Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5016. Sklep o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 15611.

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Semič na 8. seji dne 13. 11. 2003 sprejel
S K L E P
o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednjo enoto dediščine:
Semič – cerkev Sv. Štefana (EŠD 2251).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi kulturnega, umetnostnega in arhitekturnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev Sv. Štefana s protiturškim taborskim obzidjem stoji sredi naselja Semič. Cerkev se v virih prvič posredno omenja 1228 leta. Leta 1268 je prišla pod upravo križniškega reda. V času turških vpadov so cerkev obdali z obzidejm in dodatno utrdili zakristijo. V 18. stoletju je prvotno cerkev nadomestila baročno zasnovana naslednica s centralno zasnovanim prezbiterijem, ki je pozidan na oktogonalni zasnovi in pravokotno, kasneje podaljšano ladjo. Glavni oltar je delo Jerneja Jereba iz leta 1874, v niši oltarja je kvalitetna Metzigerjeva slika Sv. Štefana. Križev pot je leta 1800 izdelal J. Potočnik.
Čeprav so starejše stavbne faze zabrisane skozi številne predelave, je cerkev kljub temu pomembna za razumevanje lokalne zgodovine in eden od členov razširjenosti srednjeveške sakralne arhitekture na Slovenskm. Baročna arhitektura cerkve in njena baročna oprema sodita med najkvalitetnejše spomenike sakralne umetnosti v Beli krajini.
3. člen
Spomenik obsega parcelo št. 1/1, k.o. Semič.
Izris meje območja, ki je v merilu 1: 1000, je sestavni del strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Semič, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) januarja 1997 ter jih dopolnil julija 2001 in novembra 2003.
Strokovne podlage so na vpogled pri zavodu in Občini Semič.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture objekta in njegove notranje premične in nepremične opreme po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove gabaritov in lege,
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim pisnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam, razen v izjemnih primerih in s soglasjem zavoda,
– pri kakršnihkoli posegih v tlake cerkvene stavbe ali teren ob njeni zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, umetnostnih in ambientalnih vrednosti,
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot in kulturni dejavnosti,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.
6. člen
Občinska uprava občine Semič mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku 30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-06/2000-3
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost