Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4990. Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet, stran 15577.

Na podlagi 9. in 13. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih
kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem
v promet
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in način sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03).
Nov kozmetični proizvod je kozmetični proizvod z novo ali spremenjeno sestavo in/ali novim, dopolnjenim ali spremenjenim imenom oziroma nazivom.
3. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov priglasijo svojo dejavnost na obrazcu, ki je v prilogi I tega pravilnika.
Vloga za priglasitev dejavnosti mora poleg obrazca iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima dobavitelj sedež v Republiki Sloveniji in da je registriran za opravljanje dejavnosti.
Obrazec za priglasitev dejavnosti vloži dobavitelj pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad). Urad vlogi določi referenčno številko in jo na kopiji obrazca sporoči dobavitelju.
4. člen
Sporočilo o novem kozmetičnem proizvodu se izvede pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji za kozmetične proizvode, ki:
– se proizvajajo v Republiki Sloveniji,
– se uvažajo v Republiko Slovenijo iz držav, ki niso članice Evropske unije, za katere podatki niso bili sporočeni pri pristojnem organu držav članic Evropske unije,
– so blago skupnosti, pa zanje podatki niso bili sporočeni pri pristojnem organu držav članic Evropske unije.
Sporočilo o kozmetičnem proizvodu se izdela na obrazcu, ki je priloga II tega pravilnika.
Vloga mora poleg obrazca iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi izpis podatkov, ki so navedeni na embalaži kozmetičnega proizvoda v skladu s predpisi o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov, oziroma čitljivo kopijo ali primerek embalaže.
Obrazec za sporočilo o kozmetičnem proizvodu vloži dobavitelj pri uradu. Urad kozmetičnemu proizvodu določi referenčno številko in jo na kopiji obrazca vrne dobavitelju.
5. člen
Dobavitelj mora uradu sporočiti vsako spremembo podatkov iz 3. in 4. člena tega pravilnika najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-2/2003
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0052
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost