Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4228. Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje peskokopa Vetrnik, stran 13358.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03) je župan Občine Šmartno pri Litiji dne 15. 9. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za izkoriščanje peskokopa Vetrnik
1. člen
S tem programom se določijo:
– planske osnove, območje obdelave in vsebina lokacijskega načrta za izkoriščanje peskokopa Vetrnik (v nadaljevanju: LN),
– strokovna gradiva, ki jih je potrebno pripraviti v postopku izdelave LN,
– roki izdelave posameznih faz LN, javne razgrnitve in postopka sprejemanja,
– nosilci urejanja prostora, od katerih bodo zahtevane smernice za pripravo LN in končna mnenja na osnutek LN,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave LN in
– obveznosti v zvezi s financiranjem LN.
2. člen
LN se pripravi tako, da bo po vsebini in obliki ustrezal določilom členov 72–79 in 171–178 zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/02).
3. člen
LN mora biti izdelan skladno z dolgoročnim in družbenim planom Občine Litija 86-90-2000 (Uradni list SRS, št. 4/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94 in 63/99) za območje Občine Šmartno pri Litiji, posebnimi strokovnimi podlagami, smernicami ter tehnološkimi vhodnimi podatki za poseg.
4. člen
LN bo vseboval:
Osnutek:
Tekstualni del LN
1. Odlok
– splošne določbe
– vsebina LN
– planska podlaga
– ureditveno območje LN
– umestitev peskokopa v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
– tehnologija izkopavanja
– infrastrukturne ureditve območja
– načrt parcelacije
– etape izvajanja LN
– ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine
– obramba in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami – prostorske ureditve in ukrepi
2. Povzetek za javnost
3. Izvleček iz DP Občine Litija, za območje Občine Šmartno pri Litiji.
4. Obrazložitev in utemeljitev LN
5. Smernice in končna mnenja
– Smernice:
1. RS, MOPE, Uprava za rudarstvo
2. RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode
3. RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana
5. RS, MP, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdržev. in varstvo cest
6. Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
– Mnenja:
1. RS, MOPE, Uprava za rudarstvo
2. RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode
3. RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča
4. Zavod za gozdove Slovenije
5. RS, MP, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdržev. in varstvo cest
6. Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
– Strok. podlage:
– Geološko por. št. 98/5320 ing. MA/DV, izdelal ZRMK Ljubljana, marec 98;
– Poročilo o vplivih na okolje – Odpiranje in pridobivanje dolomita v kamnolomu Vetrnik, št. 155-1079/02, izdelal Oikos Domžale, maj 02;
– Idejni rudarski načrt št. 04-2001/HP, izdelal Carinthia Mežica, oktober 01
6. Spis postopka priprave in sprejema LN
Grafični del LN
1 Izsek iz DP Občine Litija za območje Občine Šmartno pri Litiji    1: 5.000
2 Ureditveno območje LN                         1: 500
3 Ureditvena situacija in povezave s sosednjimi območji         1: 500
*
5 Prerezi skozi območje                         1: 500
6 Prometno omrežje                            1: 500
7 Etape izvajanja LN                           1: 500
(* 4 Načrt parcelacije in tehnični elementi za zakoličenje se izdela po pridobitvi končnih mnenj)
Predlog:
Tekstualni del LN
– K osnutku odloka se (po vključitvi konstruktivnih pripomb iz javne razprave v okviru javne razgrnitve) pridobijo končna mnenja iz 5. točke 4. člena.
Grafični del LN se dopolni s karto št.:
4 Načrt parcelacije in tehnični elementi za zakoličenje         1: 500.
5. člen
Roki izdelave in postopka sprejemanja LN (preliminarni):
   – Prostorska konferenca, program
priprave LN                      1. 9. 2003
  – Pridobitev smernic               15. 9. 2003
  – Izdelava osnutka                1. 10. 2003
  – Sprejem osnutka na občinskem svetu       1. 10. 2003
  – Javna razgrnitev osnutka z javno
razpravo                   1. 10.– 1. 11. 2003
  – Pridobitev končnih mnenj            15. 11. 2003
  – Sprejem predloga na občinskem
svetu in objava v Uradnem listu RS 1. 12. 2003
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki bodo vključeni kot dajalci smernic in končnih mnenj k LN iz 5. točke 4. člena, so:
1. RS, MOPE, Uprava za rudarstvo
2. RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode
3. RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana
5. RS, MP, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest
6. Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana.
7. člen
Nosilci strokovnih aktivnosti priprave LN so:
– UMARH d.o.o., Ul. 5. prekomorske 7, 2250 Ptuj,
– Občina Šmartno pri Litiji,
– nosilci urejanja prostora iz 6. člena tega programa.
8. člen
Vse stroške izdelave strokovnega gradiva, vhodnih strokovnih materialov in smernic oziroma mnenj krije investitor, TGM Zajec s.p., Potok 3, 8212 Velika Loka.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-02/2003
Šmartno pri Litiji, dne 15. septembra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost