Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5014. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003, stran 15610.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 14. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003 (Uradni list RS, št. 24/03) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
--------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            1.474,186.474
Tekoči prihodki (70+71)                1.135,810.819
70   Davčni prihodki                  966,806.370
    700 Davki na dohodek in dobiček          685,526.000
    703 Davki na premoženje              147,253.000
    704 Domači davki na blago in storitve       134,027.370
71   Nedavčni prihodki                 169,004.449
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                   100,412.605
    711 Takse in pristojbine              16,071.500
    712 Denarne kazni                   318.000
    713 Prihodki od prodaje blaga
    in storitev                    26,202.344
    714 Drugi nedavčni prihodki            26,000.000
72   Kapitalski prihodki                68,375.816
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                      50,675.816
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev                      17,700.000
73   Donacije                      1,253.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov        1,253.000
74   Transferni prihodki                268,746.839
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij             268,746.839
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)          1.932,595.344
40   Tekoči odhodki                  483,395.801
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim                    113,639.910
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                15,937.663
    402 Izdatki za blago in storitve         332,607.083
    403 Plačila domačih obresti            12,211.145
    409 Rezerve                     9,000.000
41   Tekoči transferi                 649,839.031
    410 Subvencije                   4,900.000
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                 115,524.000
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam             91,610.975
    413 Drugi tekoči domači transferi         437,804.056
42   Investicijski odhodki               547,168.027
    420 Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev                     547,168.027
43   Investicijski transferi              252,192.485
    430 Investicijski transferi            252,192.485
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)            –458,408.870
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev
    (750+751+752)                    1,400.000
75   Prejeta vračila danih posojil            1,400.000
    750 Prejeta vračila danih posojil          1,400.000
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)              –
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev          1,400.000
 
C) Račun financiranja
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
--------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                     –
VIII. Odplačila dolga (550)                    –
IX.  Neto zadolževanje                      –
X.   Sprememba stanja sredstev
    na računu                    –457,008.870
--------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/02-20
Ravne na Koroškem, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost