Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5004. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško, stran 15600.

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88 in Uradni list RS, št. 26/93, 86/01), 34. člena ZureP-1(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Uradni list RS, št. 55/93 in 76/00), 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško sprejel na 1. izredni seji dne 18. 11. 2003
D O P O L N I T E V P R O G R A M A
P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško
(Uradni list RS, št. 97/02)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta:
V letu 2002 je na pobudo Zdravilišča Laško občinski svet sprejel program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Uradni list RS, št. 7/02).
Spremembe in dopolnitve odloka so bile že javno razgrnjene, do pobud in pripomb pa so bila že sprejeta stališča. V navedenih spremembah so se na novo opredelili pogoji in namen v okviru zazidalnega načrta za: Wellnes hotel, parkirne površine, apartmajsko naselje, sprehajalna brv s komunikacijo na levi breg Savinje, Komunikacijska navezava brv - staro mestno jedro, rezervat za rekreacijo (čolnarna), rezervat za letno kopališče, ureditev levega brega Savinje, ureditev struge Savinje, ureditev mrtvice Savinja-Lava, ureditev komunikacijske povezave brvi z mostom v Jagočah.
Dopolnitev sprememb odloka o ureditvenem načrtu pomeni širitev mej na S delu od BS Interine na parc. št. 59/4, 59/1, 59/5, 36/5, 36/6, 36/4, 36/3 in 59/3 vse k.o. Debro za potrebe turistično, trgovskega in prireditvenega centra. Zaradi umestitve krožišča na GI-5 se bodo meje razširile na parc. št. 54/2, 883/11, 902/30, 39/4, 39/3, 57/4 k.o. Debro in 22, 23 in 21/1 k.o. Laško.
V predelu, kjer bo stal turistično-trgovski in kongresni center, je v planski dokumentaciji Oobčine Laško(Uradni list RS, št. 86/01) prostor opredeljen za zdraviliško-turistično dejavnost (preventivno zdravljenje, počitniški program, kongresni in izobraževalni turizem).
Spremembe in dopolnitve UN se bodo izvajale v skladu z 2. točko 34. člena ZureP-1 po skrajšanem postopku, saj za nameravane spremembe zakonsko ni predpisana presoja vplivov na okolje, bistvenega vpliva pa tudi ne bo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
2. Predmet dopolnitev sprememb je razširitev mej ureditvenega načrta na parc. št. iz točke 1. za potrebe turistično trgovskega in kongresnega centra ter za potrebe križišča na cesti GI-5 za primeren dostop do predvidenih objektov.
3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta in podrobnejši pogoji iz 66. člena ZureP-1.
Širitev mej UN je razvidna iz grafičnih podlog, pogoji pa so natančneje določeni v planu Občine Laško (Uradni list RS, št. 86/01) pod točko 1.6.1. Zdraviliška turistična dejavnost.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve:
– odlok o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Kr-1-del) (Uradni list RS, št. 55/93 in 76/00),
– odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško,
– Savinja Laško od km 14,5 do km 16,5, št. proj. 40/93, PGD,PZI, PUV Celje,
– Turistično-trgovski in kongresni center Laško, programski projekt št. 1225/03, 9. 9. 2003, Mercator optima, inženiring d.o.o., Projektivni biro,
– Terme Laško, idejna-programsko arhitektonska zasnova, oktober 2003, Studio Rebeka.
Ureditev Savinje na vplivnem območju Zdravilišča Laško, študija, Inženiring za vode d.o.o., oktober 2003.
5. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag:
Geodetske podlage (DKN, ortofoto) bodo strokovne inštitucije za pripravo sprememb ureditvenega načrta pridobile s strani GURS, geodetske posnetke pa bodo pripravili pooblaščeni geodeti s terenskim snemanjem.
6. Rok za pripravo prostorskega akta:
– sprejem dopolnitve programa priprave ureditvenega načrta: november 2003
– priprava predloga za ponovno javno razgrnitev: november 2003,
– 15-dnevna javna razgrnitev: november 2003,
– javna obravnava december 2003,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: december 2003,
– dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu z vsemi spremembami: december 2003,
– sprejem odloka: december 2003,
– objava v Uradnem listu RS: december 2003.
7. Obveznosti v zvezi z financiranjem izdelave prostorskega akta nosi Zdravilišče Laško,d.d.
Št. 35005-3/2002
Laško, dne12. novembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost