Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4978. Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
4979. Uredba o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov

MINISTRSTVA

4980. Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
4981. Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav
4982. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi
4983. Pravilnik o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme
4984. Pravilnik o merilih za organiziranje krajevnih uradov v upravnih enotah
4985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode
4986. Sklep o izdaji tretje popravljene in dopolnjene izdaje Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC) klasifikacije zdravil 2003
4987. Sklep o izdaji 5. dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji
4988. Sklep o veljavnosti šestega, sedmega in osmega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje
4989. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
4990. Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet
4991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
4992. Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov
5025. Pravilnik o obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov

USTAVNO SODIŠČE

4993. Odločba, da člena 98.a in 445. Zakona o kazenskem postopku nista v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4994. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
4995. Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
4996. Poročilo o prodaji 17. serije igre Hitra srečka

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4997. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Bled

4998. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled

Gornji Petrovci

4999. Odlok o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci

Laško

5000. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003
5001. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Laško
5002. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
5003. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško
5004. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško
5005. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev odloka o UN Zdravilišča Laško

Ljubljana

5006. Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center in njihovo organiziranje v samostojne zavode
5007. Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode

Nova Gorica

5008. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5009. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5010. Program priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva-podaljšek

Prebold

5011. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
5012. Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
5013. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold

Ravne na Koroškem

5014. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003

Semič

5015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2003
5016. Sklep o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni spomenik lokalnega pomena
5017. Sklep o razglasitvi Območja tabora v Semiču za kulturni spomenik lokalnega pomena
5018. Sklep o razglasitvi cerkve Svete Trojice na Vinjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena

Sevnica

5019. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

5020. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Tržič

5021. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002
5022. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tržič

Zreče

5023. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

5024. Program priprave občinskega lokacijskega načrta in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za izvedbo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in za dograditev čistilne naprave

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv
2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003
3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
4. Popravek odloka o javnem redu v Občini Markovci
5. Popravek odloka o lokacijskem načrtu območja S3/B - prometna ureditev v Rogaški Slatini
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti