Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4211. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov, stran 13341.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 22/00, 96/02), 7. in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 8. redni seji dne 11. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje iz občinskega proračuna:
– dejavnosti kulturnih društev,
– kulturnih prireditev in
– drugih kulturnih programov.
2. člen
Za sofinanciranje iz sredstev občinskega proračuna se lahko prijavijo kulturna društva ter zavodi, druge organizacije in zasebniki, registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti, s sedežem v Občini Hrpelje-Kozina.
Izjemoma lahko prijavijo program tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine, v primeru, da se program izvaja na območju občine in vključuje 3/4 udeležencev iz Občine Hrpelje-Kozina.
Javni razpis se objavi praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
Dejavnost kulturnih društev
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo sedež v Občini Hrpelje-Kozina,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
4. člen
Kulturnim društvom se lahko sofinancira:
1. program redne dejavnosti,
2. udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah,
3. druge enkratne akcije.
5. člen
Programi redne dejavnosti
Pri vrednotenju programov redne dejavnosti društev se upoštevajo kriteriji:
– število članov društva, zbora, skupine,
– obseg rednega dela,
– število vaj,
– predstavitveni koncerti, predstave in prireditve.
V obseg redne dejavnosti se upošteva največ dva predstavitvena koncerta, predstave ali prireditve.
6. člen
Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah
Udeležba na območnih, medobmočnih, državnih, in meddržavnih srečanjih se ovrednoti s točkami. Posameznemu izvajalcu se sofinancira največ tri udeležbe na srečanjih.
7. člen
Višino sredstev za posamezne namene in za celotni program redne dejavnosti za posamezno društvo se določi po oceni programa in je odvisna tudi od obsega vseh prijavljenih programov.
Kulturne prireditve
8. člen
Kulturne prireditve lahko prijavijo kulturna društva, druga društva, javni zavodi in skladi, zasebniki in družbe registrirane za to dejavnost.
9. člen
Višino sofinanciranja drugih kulturnih prireditev se določi v skladu z merili, ki so priloga temu pravilniku.
Drugi kulturni programi
10. člen
Iz občinskega proračuna se lahko sofinancirajo tudi drugi kulturni programi, če pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto. Tovrstne programe lahko prijavijo vsi v pravilniku že navedeni izvajalci, samostojni kulturni delavci ali posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo.
11. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov in dejavnosti je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Hrpelje-Kozina, namenjenih za področje kulture.
12. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Za postopek javnega razpisa in dodeljevanje sredstev se smiselno uporabljajo določbe postopka oddaje subvencij, posojil in državnih pomoči, določene v pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00). Pripravljen predlog razdelitve sredstev, komisija posreduje županu.
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev.
Pristojni organ občine ima pravico in dolžnost, da tekoče spremlja in nadzira namensko porabo sredstev ter od prejemnika lahko zahteva posamezne podatke o realizaciji izvedbe programov in prireditev.
Izvajalci in nosilci kulturnih programov in dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti dokazila o izpolnitvi obveznosti.
Poročilo in dokazilo o izvedbi programa mora biti predloženo Občinski upravi občine Hrpelje-Kozina najkasneje do konca meseca decembra v tekočem letu.
13. člen
Merila za vrednotenje kulturnih programov in dejavnosti so priloga temu pravilniku in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino sredstev določenih vsako leto v proračunu občine.
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu za dotacije kulturnim društvom oziroma izvajalcem kulturnih programov in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 662-3/03-2
Hrpelje-Kozina, dne 11. septembra 2003.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.
                              PRILOGA 1

  MERILA ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI

---------------------------------------------------------------------
                             Število točk
---------------------------------------------------------------------
Število članov
od 5 do 15 članov                          1
od 16 do 30 članov                         3
nad 31 članov                            5
Predstavitveni koncerti, predstave in prireditve
1 koncert                              2
2 koncerta                             3
3 koncerti                             4
Udeležba na tekmovanjih
prizna se največ tri udeležbe na srečanjih
območno srečanje                          3
medobmočno srečanje                         4
državno, meddržavno srečanje                    5
Odrasli pevski zbor
prizna se največ 50 vaj na sezono
pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni
honorar zborovodij na vajo (dve šolski uri)             1
Otroški pevski zbor
prizna se največ 20 vaj na sezono izven učnega
programa pogoj najmanj 3 javni nastopi v sezoni
honorar zborovodij na vajo (dve šolski uri)             1
Gledališka skupina
prizna se največ 20 vaj na sezono
pogoj najmanj 3 javni nastopi v letu
honorar strokovnega sodelavca na vajo (tri šol. ure)        1
Manjša instrumentalna, vokalno-instrumentalna
ali vokalna skupina
prizna se največ 30 vaj na sezono
pogoj najmanj pet nekomercialnih nastopov v letu
sredstva se priznajo samo za nekomercialne skupine
honorar vodji za vajo (dve šolski uri)               1
Folklorna, glasbena, tamburaška, plesna skupina
prizna se največ 50 vaj na sezono
pogoj najmanj 5 javnih nastopov v sezoni
honorar strokovnega sodelavca na vajo (dve šol. uri)        1
Likovna, fotografska, filmska skupina
prizna se največ 20 mentorskih vaj na sezono
pogoj najmanj 3 javni nastopi (projekti, razstave) v letu
honorar mentorju za vajo (dve šolski uri)              1
Ohranjanje kulturne dediščine (društva za muzejsko
ali zgodovinsko dejavnost)
organizacija razstave, prireditve, izdaja brošur,
publikacij ...                           10
Kulturne prireditve
samostojni nastop (prireditev)                   5
soudeležba na nastopu (prireditvi)                 2
Drugi kulturni programi
organizacija kulturnih prireditev, programov, enkratnih
akcij prizna se organizacija največ 3 javnih prireditev,
programov                             10
---------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost