Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, stran 13305.

Na podlagi 65. do 80. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 76/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
1. člen
V pravilniku o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/02) se za 19. členom doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
Kolikor število dovolilnic ali ekoloških točk, ki bodo na razpolago za naslednje leto, še ni znano do 15. oktobra, delilec kot osnovo za določitev letnih planov prevoznikom, vzame število dovolilnic, ki jih je imel na razpolago za razdelitev prevoznikom v tekočem letu. Ko direkcija delilcu določi kvoto razpoložljivih dovolilnic ali ekoloških točk, delilec naknadno opravi uskladitev letnih planov s posebno odločbo, lahko pa to uskladitev izvede obenem z odločbo o redni prvi delitvi.
Naknadno uskladitev delilec opravi tako, da za enak odstotek kot se je povečala oziroma zmanjšala kvota razpoložljivih dovolilnic, poveča ali zmanjša tudi letne plane prevoznikov, ki imajo določene plane te vrste dovolilnice.«
2. člen
V 32.členu se na koncu drugega odstavka doda naslednje besedilo:
»Kot dan izvajanja delitve se šteje dan, ko delilec izvaja izračun delitve.«
V tretjem odstavku se na koncu tretje alineje doda naslednje besedilo:
»Kot vrnjene dovolilnice se štejejo dovolilnice, ki jih prevoznik fizično vrne najmanj dan pred izvajanjem delitve dovolilnic.«
Na koncu šestega odstavka se doda naslednje besedilo:
»Nato izračuna še višino deleža (odstotek), ki ga predstavlja prevoznikov koeficient v vsoti vseh koeficientov in prevozniku dodeli isti odstotek dovolilnic, ki so na razpolago za delitev.«
3. člen
V 33. členu se besedilo četrtega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delilec naredi seznam in razvrsti prevoznike na tem seznamu glede na višino koeficienta, ki ga je izračunal za posameznega prevoznika v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena. Nato izračuna še višino deleža (odstotek), ki ga predstavlja prevoznikov koeficient v vsoti vseh koeficientov in prevozniku dodeli isti odstotek ekoloških točk, ki so na razpolago za delitev.«
4. člen
V 45. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Za mesec julij je treba liste posredovati do 10. septembra, liste za mesec avgust pa morajo imetniki CEMT dovolilnic fotokopirati in kopije posredovati delilcu do 28. septembra. Original evidenčne liste za mesec avgust posredujejo naknadno najkasneje do 28. oktobra. Če imetnik ne posreduje fotokopij evidenčnih listov za mesec avgust, delilec tega meseca ne upošteva pri točkovanju. Če imetnik naknadno ne posreduje originalnih evidenčnih listov delilec opravi ponovno točkovanje brez upoštevanja meseca avgusta ter prevoznika ponovno razvrsti na seznamu točkovanja. Kolikor bi po zbranih točkah prevozniku moral odvzeti dovolilnico (je med zadnjimi 15 odstotki), mu le-to odvzame in dodeli naslednjemu prevozniku, ki je na vrsti na čakalni listi.«
5. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
Če je delilec dodelil CEMT dovolilnice vsem prevoznikom na čakalni listi, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, pa ima še vedno na razpolago nerazdeljene CEMT dovolilnice, najprej dodeli dovolilnice po čakalni listi prevoznikom, ki v letnem planu nimajo zadostnega števila dovolilnic, ki bi jim jih moral ob dodelitvi CEMT dovolilnice odbiti od letnega plana v skladu s 50. členom tega pravilnika.
Če mu po takšni razdelitvi še ostanejo nerazdeljene CEMT dovolilnice, lahko delilec zniža kriterij minimalnega števila vozil in voznikov na dovolilnico iz 44. člena tega pravilnika, za ena. V primeru dovolilnice, ki velja v Republiki Avstriji, najprej zniža kriterij za ena in kolikor ne razdeli vseh dovolilnic, lahko zniža kriterij še za ena.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-4/2003/4-03910
Ljubljana, dne 5. septembra 2003.
EVA 2003-2411-0067
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.

AAA Zlata odličnost