Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4955. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2003, stran 15486.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 9. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03) se spremeni peti odstavek 3. člena tako, da se glasi:
Občinski proračun za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih (v 1.000 SIT):
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki                      1,650.297
II.  Skupaj odhodki                      1,902.201
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj)            – 251.904
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil                18.060
V.   Dana posojila in povečanje kap. deležev           11.220
VI.  Prejeta minus dana posojila                  6.840
VII.  Skupni presežek (primanjkljaj)               –245.064
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna                    70.000
IX.  Odplačilo dolga                        6.766
X.   Neto zadolževanje                      63.234
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih         –181.830
XII.  Stanje prihodkov iz leta 2002                181.830
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 7,874.000 SIT. Uporablja se za namene, opredeljene v prvem odstavku 107. člena statuta Občine Idrija.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/02
Idrija, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost