Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško, stran 13343.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 10. seji dne 18. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
za vrednotenje in izbor programov športa
v Občini Krško
1. člen
V pravilniku za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško (Uradni list RS, št. 90/02) se 6. člen, točki 1.1 in 1.2 spremenita tako, da glasita:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi:
– Zlati sonček
– Naučimo se plavati
– Ciciban planinec
– Plesni vrtec
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci iz 4. člena: 40 do 60-urni program.
Sofinancira se:
– nabava propagandnega materiala: tekmovalne knjižice, priznanja, medalje, značke,
– strokovni kader za izvedbo 20-urnega programa: ciciban planinec, naučimo se plavati in zlati sonček
– strokovni kader in objekt za izvedbo 20-urne plesne šole, v skupini 15-20 otrok
– strokovni kader in objekt za 40 do 60-urne programe, ki se izvajajo izven časa rednega varstva otrok; v skupini je 15-20 otrok.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
Programe lahko izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti:
Programi:
– Zlati sonček
– Krpan
– Naučimo se plavati
– Planinska šola
– Smučarska šola
– Plesna šola
– 80-urni programi vadbe: v skupini 12-20 otrok.
Sofinancira se:
– propagandno gradivo
– strokovni kader za izvedbo 20-urnega programa: zlati sonček in Krpan
– strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja za skupino z največ 10 otroki, če ni izveden v okviru redne šolske dejavnosti
– strokovni kader za izvedbo 20-urne smučarske šole, v skupini 15–20 otrok
– strokovni kader in objekt za izvedbo 20-urne plesne šole, v skupini 15–20 otrok
– strokovni kader za izvedbo 40-urne planinske šole, v skupini 15–20 otrok
– organizacija občinskih šolskih tekmovanj in udeležba na regijskih in državnih šolskih prvenstvih – VIII. poglavje pravilnika
– strokovni kader in objekt za 80-urne programe vadbe
– strokovni kader za 80-urne programe vadbe, ki jih izvajajo šole: pogoj za sofinanciranje je udeležba vadbene skupine (šole) na občinskih šolskih tekmovanjih ali tekmovanjih višjega ranga.
V točki 1.3. se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo:
“Sofinancirajo se programi športne dejavnosti, s katerimi se lahko pridobi status kategoriziranega športnika po določilih Olimpijskega komiteja Slovenije.“.
V točki 1.4. se v drugem odstavku beseda “Financira“ spremeni v “Sofinancira“.
V točki 1.5. se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo:
“Sofinancirajo se programi športne dejavnosti, s katerimi se lahko pridobi status kategoriziranega športnika po določilih Olimpijskega komiteja Slovenije.“.
V točki 1.6 se v tretjem odstavku besedilo “Financira“ spremeni v “Sofinancira“.
Točka 2. se spremeni tako, da glasi:
2. Športna rekreacija
Športna rekreacija je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje in zmanjševati negativne posledice sodobnega načina življenja.
Programe lahko izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti.
Programi:
– 80-urni programi vadbe v skupini z najmanj 15 članov v različnih športnih panogah
– organizacija športno rekreativnih tekmovanj.
Sofinancira se:
– objekt v višini do 1000 SIT na uro (znesek se ustrezno valorizira ob spremembi cenika uporabnin športnih objektov) in strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let
– pri organiziranih rekreativnih tekmovanjih na nivoju občine se priznajo stroški organizacije (enodnevni turnirji in organizirane lige).
Točka 2.1. se spremeni tako, da glasi:
2. 1. Planinstvo
Programi:
– izletništvo v sredogorje in v visokogorje
Sofinancira se:
– izletništvo v sredogorje: 1 registriran vodnik pri Planinski zvezi Slovenije na skupino z najmanj 7. udeleženci za 7 ur vodenja na dan; letno se sofinancira do 10 izletov
– izletništvo v visokogorje: 1 registriran vodnik pri Planinski zvezi Slovenije na skupino z najmanj 4. udeleženci za 8 ur vodenja na dan; letno se sofinancira do 10 izletov, od tega največ 3 dvodnevni
– izletništvo v taboru: 1 registriran vodnik pri Planinski zvezi Slovenije na 7 udeležencev po 7 ur na dan
– strokovni kader (registriran vodnik pri Planinski zvezi Slovenije) za vodenje 80-urne planinske šole za odrasle, v skupini najmanj 20 udeležencev.
V točki 3. se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo:
“Sofinancirajo se programi športne dejavnosti, s katerimi se lahko pridobi status kategoriziranega športnika po določilih Olimpijskega komiteja Slovenije.“.
V točki 3. se v četrtem odstavku besedilo v 1. oklepaju spremeni tako, da glasi:
“…(v vadbeni skupini mora biti najmanj 1 kategorizirani športnik)…“
V točki 4. se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo:
“Sofinancirajo se programi športne dejavnosti, s katerimi se lahko pridobi status kategoriziranega športnika po določilih Olimpijskega komiteja Slovenije.“.
V točki 5. se v drugem odstavku doda nova alinea, ki se glasi:
“– 160-urni program za športnike invalide nosilce državnih ali mednarodnih odličij.“.
2. člen
V 15. členu, drugem odstavku, tretji alinei se doda besedilo:
“… in diplome najboljšim strelcem“.
3. člen
V 16. členu se zadnji stavek spremeni tako, da glasi:
“Športni dodatek se zniža za 50% za športnike, ki niso vzgojeni v Posavju.“.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-17/2003-706
Krško, dne 18. septembra 2003.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost