Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2003 z dne 19. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2003 z dne 19. 9. 2003, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

4123. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto viceguvernerja Banke Slovenije

MINISTRSTVA

4124. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper-Izola
4125. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin
4126. Pravilnik o zahtevah za trženje in o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
4127. Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
4128. Pravilnik o trženju semena zelenjadnic
4129. Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic
4130. Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese
4131. Pravilnik o trženju semena žit
4132. Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov
4133. Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
4134. Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta
4160. Odločba o spremembah odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE)

SODNI SVET

4135. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za predsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
4136. Razpis volitev članov personalnega sveta na sodiščih v Krškem, na Ptuju in v Slovenj Gradcu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4161. Poročilo o gibanju plač za julij 2003

OBČINE

Cerknica

4137. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4138. Sklep o sprejemanju programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja urejanja C-13-11 S Loško v Cerknici

Dobrna

4139. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna (prostorski plan Občine Dobrna) - spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Občine Dobrna, dopolnitev 2003

Hodoš

4140. Odlok o določitvi predkupne pravice v Občini Hodoš

Krško

4141. Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Krško

Loški Potok

4142. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
4143. Odlok o območju predkupne pravice na nepremičninah
4144. Odlok o spremembah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok
4145. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok
4146. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Loški Potok

Moravske Toplice

4147. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za območje novega zdravilišča Rimska Čarda v k.o. Sebeborci
4148. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravske Toplice

Novo mesto

4149. Program priprave lokacijskega načrta Revoz

Slovenska Bistrica

4150. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica

Sodražica

4151. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica

Škocjan

4152. Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan
4153. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Škocjan
4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Novo mesto za območje Občine Škocjan
4155. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan
4156. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Vojnik

4157. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik

Zreče

4158. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava
4159. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o žganih pijačah
2. Popravek odločbe o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
3. Popravek popravka odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4. Popravek odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2003
5. Popravek odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava
6. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti