Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5000. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003, stran 15593.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 10. novembra 2003 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Laško za leto 2003 (Uradni list RS, št. 117/02 in 57/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2003 je določen v naslednjem obsegu:
                              v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov             Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                    1.753.392
70  DAVČNI PRIHODKI                     918.434
   700  Davki na dohodek in dobiček            705.094
   703  Davki na premoženje                 98.306
   704  Domači davki na blago in storitve          97.955
   706  Drugi davki                     17.079
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    185.126
   710  Udeležba na dobičku in prihodki od
      premoženja                     35.108
   711  Takse in pristojbine                 8.885
   712  Denarne kazni                    2.258
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev        91.275
   714  Drugi nedavčni prihodki               47.600
   72  KAPITALSKI PRIHODKI                 13.550
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          50
   721  Prihodki od prodaje zalog                –
   722  Prihodki od prodaje zemljišč            13.500
73  PREJETE DONACIJE                        –
   730  Prejete donacije iz domačih virov            –
   731  Prejete donacije iz tujine                –
   74  TRANSFERNI PRIHODKI                636.282
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij             636.282
 
II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41++42+43)                     1.832.196
40  TEKOČI ODHODKI                      330.673
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenih         124.581
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost     17.707
   402  Izdatki za blago in storitve            154.269
   403  Plačila domačih obresti               16.800
   409  Rezerve                       17.316
41  TEKOČI TRANSFERI                     820.781
   410  Subvencije                        –
   411  Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom                   416.679
   412  Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                      50.473
   413  Drugi domači transferi               353.629
   414  Tekoči transferi v tujino                –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  549.610
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         549.610
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 131.132
   430  Investicijski transferi              131.132
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)            -78.804
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov             Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751) 4.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               4.000
   750  Prejeta vračila danih posojil            4.000
   751  Prodaja kapitalskih deležev               –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                 –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      –
   440  Dana posojila                      –
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN                4.000
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------
 Skupina / Podskupina kontov            Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     60.000
50  ZADOLŽEVANJE                       60.000
   500  Domače zadolževanje                 60.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   28.100
55  ODPLAČILA DOLGA                      28.100
   550  Odplačila domačega dolga              28.100
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU - 42.904
 (I. + IV. + VII. -II. - V - VIII.) = (IX/2-IX/1)
   IX/1 Stanje sredstev na računih 31/12-2002        42.904
   IX/2 Stanje sredstev na računih 31/12-2003          –
X. NETO ZADOLŽEVANJE                      74.804
   (VII. -VIII. - IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE                      78.804
   (VI. + X.)
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-05/2002
Laško, dne 10. novembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost