Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4927. Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPCP-1-UBB1)
4928. Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB1)
4929. Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4930. Uredba o nadzoru tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu

MINISTRSTVA

4931. Pravilnik o kakovosti banan

USTAVNO SODIŠČE

4932. Odločba o razveljavitvi 107. člena Zakona o medijih
4933. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj v delu, ki pod zaporedno številko 121 z oznako JP684110 opredeljujejo lokalno cesto Predoslje-Brdski mlin v dolžini 98 metrov
4934. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške in odločbe Sodnika za prekrške Postojna
4935. Odločba, da se sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 599/2001 z dne 26. 3. 2003 razveljavi in se zadeva vrne Višjemu sodišču v Kopru v novo odločanje

OBČINE

Benedikt

4936. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt
4937. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt za leto 2004
4938. Sklep o določitvi zneska individualnega priključka na javno vodovodno omrežje v Občini Benedikt
4939. Sklep o določitvi zneska individualnega priključka na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Benedikt

Brezovica

4940. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica
4941. Program priprave spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 20 Podpeč, V 21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice
4942. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4943. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4944. Sklep o opravljanju dimnikarske dejavnosti

Brežice

4945. Pravilnik o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice

Celje

4946. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Polule
4947. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za poslovno cono Škofja vas
4948. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Stegujev hrib I. faza
4949. Program priprave za lokacijski načrt Tehnološki park Celje - območje stare Cinkarne
4950. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4951. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Divača

4952. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2003
4953. Odredba o delitvi sredstev za odpravo naravne nesreče - posledice suše 2003

Dolenjske Toplice

4954. Program priprave lokacijskega načrta proizvodne cone "Sela 2"

Idrija

4955. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2003
4956. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v Občini Idrija
4957. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Center III - Idrija" (območje Osnovne šole II. faza in Mejca)
4958. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
4959. Sklep o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija

Kozje

4960. Sklep o imenovanju v uredniški odbor javnega glasila Občine Kozje
4961. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje
4962. Pravilnik o zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Kozje

Kranj

4963. Navodilo o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj

Križevci

4964. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2003
4965. Odlok o zimski službi
4966. Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Križevci

Kuzma

4967. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2003
4968. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma
4969. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kuzma

Ljubljana

4970. Sklep o dopolnitvi tržnega reda na ljubljanskih tržnicah

Loški Potok

4971. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok
4972. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Metlika

4973. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Metlika

Mežica

4974. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto 2003
4975. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
4976. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4977. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Mežica

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

80. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov med Republiko Slovenijo in Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško
81. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na obrambnotehničnem področju
82. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o pogojih vzajemnega zagotavljanja uradnih, informativnih in delovnih obiskov

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti