Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5025. Pravilnik o obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov, stran 15649.

Na podlagi 22. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov
1. člen
S tem pravilnikom se določa obvezen okvir načrta klasifikacijskih znakov organov javne uprave v Republiki Sloveniji, in je priloga tega pravilnika.
2. člen
Skladno z določili 22. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) vsebuje obvezni okvir načrta klasifikacijskih znakov vsebinsko splošna gesla upravnih zadev oziroma posamezne sklope upravnih in drugih nalog, ki jih opravljajo organi javne uprave.
3. člen
Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, vladne službe, ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote, uprave lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil rešujejo upravne naloge uporabljajo pri klasifikaciji zadev in dokumentov enotne načrte klasifikacijskih znakov oziroma načrte klasifikacijskih znakov.
4. člen
Obvezni okvir načrta klasifikacijskih znakov je osnova za nadaljnjo izdelavo enotnih načrtov klasifikacijskih znakov in načrtov klasifikacijskih znakov, ki jih bodo določili predstojniki posameznih upravnih ali drugih državnih organov.
5. člen
Za istovrstne organe javne uprave in javnopravne osebe (upravne enote, lokalne skupnosti, javne zavode in druge) z določenega področja minister, pristojen za to področje, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za upravo, določi enoten načrt klasifikacijskih znakov.
6. člen
Načrti klasifikacijskih znakov morajo vsebovati seznam klasifikacijskih znakov, z besedami opisan njihov pomen in roke hrambe v skladu z določili 62., 63. in 64. člena uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Enotne načrte klasifikacijskih znakov in načrte klasifikacijskih znakov je potrebno izdelati in jih začeti uporabljati s 1. 1. 2004.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-00-34/2002-62
Ljubljana, dne 3. novembra 2003.
EVA 2003-1711-0112
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
 OBVEZEN OKVIR NAČRTA KLASIFIKACIJSKIH ZNAKOV ORGANOV JAVNE UPRAVE V
REPUBLIKI SLOVENIJI

                  GLAVNE SKUPINE
0  -  DRŽAVNA IN DRUŽBENA UREDITEV
1  -  DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE
    ZADEVE
2  -  NOTRANJE ZADEVE
3  -  GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO,
    GOZDARSTVO, PREHRANA, OKOLJE,
    PROSTOR, PROMET IN ZVEZE
4  -  FINANCE, JAVNE FINANCE IN DRŽAVNO
    PREMOŽENJE
5  -  ZUNANJE ZADEVE
6  -  ZNANOST, KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT
7  -  PRAVOSODJE
8  -  OBRAMBA TER ZAŠČITA, REŠEVANJE
    IN POMOČ
9  -  ZADEVE ZUNAJ RAZREDOV OD 0 DO 9

                    SKUPINE

0  -  DRŽAVNA IN DRUŽBENA UREDITEV

00 -  USTAVNA IN DRŽAVNA UREDITEV
01 -  ORGANIZACIJA JAVNE UPRAVE IN DRŽAVNIH
    ORGANOV
02 -  UPRAVNO POSLOVANJE
03 -  LOKALNA SAMOUPRAVA
04 -  VOLITVE IN REFERENDUMI
05 -  USTAVNOPRAVNA PRESOJA
06 -  NADZORSTVO
07 -  ČLOVEKOVE PRAVICE, OSEBNI PODATKI
08 -  PROTOKOL
09 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 0

1  -  DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE
    ZADEVE

10 -  DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA
11 -  KADRI, ZAPOSLOVANJE IN POKLICNO
    USPOSABLJANJE
12 -  ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
13 -  ZDRAVSTVO IN ZDRAVSTVENI ZAVODI
14 -  SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO
15 -  SOCIALNO VARSTVENA DEJAVNOST
16 -  DRUŽINA
17 -  VOJNI INVALIDI, VETERANI IN ŽRTVE VOJNEGA
    NASILJA
18 -  ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE
19 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 1

2  -  NOTRANJE ZADEVE
20 -  SISTEM, DELOVANJE IN RAZVOJ JAVNE
    UPRAVE
    TER NADZORSTVO
21 -  POSEBNE NALOGE NA PODROČJU
    USLUŽBENSKEGA PRAVA
22 -  SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
23 -  URAVNE NOTRANJE ZADEVE
24 -  POLICIJA
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 2

3  -  GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO,
    GOZDARSTVO,
    PREHRANA, OKOLJE, PROSTOR, PROMET IN
    ZVEZE

30 -  GOSPODARSKI IN REGIONALNI RAZVOJ,
    NOTRANJI TRG TER
    KONKURENČNOST
31 -  INDUSTRIJSKI PROJEKTI, PODJETNIŠKI
    SEKTOR, DROBNO
    GOSPODARSTVO, INTELEKTUALNA LASTNINA,
    TEHNOLOŠKI RAZVOJ
32 -  TURIZEM, VARSTVO POTROŠNIKOV,
    GOSPODARSKI ODNOSI S TUJINO
33 -  KMETIJSTVO, VARNA PREHRANA, RAZVOJ
    PODEŽELJA
34 -  GOZDARSTVO, LOVSTVO, RIBIŠTVO, VARSTVO
    RASTLIN, KRMA, VETERINARSTVO IN
    ZOOTEHNIKA
35 -  PROSTOR IN OKOLJE
36 -  ENERGETIKA IN RUDARSTVO
37 -  PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
38 -  INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE
39 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 3

4  -  FINANCE, JAVNE FINANCE IN DRŽAVNO
    PREMOŽENJE
40 -  FINANČNI SISTEM
41 -  DRŽAVNI PRORAČUN
    IN OBČINSKI PRORAČUNI
42 -  DAVČNI, CARINSKI SISTEM IN DRUGE JAVNE
    DAJATVE
43 -  JAVNA NAROČILA IN KONCESIJE
44 -  DRŽAVNE POMOČI IN MAKROEKONOMSKE
    ANALIZE
45 -  JAVNO RAČUNOVODSTVO
46 -  FINANČNI NADZOR IN REVIZIJE
47 -  IGRE NA SREČO, PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
48 -  ZAKLADNIŠTVO, DRŽAVNO IN DRUGO JAVNO
    PREMOŽENJE
49 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 4

5  -  ZUNANJE ZADEVE
50 -  TEMELJI IN PROGRAMI ZUNANJE POLITIKE
51 -  DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA
52 -  KONZULARNE ZADEVE
53 -  SLOVENSKE MANJŠINE V DRUGIH DRŽAVAH IN
    IZSELJENCI
54 -  EVROPSKE INTEGRACIJE – EVROPSKA UNIJA
55 -  MEDNARODNA VARNOST – NATO
56 -  MEDNARODNO PRAVO
57 -  DRŽAVNA MEJA
58 -  MEDNARODNE RAZISKAVE IN STATISTIKA
59 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 5

6  -  ZNANOST, KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT

60 -  ZNANOST IN RAZISKOVANJE
61 -  USTVARJANJE IN POSREDOVANJE
    KULTURNIH VREDNOT
62 -  VAROVANJE KULTURNIH VREDNOT
63 -  VZGOJA
64 -  IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNO
    USPOSABLJANJE
65 -  MLADINSKA POLITIKA
66 -  MEROSLOVNI SISTEM
67 -  ŠPORT
68 -
69 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 6

7  -  PRAVOSODJE

70 -  ORGANIZACIJA PRAVOSODNIH ORGANOV
71 -  NADZOR NAD POSLOVANJEM PRAVOSODNIH
    IN DRUGIH SORODNIH ORGANOV IN
    IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
72 -  MEDNARODNA PRAVNA POMOČ
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 7

8  -  OBRAMBA TER ZAŠČITA, REŠEVANJE IN
    POMOČ

80 -  UPRAVNE ZADEVE S PODROČJA OBRAMBE
81 -  VOJAŠKO KADROVSKE ZADEVE
82 -  PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV NA PODROČJU OBRAMBE
83 -  ORGANIZACIJSKO MOBILIZACIJSKE ZADEVE
84 -  ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ
85 -  OBVEŠČEVALNE IN VARNOSTNE ZADEVE
86 -  INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO (OBRAMBA IN
    NESREČE)
87 -  MEDNARODNO SODELOVANJE NA
    OBRAMBNEM PODROČJU
88 -  PROIZVODNJA OROŽJA IN OPREME TER
    VZDRŽEVANJE MATERIALNO TEHNIČNIH
    SREDSTEV
89 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 8

9  -  ZADEVE ZUNAJ RAZREDOV OD 0 DO 8

90 -  SEJE, SESTANKI, POSVETOVANJA
91 -  OBVEŠČANJE JAVNOSTI, PODATKI JAVNEGA
    ZNAČAJA
92 -  ODNOSI Z VERSKIMI SKUPNOSTMI
    IN OSEBAMI
    CIVILNEGA PRAVA
93 -  ODLIKOVANJA, PRIZNANJA IN POHVALE
94 -  ODGOVORNOST ZA PROTIPRAVNA DEJANJA
95 -  POSEBNE NALOGE VLADNIH URADOV
    IN SLUŽB
96 -
97 -
98 -
99 -  DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 9

AAA Zlata odličnost