Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

82. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o pogojih vzajemnega zagotavljanja uradnih, informativnih in delovnih obiskov, stran 2032.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM
ZA OBRAMBO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O POGOJIH VZAJEMNEGA ZAGOTAVLJANJA URADNIH, INFORMATIVNIH IN DELOVNIH OBISKOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o pogojih vzajemnega zagotavljanja uradnih, informativnih in delovnih obiskov, ki je bil sklenjen v Ljubljani dne 17. septembra 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM
ZA OBRAMBO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE
O POGOJIH VZAJEMNEGA ZAGOTAVLJANJA URADNIH, INFORMATIVNIH
IN DELOVNIH OBISKOV
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
in
Zvezno ministrstvo za obrambo Zvezne republike Nemčije
(v nadaljevanju: pogodbenici)
sta se, izhajajoč iz obojestranskega interesa za razširitev vojaškopolitičnih in strokovnih stikov med oboroženimi silami Republike Slovenije in Zveznim republike Nemčije,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Predmet sporazuma
Ta sporazum ureja pogoje, pod katerimi pogodbenici zagotavljata vzajemno bivanje predstavnikov druge pogodbenice kot gostov v svoji državi.
Pogodbenici izhajata iz stališča, da bodo finančni izdatki za uresničevanje programov (načrtov) sodelovanja, ki jih po členih, navedenih v nadaljevanju, ni možno zaračunavati, v celoti usklajeni.
2. člen
Zagotovitev prevoza
Pogodbenica pošiljateljica krije stroške prevoza svojih predstavnikov do dogovorjenega kraja v državi gostiteljici in nazaj. Za vsa odstopanja od tega določila je potrebno pridobiti posebno dovoljenje.
Pogodbenica gostiteljica brezplačno zagotovi vsa potrebna prevozna sredstva za uresničevanje programa bivanja. Pri tem se vrsta prevoznega sredstva izbere ob upoštevanju ravni po činu najvišjega gosta in pogojev v državi gostiteljici.
3. člen
Zagotavljanje bivanja delegacije
(1) Pogodbenica gostiteljica gostom zagotavlja oskrbo in prevzema stroške njihovega bivanja in oskrbe v vojaških ali civilnih ustanovah na ravni, ki ustreza činu gostov, ter krije izdatke, ki so povezani z dogovorjenim programom, vključno s kulturnimi prireditvami in pogostitvijo gostov med prireditvijo.
(2) Če delegacija pripotuje z letalom, pogodbenica gostiteljica brezplačno zagotovi nastanitev, oskrbo za letalsko posadko, za plačilo pa zagotovi sprejem, hrambo, nadzor, vzdrževanje in polnjenje z ustreznim gorivom in mazivi. Pristojbine, dajatve in carine ob vstopu poravna pogodbenica pošiljateljica.
(3) Dodatne zasebne stroške, kot so telefonski razgovori, napitnine, pijača, naročena na željo gostov zunaj skupne oskrbe in postrežbe, krije vsak gost sam.
4. člen
Prevajanje in tolmačenje
(1) Če v posebnih dogovorih za posamezna področja ni drugače določeno, pogodbenica gostiteljica in pogodbenica pošiljateljica na lastne stroške za vsako prireditev v okviru tega dogovora zagotovita tolmača za slovenski in nemški jezik, ki ima v načelu kvalifikacijo konferenčnega tolmača.
(2) Prevajanje pisnih besedil in strojepisce z znanjem tujih jezikov po potrebi na lastne stroške zagotovi pogodbenica gostiteljica.
(3) Obveznost zagotovitve tolmačev odpade, če se pogodbenici v posameznem primeru dogovorita za skupni uradovalni jezik.
5. člen
Medicinska oskrba
Pogodbenica gostiteljica se po potrebi zavezuje, da bo ob akutnih obolenjih gosta brezplačno zagotovila ambulantno ali bolnišnično zdravniško pomoč v zdravstvenih ustanovah svojih oboroženih sil. Pri tem se stomatološko zdravljenje omejuje na zdravniško splošno konzervacijsko ali kirurško pomoč v nujnih primerih. Za vse potrebne preiskave ali zdravljenje v civilnih zdravstvenih ustanovah ter za zagotovitev medicinskih pripomočkov in drugih pomožnih ukrepov v civilnih ustanovah se bremenijo gosti ali pogodbenica pošiljateljica.
6. člen
Zavarovanje
Nezgodno zavarovanje oseb ali druge vrste zavarovanj zagotovi pogodbenica pošiljateljica.
7. člen
Objava sporazuma
(1) Vsi udeleženci potovanj in obiskov bodo seznanjeni z vsebino tega sporazuma. Morebitne spore bosta pogodbenici reševali izključno s posvetovanjem.
(2) Ob uradnih obiskih na ravni političnega vodstva obrambnih ministrstev in vodstva vodstvenih štabov oboroženih sil ter vodstvenih štabov rodov vojske bosta pogodbenica za vsak posamezen primer pravočasno uskladili vprašanja glede bivanja delegacije, ki so navedena v 2. in 3. členu tega sporazuma.
8. člen
Veljavnost sporazuma
(1) Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno obvestita, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
(2) Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno pisno spremenita.
(3) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica lahko sporazum pisno odpove. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu pisnega obvestila o njegovi odpovedi.
Sestavljeno v Ljubljani dne 17. 9. 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako zavezujoči.
Za
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Jelko Kacin l. r.
 
Za
Zvezno ministrstvo za obrambo
Zvezne Republike Nemčije
Bernd Wilz l. r.
V E R E I N B A R U N G
ZWISCHEN DEM MINISTERIUM FÜR
VERTEIDIGUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DEM BUNDESMINISTERIUM DER
VERTEIDIGUNG DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND ÜBER DIE BEDINGUNGEN
DER GEGENSEITIGEN SICHERSTELLUNG
VON OFFIZIELLEN, INFORMATIONS–
UND ARBEITSBESUCHEN
       Das Ministerium für Verteidigung der Republik Slowenien
                    und
          das Bundesministerium der Verteidigung der
              Bundesrepublik Deutschland -
ausgehend von dem beiderseitigen Interesse an einer Erweiterung der militärpolitischen und fachlichen Kontakte zwischen den Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Slowenien –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Gegenstand
Diese Vereinbarung regelt die Bedingungen, unter denen die Vertragsparteien gegenseitig den Aufenthalt von Vertretern der anderen Vertragspartei in ihrem Land als Gäste sicherstellen.
Die Vertragsparteien gehen davon aus, daß finanzielle Ausgaben zur Verwirklichung der Programme (Pläne) der Zusammenarbeit, die gemäß den nachfolgenden Artikeln nicht berechnet werden können, insgesamt ausgewogen sind.
Artikel 2
Sicherstellung der Beförderung
Die entsendende Vertragspartei trägt die Kosten für die Beförderung ihrer Vertreter bis zum vereinbarten Ort im Gastland und zurück. Abweichungen von dieser Regelung bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.
Die gastgebende Vertragspartei stellt alle zur Verwirklichung des Aufenthaltsprogramms notwendigen Transportmittel unentgeltlich zur Verfügung. Dabei wird die Art des Transportmittels unter gebührender Berücksichtigung des Ranges des ranghöchsten Gastes und der Bedingungen in Gastland ausgewählt.
Artikel 3
Sicherstellung des Aufenthalts einer Delegation
(1) Die gastgebende Vertragspartei betreut die Gäste und übernimmt die Kosten für ihre Unterbringung und Verpflegung in militärischen oder zivilen Einrichtungen auf dem Niveau, das dem Dienstrang der Gäste entspricht, sowie Ausgaben, die mit dem vereinbarten Programm, einschließlich kultureller Veranstaltungen und Bewirtung der Gäste in deren Verlauf, verbunden sind.
(2) Im Falle, daß eine Delegation mit einem Flugzeug, stellt die gastgebende Vertragspartei die Unterbringung, Verpflegung der Flugzeugbesatzung kostenlos sowie Aufnahme, Abstellen, Bewachung, Wartung und Tanken mit entsprechendem Treibstoff und Schmierölen gegen Bezahlung sicher.
Mit der Einreise anfallende Gebühren, Abgaben und Zölle trägt die entsendende Vertragspartei.
(3) Zusätzliche private Nebenkosten wie Telefongespräche, Trinkgelder, Getränke, die auf Wunsch der Gäste außerhalb der gemeinsamen Verpflegung und Bewirtung bestellt werden, trägt jeder Gast selbst.
Artikel 4
Sprachmittlerische Unterstützung
(1) Vorbehaltlich gesonderter Einzelfallabsprachen stellen die gastgebende und die entsendende Vertragspartei auf ihre Kosten für jede Veranstaltung im Rahmen dieser Vereinbarung einen Dolmetscher für die Sprachen Deutsch und Slowenisch, der grundsätzlich die Qualifikation eines Konferenzdolmetschers besitzt.
(2) Übersetzer und fremdsprachenkundige Schreibkräfte stellt bei Bedarf die gastgebende Vertragspartei auf ihre Kosten.
(3) Die Verpflichtung zur Gestellung von Dolmetschern entfällt, soweit die Vertragsparteien im Einzelfall eine gemeinsame Verhandlungssprache vereinbaren.
Artikel 5
Medizinische Versorgung
Im Bedarfsfall verpflichtet sich die gastgebende Vertragspartei, bei akuten Erkrankungen eines Gastes ambulante oder stationäre medizinische Hilfe in medizinischen Einrichtungen ihrer Streitkräfte unentgeltlich zu gewähren. Dabei beschränkt sich die stomatologische Behandlung auf ärztliche allgemeinkonservierende oder chirurgische Hilfe in Notfällen. Erforderliche Untersuchungen oder eine Behandlung in zivilen medizinischen Einrichtungen sowie die Bereitstellung von medizinischen Hilfsmitteln und andere Hilfsmaßahmen in zivilen Einrichtungen gehen zu Lasten der Gäste oder der entsendenden Vertragspartei.
Artikel 6
Versicherung
Die Versicherung der Personen gegen Unfall und andere Arten von Versicherungen gewährleistet die entsendende Vertragspartei.
Artikel 7
Bekanntmachung der Vereinbarung
(1) Alle Teilnehmer an Reisen und Besuchen Werden mit dem Inhalt dieser Vereinbarung vertraut gemacht. Mögliche Streitigkeiten werden ausschließlich durch Konsultation zwischen den Vertragsparteien beigelegt.
(2) Bei offizielle Besuchen auf der Ebene der politischen Leitung der Verteidigungsministerien und der Führungsstäbe der Streitkräfte werden konkrete Fragen bezüglich des Aufenthaltes der Delegation, wie sie in den Artikel 2 und 3 aufgeführt sind, in jedem Einzelfall durch die beiden Vertragsparteien rechtzeitig abgestimmt.
Artikel 8
Gültigkeit der Vereinbarung
(1) Diese Vereinbarung tritt an den Tagen in Kraft, an denen beide Vertragsparteien einander schriftlich mitgeteilt haben, dass alle innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
(2) Diese Vereinbarung kann in gegenseitigem Einvernehmen jederzeit schriftlich geändert werden.
(3) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von jeder Vertragspartei schriftlich gekündigt werden. Diese Vereinbarung tritt sechs Monate nach Eingang der schriftlichen Kündigung außer Kraft.
Geschehen zu Ljubljana am 17. September 1996 in zwei Urschriften, jede in deutscher und slowenischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für das Ministerium
für Verteidigung der
Republik Slowenien
Jelko Kacin e. h.
 
Für das Bundesministerium
der Verteidigung der
Bundesrepublik Deutschland
Bernd Wilz e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 800-01/2001-9
Ljubljana, 13. novembra 2003
EVA 2003-1811-0083
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost