Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5002. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško, stran 15594.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 14/84, 33/89; Uradni list RS, št. 24/92 - odl. US in 44/97) in 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško na 8. redni seji dne 10. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Uporabniki stavbnega zemljišča na območju Občine Laško plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (dalje: nadomestilo), ki ga opredeljuje 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva stanovanjska oziroma poslovna površina ter zemljišče na katerem objekt stoji, s pripadajočim zemljiščem znotraj gradbene parcele.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom in tudi pokrita skladišča, parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
3. člen
Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri zavezancu davčni organ, na podlagi podatkov o zavezancu in stavbnem zemljišču, ki jih davčnemu organu posreduje občinska uprava.
Zavezanci so dolžni v 30 dneh občinski upravi in državnim organom sporočiti vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila. Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
Zavezanci so dolžni sproti sporočati občinski upravi tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila. Kolikor zavezanci zahtevanih podatkov pristojnemu organu ne posredujejo, ali posredujejo napačne podatke, lahko pristojni organ na podlagi uradnih podatkov in evidenc, sam oceni osnovo za izračun nadomestila.
Če Občina Laško ugotovi za obstoj stavbnega zemljišča, za katero ni prijela prijave ali pa so prijavljene površine nepravilne, prične postopek po uradni dolžnosti iz uradne evidence. Uporabniku nadomestilo odmeri davčni organ na podlagi zakona in po kriterijih tega odloka.
4. člen
Zavezanec mora prijaviti Občini Laško zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi. Če nastane sprememba med letom, se to upošteva od 1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je sprememba nastala.
II. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
5. člen
Poleg primerov, ki jih določa zakon, je lahko začasno oproščen plačila nadomestila uporabnik stavbnega zemljišča:
– dokler je na osnovi enotne evidence upravičen do socialne pomoči;
– v primeru elementarne nesreče na objektu največ 2 leti od nastanka elementarne nesreče;
– v primeru novogradnje, nadzidave ali dozidave stanovanjske hiše oziroma nakupa stanovanja za dobo 5 let od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo (na vlogo občana).
Nadomestilo se ne odmerja za sakralne objekte, javne zavode, katerih ustanovitelj je Občina Laško in za funkcionalne enote, ki se uporabljajo za potrebe delovanja krajevnih skupnosti in organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost.
O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za zazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb, odloča, na podlagi določil zakona o davčnem postopku, davčni organ.
O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb, ter za zazidana stavbna zemljišča pravnih oseb, odloča na podlagi določil zakona o davčnem postopku, obveznega predhodnega mnenja občinskega organa, davčni organ.
Vlogo za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačevanje nadomestila iz drugega in tretjega odstavka tega člena, vloži zavezanec pri davčnem organu.
Davčni organ mora vsako leto v mesecu novembru opraviti preizkus vseh oprostitev starih nad 10 mesecev ter izdati odločbe o prenehanju oprostitve za uporabnike, ki ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri kateri se uporabljajo naslednja merila:
a) namen uporabe,
b) stopnja komunalne opremljenosti.
7. člen
Pri namenu uporabe stavbnega zemljišča se upošteva sledeče:
– za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo stanovanjske površine v blokih, družinskih hišah, garaže, počitniških objektih ter drugih objektih, ki so namenjeni prebivanju;
– za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost, razen objektov namenjenih za kmetijsko dejavnost ter spremljevalnih objektov in površin kot so pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno;
– za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita oba kriterija za stanje objekta:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,
– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča.
Površina za poslovno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.
8. člen
Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se določi glede na opremljenost zemljišča.
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:
a) Namen uporabe stavbnega zemljišča:            Točke
– stanovanjski objekti                     13
– poslovni objekti                       33
– zapuščeni objekti                      55
b) Komunalna opremljenost zemljišča:
– pristop po asfaltni cesti                   8
po makadamski cesti (več kot 500 m)               2
– zagotovljen priključek na javno kanalizacijo         3
– javno razsvetljavo                      3
– zagotovljen priključek na električno omrežje         2
– zagotovljen priključek na javno vodovodno omrežje       4
 na lastni vodovod                       1
– zagotovljen priključek na telekomunikacijsko
omrežje                             2
– zagotovljen priključek na kabelsko TV             2
– zagotovljen priključek na plinovod              2
– zagotovljen reden odvoz smeti                 4
9. člen
Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča iz izvedbeno prostorskega akta se določijo tako, da se ugotovi število točk po 8. členu tega odloka za predvidene gradbene parcele. Tako ugotovljeno število točk se zniža za 50%, kar predstavlja osnovo za odmero prispevka za nezazidano stavbno zemljišče.
10. člen
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Laško za vzdrževanje in investicije komunalne infrastrukture na območju vseh krajevnih skupnosti v občini.
11. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila v Občini Laško znaša za stanovanjske površine 3,24 SIT in poslovne objekte 5,40 SIT na dan 1. 1. 2004. Vrednost točke se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Laško.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, če na poziv pristojnih občinskih, upravnih in državnih organov ne posreduje vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila, ali posreduje napačne podatke (tretji in četrti odstavek 5. člena), ali če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega uporabnik je (6. člen).
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Določbe drugega in zadnjega odstavka 2. člena tega odloka, se začnejo uporabljati po pridobitvi vseh potrebnih podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vendar najkasneje do 1. 1. 2005.
14. člen
Uporabniki stavbnih zemljišč, ki jih ta odlok na novo opredeljuje kot zavezance za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa plačujejo obveznosti po določilih tega odloka.
15. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 4/91, 3/98, 68/00, 21/02).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/03
Laško, dne 10. novembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost