Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4978. Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije, stran 15521.

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
1. člen
V Civilni zaščiti Republike Slovenije se uporabljajo naslednje vrste oznak:
– znak Civilne zaščite Republike Slovenije,
– oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije,
– oznake specialnosti enot in služb,
– položajne oznake.
2. člen
(1) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije je razpoznavni znak Civilne zaščite Republike Slovenije in se uporablja za označevanje pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Z njim se lahko označujejo tudi priznanja Civilne zaščite, zastava Civilne zaščite, sedeži, vozila, zrakoplovi ter plovila štabov, enot in služb Civilne zaščite.
(2) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije ima obliko kroga zlato rumene barve, premera 85 mm. V sredini znaka je vrisan notranji krog oranžne barve, premera 40 mm, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči enakostranični trikotniki temnomodre barve, velikosti stranic 38 mm, 28 mm in 18 mm. Razmak med trikotniki je 2 mm. Na zunanjem zlato rumenem krogu je vrisana stilizirana vejica z 12 lipovimi listi svetlozelene barve. Na zunanjem delu je napis v krogu »REPUBLIKA SLOVENIJA – CIVILNA ZAŠČITA«. Velikost črk je 7 mm in so temno modre barve. Znak je obrobljen s temno modro obrobo (slika 1).
(3) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije se lahko uporablja tudi v večji ali manjši izvedbi, kot je predpisana v prejšnjem odstavku, vendar morajo biti sestavni deli v enakem razmerju kot pri osnovnem znaku iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Oznake pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije pripadniki nosijo na kapah v obliki našitka ali značke in na levem rokavu uniforme v obliki našitka. Oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije sta razpoznavna znaka pripadnikov Civilne zaščite Republike Slovenije v skladu s pravilnikom o identifikaciji k dopolnilnem protokolu št. 1 z dne 18. 8. 1949 k ženevskim konvencijam.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo pripadniki Civilne zaščite Republike Slovenije ali pripadniki enot in služb, ki so v skladu z zakonom z njimi izenačeni, v izrednem ali vojnem stanju na vidnem mestu uniforme nositi osebno izkaznico pripadnika Civilne zaščite (4. točka 66. člena dopolnilnega protokola k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949, ki se nanaša za zaščito žrtev mednarodnih oboroženih spopadov – protokol I), na kateri je odtisnjena razpoznavna oznaka Civilne zaščite v obliki in izgledu, določenem v 14. členu pravilnika o identifikaciji omenjenega protokola.
4. člen
(1) Oznaka na kapi iz prejšnjega člena ima obliko kroga zlato rumene barve, premera 47 mm. V sredini znaka je vrisan krog oranžne barve, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči enakostranični trikotniki temno modre barve, velikosti stranic 27 mm, 20 mm in 13 mm. Razmak med trikotniki je 1 mm. Na zunanjem zlato rumenem krogu je vrisana stilizirana vejica z 12 lipovimi listi svetlo zelene barve. Znak je obrobljen s temnomodro obrobo (slika 2).
(2) Oznaka na rokavu je v obliki ščita svetlo modre barve, širokega 70 mm in visokega 95 mm. V zgornjem delu ščita je vodoraven napis v dveh vrstah »REPUBLIKA SLOVENIJA«. V sredini ščita je krog oranžne barve, premera 38 mm, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči enakostranični trikotniki temno modre barve, velikosti stranic 38 mm, 28 mm in 18 mm. Razmak med trikotniki je 1 mm. Nad zgornjim delom oranžnega kroga je v polkrogu napis »CIVILNA ZAŠČITA«. Pod oranžnim krogom je stilizirana vejica s 15 lipovimi listi svetlo zelene barve. Velikost črk v napisu »civilna zaščita« je 7 mm in so zlato rumene barve, črke v napisu »Republika Slovenija« pa so velike 7,8 mm. Znak Civilne zaščite je obrobljen s temno modro obrobo (slika 3).
5. člen
(1) Oznake specialnosti označujejo vrste enot in služb oziroma dolžnosti, ki jih opravljajo pripadniki Civilne zaščite.
(2) Osnovna oznaka je krog svetlo modre barve, premera 50 mm, z notranjim krogom oranžne barve, premera 35 mm, v katerem je vrisan temno moder enakostraničen trikotnik. Na zunanjem obodu znaka je lahko v krogu napis z označbo pripadnosti Civilni zaščiti določene gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, sektorja oziroma kraja, občine oziroma mesta, regije ali Republike Slovenije. Črke so zlato rumene barve, velikosti 4,2 mm (slika 4).
6. člen
Oznake specialnosti imajo osnovno oznako iz drugega odstavka prejšnjega člena, v trikotniku pa simbol specialnosti, in sicer:
– za tehnično reševalne enote, zobnik rdeče barve z zunanjim premerom 14 mm, pri čemer je kolobar z zobmi širok 2 mm. V sredini zobnika je stiliziran rdeč znak grabežnika bagra (slika 5);
– za enote prve pomoči, rdeč križ s 4,5 mm dolgima krakoma, širokima 4 mm (slika 6);
– za enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, stilizirana triperesna deteljica, rumene barve s premerom 14 mm (slika 7);
– za enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, rdeč obris bombe, visoke 14 mm in široke 7 mm. Pod obrisom bombe je vrisan rdeč polkrog premera 12 mm in debeline 1,5 mm (slika 8);
– za enote za prvo veterinarsko pomoč, svetlo moder križ s 4,5 mm dolgima krakoma, širokima 4 mm (slika 9);
– za službo za uporabo in vzdrževanje zaklonišč, rdeč obris polkrožnega zaprtega prostora z vrisano človeško silhueto višine 16 mm, širine 12 mm in debeline 1,3 oziroma 0,5 mm (slika 10);
– za službo za proženje snežnih plazov, stilizirana snežinka bele barve, premera 14 mm (slika 11);
– za službo za podporo, rdeč stiliziran šotor in telefonski aparat višine 13 mm in dolžine 18,5 mm (slika 12);
– za informacijski center, bela črka i, višine 14,5 mm in širine 6 mm (slika 13);
– za logistični center, rdeča silhueta viličarja, višine 14 mm in širine 15 mm (slika 14);
– za center za obveščanje, enakostraničen trikotnik zlato rumene barve s stranicami velikosti 7 mm in trikrat tremi koncentričnimi krogi rdeče barve, premera 7,5 mm in debeline 0,5 mm (slika 15).
7. člen
(1) Osnovna oznaka iz drugega odstavka 5. člena te uredbe se uporablja tudi za enoto za hitre reševalne intervencije, ki ima v svetlo modri obrobi zgoraj napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, spodaj pa napis »EHI«. Črke so zlatorumene barve velikosti 4,2 mm (slika 16).
(2) Oznake specialnosti enote za hitre reševalne intervencije so označene v modrem enakostraničnem trikotniku osnovne oznake iz prejšnjega odstavka, in sicer:
– za poveljstvo enote, osnovna oznaka, določena v prejšnjem odstavku;
– za tehnično reševalno enoto, zobnik rdeče barve z zunanjim premerom 14 mm, pri čemer je kolobar z zobmi širok 2 mm. V sredini zobnika je stiliziran rdeč znak grabežnika bagra (slika 17);
– za enoto za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, stilizirana triperesna deteljica rumene barve s premerom 14 mm (slika 18);
– za enoto za prvo medicinsko pomoč, rdeč križ s 4,5 mm dolgima krakoma, širokima 4 mm. V križu je zlato rumena stilizirana Eskulapova palica, velikosti 17 mm (slika 19);
– za enoto za tehnično potapljanje, stilizirana potapljaška maska pod vodo rdeče barve, velikosti 14 x 18 mm (slika 20);
– za enoto za oskrbo, rdeč stiliziran šotor, v katerem je prevozna poljska kuhinja, velikosti 13 x 18,5 mm (slika 21);
– za skupino za elektriko, rdeč stiliziran znak strele, velikosti 15 mm (slika 22);
– za skupino za vodo, rdeč stiliziran znak pipe, iz katere kaplja voda, velikosti 10 x 14 mm (slika 23).
8. člen
Oznake specialnosti enot, ki so ustanovljene pri prostovoljnih organizacijah in društvih, imajo osnovno oznako iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, v trikotniku simbol organizacije ali društva, na svetlo modri obrobi pa je naziv organizacije ali društva (slika 24).
9. člen
(1) Položajne oznake označujejo položaj oziroma funkcijo pripadnikov Civilne zaščite v enotah, službah in štabih Civilne zaščite. Nosijo jih pripadniki Civilne zaščite, ki vodijo in poveljujejo v Civilni zaščiti.
(2) Položajne oznake so:
– oznake za vodje ekip, oddelkov, vodov in čet ter njihovih namestnikov;
– oznake za poveljnika, njegovega namestnika in člane poveljstva enot za hitre reševalne intervencije;
– oznake poverjenikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov;
– oznake za poveljnike Civilne zaščite, njihove namestnike in člane štabov za Civilno zaščito v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, sektorjih oziroma krajih, občinah oziroma mestih, regijah in državi.
(3) Položajne oznake so vrisane na temno moder pravokotnik, velikosti 53 x 65 mm.
10. člen
(1) Položajne oznake v enotah Civilne zaščite so označene z lomljenimi in ravnimi rdečimi črtami in s pomanjšanim osnovnim znakom Civilne zaščite.
(2) Črte na položajnih oznakah so lomljene pod pravim kotom in so široke 3,3 ali 6,6 mm s kraki, dolgimi 28 mm. Na vrhu, v sredini med kraki, je pomanjšan osnovni znak Civilne zaščite, premera 13 mm. Ravne rdeče črte so velikosti 40 x 3,3 mm in 40 x 6,6 mm. Pomanjšan osnovni znak Civilne zaščite je 3,3 mm nad črtami.
(3) Razmak med dvema lomljenima ali ravnima črtama je 3,3 mm.
(4) Položajne oznake v enotah Civilne zaščite so:
– za namestnika vodje ekipe, ena lomljena ozka črta (slika 25);
– za vodjo ekipe, ena lomljena široka črta (slika 26);
– za namestnika vodje oddelka, ena lomljena ozka in ena lomljena široka črta (slika 27);
– za vodjo oddelka, dve lomljeni široki črti (slika 28);
– za namestnika poveljnika voda, ena ozka ravna črta (slika 29);
– za poveljnika voda, ena široka ravna črta (slika 30);
– za namestnika poveljnika čete, ena ozka ravna in ena široka ravna črta (slika 31);
– za poveljnika čete, dve široki ravni črti (slika 32).
(5) Položajne oznake v enoti za hitre reševalne intervencije so:
– za člana poveljstva enote za hitre reševalne intervencije, ena ozka ravna in dve široki ravni črti (slika 33);
– za namestnika poveljnika enote za hitre reševalne intervencije, ena ozka ravna in tri široke ravne črte (slika 34);
– za poveljnika enote za hitre reševalne intervencije, štiri široke ravne črte (slika 35).
11. člen
(1) Položajne oznake poverjenikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov, poveljnikov in njihovih namestnikov ter članov štabov za Civilno zaščito so označene z lomljenimi in ravnimi ter ozkimi in širokimi črtami zlatorumene barve. Nad črtami je za poveljnike Civilne zaščite in njihove namestnike ter člane štabov Civilne zaščite pomanjšan osnovni znak Civilne zaščite, za poverjenike Civilne zaščite in njihove namestnike pa osnovni znak Civilne zaščite.
(2) Velikosti črt so enake kot pri položajnih oznakah za enote Civilne zaščite in za enoto za hitre reševalne intervencije.
(3) Položajne oznake poverjenikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov, poveljnikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov ter članov štabov za Civilno zaščito so:
– za namestnika poverjenika Civilne zaščite, ena ozka ravna črta (slika 36);
– za poverjenika Civilne zaščite, ena široka ravna črta (slika 37);
– za člana štaba Civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ena ozka lomljena črta (slika 38);
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, dve ozki lomljeni črti (slika 39);
– za poveljnika Civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, tri ozke lomljene črte (slika 40);
– za člana sektorskega oziroma krajevnega štaba za Civilno zaščito, ena široka lomljena črta (slika 41);
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite sektorja oziroma kraja, ena ozka in ena široka lomljena črta (slika 42);
– za poveljnika Civilne zaščite sektorja oziroma kraja, dve ozki in ena široka lomljena črta (slika 43);
– za člana občinskega oziroma mestnega štaba Civilne zaščite, ena ozka ravna črta (slika 44);
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite občine oziroma mesta, dve ozki ravni črti (slika 45);
– za poveljnika Civilne zaščite občine oziroma mesta, tri ozke ravne črte (slika 46);
– za člana regijskega štaba Civilne zaščite, dve široki ravni črti (slika 47);
– za namestnika poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite, ena ozka in dve široki ravni črti (slika 48);
– za poveljnika Civilne zaščite regije, dve ozki in dve široki črti (slika 49);
– za člana štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, tri široke ravne črte (slika 50);
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, ena ozka in tri široke ravne črte (slika 51);
– za poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, dve ozki in tri široke ravne črte (slika 52).
12. člen
(1) Barve oznak v Civilni zaščiti so določene po tiskarski barvni karti Pantone, po procesnih barvah, po karti samolepnih folij MACal in barvni karti niti za vezenje Madeira:
– temno modra (Pantone 288, 100c 60m, MACal 9839-26, Madeira 1134),
– svetlo modra (Pantone 2925, 70c 20m, MACal 9839-20, Madeira 1176),
– zelena (Pantone 354, 70c 100y, MACal 9849-12, Madeira 1251),
– oranžna (Pantone 151, 50m 100y, MACal 9801-04, Madeira 1278),
– zlato rumena (Pantone 109, 5m 100y, MACal 9809-00, Madeira 1068),
– rdeča (Pantone 2915, 70c 10m, MACal 9859-04, Madeira 1037).
(2) Črke v znaku Civilne zaščite Republike Slovenije in oznakah pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije so: SS HelveticaCondensedBlack 27 pt (7 mm), izpis »Republika Slovenija« na oznaki pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije pa je velik 30 pt (7,8 mm).
(3) Črke v oznakah specialnosti so: SS HelveticaCondensedBlack 16 pt (4,2).
(4) Slike oznak v Civilni zaščiti Republike Slovenije od 01 do 52, določene s to uredbo, so objavljene v prilogah te uredbe in so njen sestavni del.
13. člen
Oznake specialnosti enot in služb iz 8. člena te uredbe potrjuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/93).
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 810-04/2003-1
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1911-0020
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost