Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5003. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško, stran 15596.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl US, 8/96 in 36/00), 20. in 73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št - 81/01 in 96/02), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ter 21. člena statuta Občine Laško in 22. člena statuta Občine Radeče sta Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 10. 11. 2003 in Občinski svet občine Radeče na 7. seji dne 12. 11. 2003 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Laško in Občina Radeče usklajujeta delovanje Javnega zavoda Knjižnice Laško (v nadaljnjem besedilu: zavoda) z določbami zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/01) in zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), urejata njegov status, razmerja med soustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Soustanoviteljici zavoda sta Občina Laško in Občina Radeče. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Knjižnice Laško izvajata Občina Laško in Občina Radeče.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Laško, s sedežem v Laškem, katerega ustanoviteljici sta bili Občina Laško in Občina Radeče.
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti.
4. člen
Ime zavoda je Javni zavod Knjižnica Laško.
Skrajšano ime je Knjižnica Laško.
Sedež javnega zavoda je Aškerčev trg 4, 3270 Laško.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Celju, pod registrsko številko 1/06681/00.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
V sestavu Knjižnice Laško delujeta organizacijski enoti:
– Knjižnica Radeče,
– Knjižnica Rimske Toplice.
Manjša izposojevališča in bibliobusna oskrba se organizirajo, ko so za to dani pogoji.
6. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja kot javna službo,
– ugotavljanje potreb po knjižničnem gradivu,
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– opravljanje drugih bibliotekarskih, dokumentacijskih in informacijskih storitev,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– prirejanje seminarjev, strokovnih posvetovanj, tečajev in predavanj,
– vzdrževanje stikov in izmenjava prireditev s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– pripravljanje in izdelovanje publikacije v knjižni in neknjižni obliki,
– lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe,
– knjižnično dejavnost izvaja tudi z bibliobusom.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka zavod lahko opravlja tudi druge kulturne dejavnosti, ki jih izvaja v okviru posebne organizacijske enote v skladu z drugim in tretjim odstavkom 19. člena zakona o knjižnicah.
7. člen
Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– 92.511  Dejavnost knjižnic,
– 22.110  Izdajanje knjig,
– 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvoka,
– 22.150  Drugo založništvo,
– 22.240  Priprava za tisk,
– 22.3   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov,
– 52.471  Dejavnost knjigarn,
– 52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– 52.500  Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.610  Trgovina na drobno po pošti,
– 52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– 55.401  Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
– 60.240  Cestni tovorni promet,
– 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme
      v najem,
– 72.100  Svetovanje o računalniških napravah,
– 72.220  Oskrba z računalniškimi programi in
      svetovanje,
– 72.300  Obdelava podatkov,
– 72.400  Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
      bazami na področju knjižničarstva,
– 72.600  Druge računalniške dejavnosti,
– 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
      področju družboslovja,
– 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
      področju humanistike,
– 74.400  Oglaševanje,
– 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 74.873  Druge poslovne dejavnosti,
– 80.422  Drugo izobraževanje,
– 91.330  Dejavnost drugih organizacij,
– 92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 92.522  Varstvo kulturne dediščine,
– 92.512  Dejavnost arhivov,
– 92.521  Dejavnost muzejev,
– 92.13   Kinematografska dejavnost,
– 92.34   Druge razvedrilne dejavnosti.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– svet in
– direktor.
Svet zavoda
9. člen
Svet sestavlja devet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanoviteljev,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandata so lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja v roku 90 dni, pred potekom mandata članov sveta zavoda, o poteku mandata članov sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
10. člen
Naloge sveta:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu investicij in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z direktorjem,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
11. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev in prejemu predlogov.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
12. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– se pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
13. člen
Člana sveta zavoda razreši tisti ustanovitelj, ki ga je imenoval in sicer na predlog direktorja ali večine članov sveta zavoda.
14. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov, na podlagi javnega razpisa.
Svet si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet zavoda.
Če katera od občin ustanoviteljic ter strokovni delavci knjižnice ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
Statut zavoda ureja usklajevalni postopek za primer, da katera od ustanoviteljic ne soglaša z imenovanjem direktorja.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi določil o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.
Delavec, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri
– da ima opravljen bibliotekarski strokovni izpit
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj
– da ima organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju smotrov in ciljev zavoda, kar dokazuje s svojim minulim delom.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če ta sam zahteva razrešitev
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij delovno razmerje preneha po samem zakonu
– če se pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Če direktorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje novega direktorja opravi najkasneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja novega direktorja imenuje svet vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdalj za eno leto.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje občin soustanoviteljic Laško in Radeče ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 60 dni izjavi.
17. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda
– sprejema strateški načrt
– sprejema program dela
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda
– pripravi letno poročilo
– sklepa zavodsko pogodbo, če jo zavod ima
– in druge naloge v skladu s programom dela zavoda.
18. člen
Pooblastila direktorja:
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
Zavod upravlja s pripadajočimi prostori:
– s poslovnimi prostori v Laškem dvorcu, Aškerčev trg 4, 3270 Laško,
– s stanovanjem, preurejenem v poslovni prostor , Ulica 14. divizije 8, 3272 Rimske Toplice,
– z 1 prostorom, Lahov graben 6a, 3273 Jurklošter,
– z 1 prostorom v Domu svobode, Zidani Most 12, 1432 Zidani Most,
– s poslovnimi prostori Knjižnice Radeče, Ulica OF 2, 1433 Radeče,
– ter vso opremo po inventurnem popisu osnovnih sredstev in knjižničnem gradivu v vseh knjižničnih enotah v Javnem zavodu Knjižnica Laško.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Občine Laško in Občine Radeče, pogodbenih partneric na podlagi pogodb o izvajanju knjižnične dejavnosti in državnega proračuna.
Sredstva za izvajanje javne službe se načrtujejo v skladu z določili iz 36. in 53. člena zakona o knjižničarstvu ter pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03).
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s članarinami in drugimi nadomestili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
23. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
24. člen
Nepremično premoženje, s katerim zavod v skladu z 19. členom upravlja, je last ustanoviteljic po teritorialnem načelu.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnika.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Zavod je dolžan soustanoviteljicama nuditi in dvakrat letno pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcij soustanoviteljic.
Zavod mora nemudoma in popolno obvestiti soustanoviteljici v primeru, da posamezni pogodbeni partner ne izpolnjuje svojih obveznosti ali jih ne izpolnjuje pravočasno ali redno.
Soustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati sredstva za delo v okviru dogovorjenega programa in finančnega načrta po dvanajstinah oziroma po dogovorjeni dinamiki.
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata soustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljata iz proračuna soustanoviteljic za delovanje zavoda.
Soustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor in sicer do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji Svet zavoda Knjižnice Laško prav tako do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
27. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata biti sprejeta najkasneje do 31. 12. 2003. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut Knjižnice Laško, z dne 24. 3. 1997.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško (Uradni list RS, št. 22/96 in 20/02).
29. člen
Direktor poskrbi na podlagi tega odloka za spremembo vpisa v sodni register.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije .
Št. 02201-6/03
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r
 
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r

AAA Zlata odličnost