Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4186. Sklep o opravljanju menjalniških poslov, stran 13313.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, 35/01 in 76/03) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o opravljanju menjalniških poslov
SPLOŠNO
1
Ta sklep ureja in predpisuje pogoje in način opravljanja menjalniških poslov ter postopek nadzora nad opravljanjem teh poslov.
2
V tem sklepu uporabljeni izrazi imajo po tem sklepu naslednji pomen:
– banka je pooblaščena banka ali hranilnica, ki odkupuje tujo gotovino in potovalne čeke ter prodaja tujo gotovino na podlagi dovoljenja Banke Slovenije, izdanega na podlagi zakona, ki ureja bančništvo;
– pogodba je pogodba o opravljanju menjalniških poslov;
– pogodbena banka je pooblaščena banka, ki na podlagi dovoljenja Banke Slovenije sklene pogodbo s pogodbenim menjalcem;
– menjalec je banka ali pogodbeni menjalec;
– menjalno mesto je prostorsko zaokrožena organizacijska enota, kjer se opravljajo menjalniški posli in lahko obsega eno ali več blagajniških mest;
– priložnostno menjalno mesto je menjalno mesto, kjer se v času večjih prireditev ali podobnih priložnosti na podlagi predhodnega soglasja Banke Slovenije opravljajo menjalniški posli;
– blagajniško mesto je del menjalnega mesta, kjer blagajnik opravlja menjalniške posle oziroma menjalni avtomat;
– potujoči menjalec je delavec menjalca, ki opravlja menjalniške posle na prevoznih sredstvih v mednarodnem potniškem prometu in posluje kot izdvojeno blagajniško mesto v okviru menjalnega mesta;
– dovoljenje je dovoljenje Banke Slovenije pogodbenemu menjalcu za opravljanje menjalniških poslov;
– nalepka je nalepka z napisom »MENJALNICA IZPOLNJUJE POGOJE ZA MENJALNIŠKO POSLOVANJE«, ki jo Banka Slovenije izroči pogodbenemu menjalcu skupaj z dovoljenjem in dokazuje izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje menjalniških poslov.
3
Pogoji za opravljanje menjalniških poslov so:
– spoštovanje pogodbe ter
– spoštovanje predpisov, ki urejajo menjalniško in blagajniško poslovanje.
MENJALNIŠKO POSLOVANJE BANKE
IN POGODBENEGA MENJALCA
4
Banka je dolžna najkasneje naslednji delovni dan po nastali spremembi obvestiti Banko Slovenije o vsaki spremembi menjalnih mest vključno s spremembami v zvezi z morebitnimi potujočimi menjalci.
Banka lahko opravlja menjalniške posle tudi s pomočjo menjalnih avtomatov. Poslovanja z menjalnimi avtomati ne sme prenesti na pogodbenega menjalca.
5
Pogodbena banka in pogodbeni menjalec skleneta pogodbo pod odložnim pogojem. Odložni pogoj se izpolni z izdajo dovoljenja Banke Slovenije.
Pogodbena banka sklene s posameznim pogodbenim menjalcem samo eno pogodbo in v njej navede menjalna mesta. Pogodbeni menjalec sklene pogodbo za isto menjalno mesto samo z eno pogodbeno banko.
Pogodbeni menjalec pooblastil, pridobljenih s sklenitvijo pogodbe, ne sme prenesti na tretjo osebo.
6
V pogodbi morata stranki ugotoviti, da pogodbeni menjalec izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je za vsako menjalno mesto zagotovil poslovni prostor, ki omogoča nemoteno opravljanje menjalniških poslov in nadzor na podlagi tega sklepa;
– da je v tem prostoru zagotovil blagajno ali drugo opremo za varno hrambo gotovine in potovalnih čekov;
– da je zagotovil računalniško tehnologijo, potrebno za opravljanje menjalniških poslov v skladu s tem sklepom in navodilom za izvajanje tega sklepa (v nadaljevanju: navodilo).
7
S pogodbo stranki obvezno dogovorita:
– blagajniški maksimum skupne gotovine v SIT (preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije), potrebne za dnevno poslovanje pogodbenega menjalca na menjalnem mestu;
– medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z oblikovanjem in sporočanjem tečajev, navodili in obrazci, odkupi, prodajo, odvodi in dotacijami, sezonskimi in dnevnimi odpiralnimi časi menjalnih mest, nadzorom, poročanjem in stroški ter razvezo pogodbe.
– menjalna mesta, na katerih bo pogodbeni menjalec opravljal menjalniške posle.
8
Pogodbena banka oziroma pogodbeni menjalec je dolžan seznaniti Banko Slovenije o vseh spremembah ali prenehanju veljavnosti pogodbe v roku treh delovnih dni po spremembi oziroma prenehanju veljavnosti pogodbe.
9
Kršitev pogodbe se šteje za kršitev tega sklepa.
10
Za pridobitev dovoljenja mora oseba, ki želi opravljati menjalniške posle (v nadaljevanju: vložnik), vložiti pri Banki Slovenije vlogo skupaj s potrdilom o opravljenem plačilu stroškov postopka za izdajo dovoljenja, v skladu s tarifo Banke Slovenije. Vloga vsebuje naslednje podatke o vložniku:
– firmo oziroma ime;
– organizacijsko obliko;
– sedež dejavnosti;
– odgovorno osebo pogodbenega menjalca,
kadar je vložnik družba, pa tudi podatke o zastopnikih in kvalificiranih lastnikih pogodbenega menjalca.
Vlogi je potrebno priložiti:
– pod odložnim pogojem sklenjeno pogodbo;
– izpis iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je pravna oseba registrirana za opravljanje menjalniške dejavnosti, kadar je vložnik pravna oseba ali
– priglasitveni list – priglasitev menjalniške dejavnosti pri pristojni Izpostavi Davčnega urada, kadar je vložnik samostojni podjetnik posameznik.
O vseh spremembah podatkov iz te točke je dolžan vložnik Banko Slovenije obvestiti v roku desetih dni po nastali spremembi.
11
Dovoljenje se izda za nedoločen čas.
12
Banka Slovenije skupaj s sklepom o izdaji dovoljenja izroči pogodbenemu menjalcu po eno nalepko za vsako posamezno menjalno mesto.
Ob ukinitvi menjalnega mesta oziroma odvzemu dovoljenja za opravljanje menjalnih poslov na menjalnem mestu pogodbena banka odstrani in uniči nalepko in o tem sestavi zapisnik ter ga v 7 dneh pošlje Banki Slovenije.
13
Menjalec je dolžan:
– tečajno listo objaviti na vidnem mestu;
– pri odkupu in prodaji uporabljati objavljeno tečajno listo. Odstopanja so možna samo po dogovoru s stranko;
– na vidnem mestu objaviti obvestilo o višini provizije ter stroških, povezanih z dodatnimi storitvami pri odkupu ali prodaji tuje gotovine;
– na menjalnem mestu prodajati samo veljavno in nepoškodovano tujo gotovino.
Pogodbeni menjalec je poleg navedenega dolžan:
– imeti na vidnem mestu nalepljeno nalepko in ime banke, s katero ima sklenjeno pogodbo;
– na vidnem mestu pred prostorom, v katerem je menjalno mesto, namestiti napis “Menjalnica” v slovenskem in enem od svetovnih jezikov. V primeru, da pogodbeni menjalec v istem prostoru poleg menjalniških opravlja tudi druge posle, mora napis namestiti tudi v delu prostora, kjer opravlja menjalniške posle;
– imeti na blagajniškem mestu izključno gotovino in čeke, namenjene za menjalniško poslovanje;
– knjigovodsko ločiti menjalniško poslovanje od ostalega poslovanja, ki ga opravlja;
– zagotoviti ločeno hrambo gotovine in čekov iz naslova menjalniškega poslovanja;
– odvesti višek gotovine nad blagajniškim maksimumom v skladu s pogodbo;
– zagotoviti, da so delavci, ki opravljajo menjalniške posle, usposobljeni za opravljanje teh poslov ter da obvladajo slovenski in vsaj en svetovni jezik.
RAČUNALNIŠKA PODPORA MENJALNIŠKEGA POSLOVANJA
14
Menjalec mora opravljati menjalniške posle s programsko opremo, ki zagotavlja izdajo potrdil, vodenje blagajniškega dnevnika in poročanje Banki Slovenije v skladu s tem sklepom in navodilom.
Banka Slovenije v navodilu podrobneje določi obvezne funkcije programske opreme, vgrajene kontrole in obvezna poročila, ki jih programska oprema mora omogočati.
POTRDILA
15
Menjalec mora o opravljenem odkupu ali prodaji tujih plačilnih sredstev ob opravljeni menjavi na blagajniškem mestu izdelati potrdilo v izvirniku in najmanj eni izvirni kopiji. Izvirnik potrdila menjalec izroči stranki, kopijo pa ne glede na medij, na katerem se nahaja, hrani urejeno po zaporedju na menjalnem mestu.
Potrdilo mora biti sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in opremljeno s tekočo zaporedno številko. Programska oprema mora biti izdelana tako, da po vnosu prve zaporedne številke potrdila o odkupu in prodaji tujih plačilnih sredstev do konca predvidene serije potrdil ni več mogoče vplivati na oštevilčevanje potrdil.
V primeru izpada računalniške tehnologije menjalec uporablja tiskane obrazce potrdil o odkupu in prodaji tujih plačilnih sredstev, ki imajo natisnjene tekoče zaporedne številke. Tiskajo se v blokih v okviru določenih serijskih številk.
Pogodbeni menjalec pridobi potrdila iz prejšnjega odstavka te točke od pogodbene banke. Pogodbena banka in pogodbeni menjalec morata voditi evidenco danih in prejetih obrazcev potrdil. Menjalec vodi evidenco porabljenih obrazcev potrdil.
Po ponovni vzpostavitvi računalniške podpore na blagajniškem mestu mora menjalec vnesti ročno izpisane obrazce v računalniško podprt blagajniški dnevnik.
VODENJE BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA
16
Pogodbeni menjalec vodi s tem sklepom predpisan blagajniški dnevnik za vsako blagajniško mesto na menjalnem mestu. Programska oprema mora zagotoviti vodenje blagajniškega dnevnika v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov kot posebno pomožno knjigo oziroma analitično evidenco vseh opravljenih transakcij na blagajniškem mestu na način, podrobneje urejen z navodilom.
Blagajniški dnevnik menjalec vsaj enkrat v 24 urah zaključi tako, da kot končno stanje v njem ugotovi seštevek začetnih stanj in vseh transakcij za vsako valuto posebej. Tako ugotovljena končna stanja (dokumentarna stanja) primerja s popisom gotovine v blagajni in morebitne razlike ustrezno knjiži. Menjalec mora zagotoviti, da blagajnik ob zaključku blagajniškega dnevnika blagajniški dnevnik izpiše ter potrdi s svojim podpisom.
V primeru izpada računalniške tehnologije menjalec vodi blagajniški dnevnik v skladu s to točko ročno.
POROČANJE
17
Menjalec poroča za vsako menjalno mesto o odkupu tuje gotovine in potovalnih čekov ter prodaji tuje gotovine po valutah in šifrah osnov, ponderirani nakupni in prodajni tečaj, pogodbeni menjalec pa tudi začetno stanje blagajn, ostale prejemke in izdatke in končno stanje blagajn. Poročilo mora biti rezultat knjiženj v blagajniških dnevnikih.
Poročilo menjalec dnevno pošlje Banki Slovenije po elektronski pošti, pogodbeni menjalec pa pošlje kopijo poročila tudi pogodbeni banki. S pogodbeno banko se lahko pogodbeni menjalec dogovori tudi o drugačnem načinu poročanja pogodbeni banki.
Način in obliko poročanja podrobneje uredi navodilo.
18
V primeru izpada računalniške tehnologije mora menjalec Banki Slovenije poslati poročilo po telefaksu ali izjemoma po pošti.
19
Pogodbeni menjalec je dolžan arhivirati dokumentacijo, povezano z menjalniškim poslovanjem najmanj dve leti tako, da dokumentacijo, ki se nanaša na zadnje leto poslovanja, arhivira na menjalnem mestu.
POTUJOČI MENJALEC
20
Banka mora potujočemu menjalcu izdati izkaznico potujočega menjalca, ki mora vsebovati ime in priimek potujočega menjalca ter naziv banke. Potujoči menjalec mora pri opravljanju menjalniških poslov izkaznico nositi na vidnem mestu.
V primeru, da menjalniške posle opravlja potujoči menjalec, je potrebno v pogodbi oziroma z aneksom k pogodbi določiti tudi, kje le-ta opravlja menjalniške posle in v katero menjalno mesto se vključuje blagajniški dnevnik potujočega menjalca.
Kolikor je potujoči menjalec vključen v menjalno mesto banke, je banka dolžna navesti v seznamu menjalnih mest, kje potujoči menjalec opravlja menjalniške posle ter o vsaki spremembi, ki se nanaša na potujočega menjalca, obvestiti Banko Slovenije.
Poročilo potujočega menjalca se vključi v poročilo menjalnega mesta, katerega del je. Če razmere ne dopuščajo vzpostavitve računalniške podpore, predvidene s tem sklepom, potujoči menjalec posluje ročno ali na način, predviden za primer izpada računalniške tehnologije.
PRILOŽNOSTNO MENJALNO MESTO
21
Priložnostno menjalno mesto je menjalno mesto, kjer menjalec v času večjih prireditev ali podobnih priložnosti na podlagi predhodnega soglasja Banke Slovenije opravlja menjalniške posle.
Banka Slovenije izda za čas trajanja priložnostnega menjalnega mesta nalepko.
Kopijo soglasja za priložnostno menjalno mesto pogodbenega menjalca posreduje Banka Slovenije pogodbeni banki.
Za priložnostno menjalno mesto se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa, ki veljajo za stalno menjalno mesto. Če razmere ne dopuščajo vzpostavitve računalniške podpore, predvidene s tem sklepom, menjalec posluje in poroča ročno ali na način, predviden za primer izpada računalniške tehnologije.
NADZOR MENJALNIŠKEGA POSLOVANJA
22
Banka Slovenije opravlja nadzor nad menjalci z namenom preverjanja, če menjalci spoštujejo predpise, ki urejajo menjalniško in blagajniško poslovanje, zlasti pa določbe zakona o deviznem poslovanju, zakona o preprečevanju pranja denarja, tega sklepa in navodila za izvajanje tega sklepa.
Nadzor nad pogodbenimi menjalci opravlja Banka Slovenije sama ali preko pogodbene banke, in sicer:
– s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil, ki so jih menjalci na podlagi tega sklepa dolžni pošiljati Banki Slovenije ali pogodbeni banki ter preverjanjem druge menjalniške dokumentacije;
– z vpogledom v zapisnike, ki so jih v postopku nadzora nad pogodbenimi menjalci sestavile pogodbene banke;
– z opravljanjem neposrednih pregledov poslovanja menjalcev;
Pogodbena banka je dolžna v obsegu iz prvega odstavka te točke opraviti letno najmanj dva pregleda poslovanja vsakega menjalnega mesta pogodbenega menjalca.
Menjalci morajo pooblaščenim osebam Banke Slovenije in pogodbene banke omogočiti vpogled v menjalniško poslovanje in jim na njihovo zahtevo dati na razpolago zahtevane podatke ter jim poslati potrebno dokumentacijo.
23
Banka Slovenije ali pogodbena banka o ugotovitvah sestavi zapisnik.
Banka Slovenije lahko pogodbeni banki naloži, da preveri, ali in kako so bile kršitve pogodbenega menjalca odpravljene in z ugotovitvami seznani Banko Slovenije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24
Dokazila o opravljenem preizkusu znanja iz menjalniškega poslovanja, ki so jih delavci pridobili do začetka veljavnosti tega sklepa, ostanejo v veljavi.
25
Navodilo za izvajanje tega sklepa izda guverner Banke Slovenije.
26
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
27
Rezidenti iz 33. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 76/03), ki že imajo dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov, morajo za pridobitev dovoljenja ne glede na določbe 10. točke tega sklepa predložiti Banki Slovenije samo vlogo za pridobitev dovoljenja, podatek o odgovorni osebi pogodbenega menjalca in, kadar je vložnik družba, podatek o kvalificiranem lastniku pogodbenega menjalca ter priložiti potrdilo o opravljenem plačilu stroškov postopka za izdajo dovoljenja, v skladu s tarifo Banke Slovenije, ostale podatke iz 10. točke tega sklepa pa le v primeru, da so se le-ti spremenili.
28
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 50/99 in 84/01).
Navodilo za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 50/99 in 84/01) ter navodilo za dostavljanje dnevnih podatkov o odkupu in prodaji tuje gotovine po elektronski pošti (Uradni list, št. 10/00) ostaneta v veljavi do izdaje novih navodil, kolikor nista v nasprotju z določbami zakona o deviznem poslovanju in tega sklepa.
Ljubljana, dne 17. septembra 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost