Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5022. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tržič, stran 15644.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) in 10., 16. in 47. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 7. redni seji dne 12. novembra 2003 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo notranje organizacijske enote Občinske uprave občine Tržič (v nadaljevanju: občinska uprava), določa njihova organizacija ter delovno področje in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava izvaja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakonom, s tem odlokom in drugimi splošnimi pravnimi akti.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava skladno s predpisi sodeluje z občinskimi upravami drugih lokalnih skupnosti, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi subjekti, nosilci javnih pooblastil ter drugimi organizacijami pri izmenjavi mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.
3. člen
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh in drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja upravne stvari po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, koliko ta področja niso urejena s posebnim postopkom, izvaja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti ter izvaja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov in splošnih pravnih aktov Občine Tržič ter so v skladu s statutom občine.
4. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave.
Direktor občinske uprave mora imeti izobrazbo, ki jo predpisuje zakon o javnih uslužbencih.
5. člen
Direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave imenuje in razrešuje župan skladno z določbami zakona o javnih uslužbencih. Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
6. člen
V enoviti občinski upravi so za posamezna področja in delovne naloge organizirane naslednje notranje organizacijske enote:
– tajništvo občine,
– urad za urejanje prostora,
– urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
– urad za finance.
V okviru urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti delujeta:
– turistično, promocijski in informacijski center,
– režijski obrat.
7. člen
Notranje organizacijske enote občinske uprave vsaka na svojem področju:
– opravljajo naloge iz svoje pristojnosti,
– opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge pri pripravi strategije razvoja programske usmeritve občine ter programov razvoja posameznih dejavnosti,
– pripravljajo strokovna gradiva in analize za občinski svet in njegova delovna telesa,
– pripravljajo proračun in skrbijo za njegovo izvrševanje,
– opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem občinskega premoženja,
– izvajajo ustanoviteljske pravice in druge strokovne naloge iz pristojnosti občine, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj subjekta s področja pristojnosti notranje organizacijske enote,
– organizirajo in koordinirajo dela s področja upravnih nalog,
– pripravljajo in vodijo investicije in investicijsko vzdrževanje,
– zagotavljajo in vzdržujejo informacijske podatkovne baze s svojega delovnega področja,
– spremljajo in organizirajo prijavo občine na razpise za pridobitev sredstev,
– izvajajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge za izvedbo javnih naročil, javnih razpisov ter zbirajo ponudbe za realizacijo nalog in projektov.
8. člen
Tajništvo občine vodi direktor občinske uprave. Druge notranje organizacijske enote občinske uprave vodijo vodje teh organizacijskih enot. Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave so javni uslužbenci, ki opravljajo delo na položaju.
9. člen
Tajništvo občine izvaja delovne naloge strokovnega in organizacijskega značaja, ki so pomembne za delo občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave ter jo nadzira,
– usklajuje delo župana in občinske uprave,
– izvaja organizacijske, tehnične in druge naloge za nemoteno delovanje občinske uprave,
– zagotavlja opremo in sredstva za delo občine in njenih organov ter skrbi za njihovo vzdrževanje,
– vodi evidenco in hranjenje aktov ter skrbi za arhiv,
– vodi kadrovske zadeve in skrbi za izobraževanje javnih uslužbencev,
– vodi sprejem, oddajo in evidenco pošte,
– po pooblastilu župana zastopa in predstavlja občino v postopkih pred državnimi organi in drugimi institucijami,
– pripravlja predloge skupnega delovanja občin na posameznih področjih in dejavnostih,
– sodeluje pri pripravi pravno-strokovnih podlag za odloke in druge splošne pravne akte občine s tisto notranjo organizacijsko enoto občinske uprave, ki je pristojna za posamezno delovno področje in drugimi pripravljavci pravno-strokovnih podlag za odloke in druge splošne pravne akte občine ter skrbi za njihovo usklajenost z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi ne sodijo v nobeno od ostalih notranjih organizacijskih enot občinske uprave,
– vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na naloge vseh notranjih organizacijskih enot občinske uprave,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih, v katera stopa občina,
– vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,
– za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil splošnih pravnih aktov občine,
– zagotavlja prisotnost pripravljavcev gradiv in predlogov iz občinske uprave na sejah občinskega sveta,
– zagotavlja administrativno in tehnično podporo organom občine in njihovim delovnim telesom,
– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.
10. člen
Urad za urejanje prostora izvaja delovne naloge na naslednjih področjih:
– skrbi za urejanje prostora in urbanizem,
– pripravlja prostorske načrte občine,
– ureja namembnost urbanega prostora,
– vodi evidenco posegov v prostor,
– skrbi za lokalne javne ceste, javne poti in druge javne površine,
– skrbi za parkirne površine, način in prepoved parkiranja,
– opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
– izvaja strokovne naloge in dela na področju stanovanjske dejavnosti,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
– skrbi za varstvo naravne dediščine in kulturne dediščine,
– skrbi za varstvo okolja,
– izvaja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov s področja varstva okolja,
– določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
– pripravlja strokovna mnenja in informacije s svojega področja dela,
– vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,
– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.
11. člen
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti izvaja delovne naloge na naslednjih področjih:
– vodi upravni postopek in druge naloge s področja kmetijstva, trgovin, gostinstva in malega gospodarstva,
– pospešuje razvoj obrti, podjetništva, kmetijstva, gozdarstva in turizma,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja in izdaja poročila o tem,
– opravlja statistične obdelave in vodi evidence gospodarskih subjektov,
– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospodarstvo,
– usklajuje in izvaja skupne naloge za pospeševanje posameznih področij gospodarstva,
– pripravlja občinske programe za pridobivanje državnih in mednarodnih sredstev,
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
– opravlja nadzor, koordinacijo in strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
– organizira občinsko inšpekcijo, ki opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti skladno z določili zakona o inšpekcijskem nadzoru,
– organizira občinsko redarsko službo in izvaja nadzor na področju javnega reda in miru ter prometa v občini iz občinske pristojnosti,
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za vzgojo, izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– skrbi za javno zdravstveno službo na primarni ravni in lekarniško dejavnost,
– skrbi za izobraževanje in delo z mladimi,
– skrbi za knjižnično in informacijsko dejavnost,
– skrbi za dejavnost društev,
– skrbi za socialno varstvo, predšolsko varstvo otrok in družin,
– skrbi za raziskovalno dejavnost,
– skrbi za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje v primeru elementarnih nesreč,
– skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
– nadzira občinske javne zavode s področja družbenih dejavnosti,
– skrbi za varstvo kulturne dediščine,
– izvaja in koordinira naloge na področju investicijskega vzdrževanja, obnavljanja in nakupa osnovnih sredstev za zavode na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja in usklajuje programe nalog s področja družbenih dejavnosti in oblikuje kriterije in merila za vrednotenje teh programov,
– zbira in zagotavlja potrebne podatke in dokumente za financiranje dejavnosti v okviru občinske pristojnosti,
– vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,
– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.
12. člen
Turistično, promocijski in informacijski center, ki se ustanovi v okviru urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti:
– skrbi za informiranje občanov in obiskovalcev Občine Tržič o turistični in z njo povezani ponudbi Občine Tržič,
– strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih društev,
– skrbi za opravljanje tehnično-administrativnih del pri izdajanju občinskega glasila Tržičan,
– skrbi za mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
– skrbi za promocijo občine,
– skrbi za protokol,
– skrbi za organizacijo poletnih in drugih prireditev ter praznovanj,
– skrbi za organizacijo razstav in otvoritev.
Režijski obrat, ki se ustanovi v okviru Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti:
– vodi javna dela,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje javnih površin, obrežij vodotokov ter čiščenje in urejanje divjih odlagališč.
Režijski obrat izvaja navedena dela skladno z določil zakona in občinskega odloka, ki urejata izvajanje gospodarskih javnih služb ter ostalih predpisov.
13. člen
Vse delovne naloge oziroma pristojnosti, za katere veljavni splošni pravni akti Občine Tržič določajo pristojnost dosedanjih notranjih organizacijskih enot občinske uprave Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Urada za družbene dejavnosti, postanejo z dnem uveljavitve tega odloka delovno področje oziroma pristojnost Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti.
14. člen
Urad za finance izvaja delovne naloge na naslednjih področjih:
– pripravlja predloge proračuna in rebalansa proračuna ter skrbi za njuno izvrševanje,
– izvaja finančno in materialno poslovanje,
– vodi računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač,
– vodi blagajniško poslovanje,
– izvaja vsa finančna opravila za delovanje občine,
– izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco,
– izvaja računovodska in finančna opravila za krajevne skupnosti, sklade in izvajalske organizacije,
– izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvajanje davkov iz občinske pristojnosti,
– pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju občine,
– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.
15. člen
Naloge, ki so v pristojnosti občinske uprave, vendar niso naštete v predhodnih členih, opravlja notranja organizacijska enota občinske uprave, v katere delovno področje sodi naloga po njeni naravi. Če se je ne da razvrstiti, jo opravi tajništvo občine.
16. člen
Po odredbi župana ali direktorja občinske uprave je dolžna notranja organizacijska enota opraviti tudi nalogo, ki po naravi ne sodi v področje dela te notranje organizacijske enote.
17. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi projektne skupine. S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo projektne skupine, vodjo projektne skupine ter odloči o drugih vprašanjih, ki jih glede projektnih skupin predpisuje zakon o javnih uslužbencih.
18. člen
Upravne naloge izvajajo javni uslužbenci, in sicer uradniki in strokovno-tehnični javni uslužbenci, ki morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje teh nalog v skladu z zakonom.
19. člen
Javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, morajo opravljati naloge, določene z zakoni, podzakonskimi predpisi in pravnimi akti občine.
Javni uslužbenci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo disciplinsko in odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.
III. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE
20. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi Občinski svet občine Tržič na predlog župana in se zagotovijo v proračunu občine.
21. člen
Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu ovrednoti in zaračunava, ti prihodki občinske uprave predstavljajo del proračuna občine.
22. člen
Sredstva za naloge, ki jih država prenese na občinsko upravo, financira država iz državnega proračuna.
23. člen
Delo občinske uprave je javno. Za obveščanje javnosti je odgovoren direktor občinske uprave ali drug od župana pooblaščen javni uslužbenec občinske uprave, ki mora delovati v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij medijem, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki medijev, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila in pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka tega člena, daje predstavnikom medijev župan in direktor občinske uprave, po njunem pisnem pooblastilu ali posamičnem upravnem aktu pa tudi drug uradnik, zaposlen v občinski upravi, ki je član kolegija župana.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 36/99, 2/01 in 1/02).
Župan v sodelovanju z direktorjem občinske uprave in vodji notranjih organizacijskih enot občinske uprave na podlagi tega odloka najkasneje v roku enega meseca od dneva uveljavitve tega odloka izda posebni pravilnik, v katerem podrobneje opredeli organizacijo dela posameznih notranjih organizacijskih enot občinske uprave.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-05/99-02
Tržič, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost