Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4998. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled, stran 15590.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/0 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/0, 116/0, 60/02 in 80/02) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 7. redne seje, dne 1. 10. 2003 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/0, 116/0, 60/02 in 80/02) se prva alinea 2. člena spremeni, tako da se glasi:
1. Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta Bled, razen območja k. o. Rečica.
III. ORGANI OBČINE
2. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta;
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek tega člena.
3. člen
Prvi odstavek 29. člena se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.
4. člen
V drugem odstavku 29. člena se za prvim stavkom doda besedilo: Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 14. člena statuta.
5. člen
V 29. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
6. člen
V 37. členu se v prvem odstavku doda osma alinea, ki se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana ali podžupana.
7. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan ali podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od sprejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo na zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana. Če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem, o svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
8. člen
Doda se nov 37.b člen, ki se glasi:
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
9. člen
V 39. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po prvi seji.
IV. OŽJI DELI OBČINE
10. člen
Tretji odstavek 58.a člena se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
Krajevna skupnost ima enotni račun, v okviru skupnega računa proračuna Občine Bled. Vsaka krajevna skupnost ima v okviru skupnega računa Občine Bled ločeno prikazovanje prejemkov in izdatkov.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
11. člen
Tretji odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
Samoprispevek se uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina volivcev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
12. člen
V 99. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
13. člen
V 96. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.
14. člen
Drugi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Odločitev o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.
15. člen
V 100. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
16. člen
Doda se nov 100.b člen, ki se glasi:
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo proračuna.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah na vsaki seji poročati občinskemu svetu. Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-2/99
Bled, dne 1. oktobra 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost