Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5024. Program priprave občinskega lokacijskega načrta in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za izvedbo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in za dograditev čistilne naprave, stran 15647.

Na podlagi 39. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) ter 27. in 78. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je župan Občine Železniki sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za izvedbo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in za dograditev čistilne naprave
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občina Železniki ima sprejete spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, 75/98, 101/00) in odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01).
Glede na to, da je približno polovica zemljišča parc. št. 130/1, k.o. Studeno, gradbena parcela, druga polovica, kjer bi se nahajal zbirni center, pa je najboljše kmetijsko zemljišče, je potrebno izpeljati postopek, ki je predmet tega programa.
V skladu z zakonodajo in glede na število prebivalcev mora Občina Železniki na svojem območju urediti en zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Preobremenjenost obstoječe čistilne naprave pa zahteva njeno povečanje in rekonstrukcijo.
Pravna podlaga za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta je zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet postopka je razširitev območja, ki je v veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot območje čistilne naprave Železniki na celotno površino parcele št. 130/1 k.o. Studeno. V območju je predvidena ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v Občini Železniki ter dograditev čistilne naprave.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta je zemljišče parc. št. 130/1 k.o. Studeno.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta dajejo smernice za načrtovanje ter mnenja so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva;
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za vodno gospodarstvo;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Kranj;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo narave;
5. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Ljubljana;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo okolja;
7. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino;
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje;
10. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Kranj;
11. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko;
12. Ministrstvo za gospodarstvo, področje notranjega trga;
13. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, sektor za civilno obrambo;
14. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska;
15. ELES Elektro Slovenija, d.o.o.;
16. Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije;
17. Telekom Slovenije, PE Kranj;
18. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
19. Občina Železniki.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev plana in lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Navedeni organi in organizacije morajo na zahtevo izdelovalca podati svoje smernice v 30 dneh po prejemu poziva za podajo smernic za načrtovanje, sicer se smatra, da le-teh nimajo.
Pristojni nosilci urejanja prostora podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana in lokacijskega načrta v roku 30 po prejemu vloge. Če v predpisanem roku ne podajo mnenja, se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta bodo upoštevane vse relevantne že izdelane strokovne podlage oziroma posebne strokovne podlage v zvezi s prometnim, komunalnim in energetskim napajanjem območja ter vodnogospodarskimi ureditvami.
6. člen
(Način pridobitve strokovne rešitve)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Geodetski posnetek območja v digitalni obliki bo izdelan v postopku izdelave naloge.
Digitalni katastrski načrt bo pridobljen na Geodetski upravi RS.
8. člen
(Roki za pripravo)
Okvirni roki za izvedbo postopka so naslednji:
---------------------------------------------------------------------
Faza                       Rok
---------------------------------------------------------------------
– priprava osnutka programa
priprave LN                   27. 10. 2003
– izvedba prve prostorske konference       12. 11. 2003
– sprejem programa priprave           20. 11. 2003
– poziv za določitev smernic           po sprejemu
za načrtovanje                  programa priprave
– pridobitev smernic za načrtovanje       30 dni po prejemu
                         vloge
– izdelava strokovne rešitve           sočasno s
                         pridobitvijo smernic
– izdelava predloga               20 dni po pridobitvi
                         smernic in potrditvi
                         strokovne rešitve
– izvedba druge prostorske            15 dni pred javno
konference                    razgrnitvijo
– javna razgrnitev in javna obravnava      30 dni
– stališča do pripomb              15 dni po prejemu
                         pripomb
– dopolnitev predloga skladno          15 dni po pridobitvi
s stališči do pripomb              stališč
– priprava gradiva za              15 dni po
pridobitev mnenj                 dopolnitvi predloga
– poziv za mnenja k               takoj po
dopolnjenemu predlogu              pripravi gradiva
– mnenja k dopolnjenemu predlogu         30 dni po prejemu
                         vloge
– vloga za sklep vlade              po pridobitvi mnenj
– sklep Vlade RS                 45 dni po prejemu
                         popolne vloge
– sprejem odlokov na               predvidoma julij ali
občinskem svetu                 avgust 2004
– objava odloka v uradnem glasilu        po sprejemu na
                         občinskem svetu
– izdelava končnega elaborata          15 dni po objavi
(odloka s prilogami)
---------------------------------------------------------------------
9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta se zagotovijo v proračunu Občine Železniki.
10. člen
(Končna določba)
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-8165/03
Železniki, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost