Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5021. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002, stran 15644.

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2002 (Uradni list RS, št. 1/02 in 61/02) ter 18. in 92. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 7. redni seji dne 12. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2002 se potrjuje v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------
                             Zneski v SIT
----------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki                  1.723,024.646
II.  Skupaj odhodki                   1.756,092.107
III. Proračunski presežek oziroma
   primanjkljaj (I.-II.)                –33,067.461
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev              942.799
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                  4,000.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)        –3,057.201
C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna                     –
VIII. Odplačilo dolga                        –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              36,124.662
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)          36,124.662
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)              33,067.461
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2002           61,611.857
----------------------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
                           Zneski v SIT
Končno stanje rezervnega sklada 31. 12. 2002     10,379.656
Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na koncu leta 2002 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-08/01-06
Tržič, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost