Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5011. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, stran 15604.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 11. seji dne 6. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe kanalizacijsko omrežje ali novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v lasti Občine Prebold in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se uporabniku zaračuna obvezni prispevek v višini:
   1. – za eno gospodinjstvo do povprečne
porabe pitne vode 16m3/mesec                      240.000 SIT
  – za vikend, klet, zidanico do povprečne
porabe pitne vode 16m3/mesec                      240.000 SIT
  – za samostojne garaže do povprečne
porabe pitne vode 3m3/mesec                      125.000 SIT
 
  2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 3m3/mesec 240.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 6m3/mesec                   290.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 9m3/mesec                   340.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 12m3/mesec                  390.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo
s porabo vode nad 12m3/                       390.000 SIT +
  za vsak m3 vode nad 12m3/mesec                    9.100 SIT
Osnova za izračun velikosti prispevka je poraba pitne vode na odjemnem mestu.
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Prebold. Le-tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisni vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilce – investitorja, ima upravljalec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Obvezni prispevek je uporabnik dolžan plačati glede na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javne kanalizacije na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma, na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Uporabniki, lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje, na osnovi vloge o obročnem plačevanju, skleneta uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo v kateri določita število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
8. člen
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v skladu s 3. členom, 2. točke tega odloka.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalec javne kanalizacije sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Prebold glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javne kanalizacije pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti nova soglasja za priklop.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora pri upravljalcu javnega kanalizacijskega sistema pred priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Uporabniki plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na transakcijski račun upravljalca kanalizacije.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Prebold in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju Občine Prebold. Upravljalec javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v proračun Občine Prebold.
16. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/012/2003-01
Prebold, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost