Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4941. Program priprave spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 20 Podpeč, V 21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice, stran 15474.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 9. redni seji dne 29. 10. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 20 Podpeč, V21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev)
Prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 območje občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91,71/93, 62/94, 73/98) opredeljujejo obravnavano območje kot stavbno zemljišče, prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 20 Podpeč, V 21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice (v nadaljevanju: PUP) pa ga opredeljuje kot ureditveno območje VS 21/6 Preserje, morfološka enota 9, namenjena urejanju zelenih površin, urejanju in širitvi pokopališč ter znotraj njih, gradnji, rekonstrukciji ali adaptaciji pokopaliških in sakralnih objektov, gradnji objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez, nadzidavi in prizidavi, rekonstrukciji in adaptaciji obstoječih objektov in nadomestni gradnji.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča spremembe in dopolnitve PUP)
S tem programom priprave se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto VS 21/6, morfološko enoto 9.
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev PUP se nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe območja urejanja VS 21/6, morfološke enote 9, na zemljišču, parc. št. 382, 385, 386/1, 430/1, 370, 371/4 in 371/1, vse k.o. Preserje.
3. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi spremembe in dopolnitve PUP)
Pri pripravi spremembe in dopolnitve PUP sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljalec in koordinator je Občina Brezovica,
– pobudnik so občani, Bernarda Žitko, Zalarjeva 24, 1353 Borovnica, Darinka Mikanovič, Koroškega bataljona 9, 1000 Ljubljana, Franc Peršin, Prvomajska 3, 1270 Litija, Jože Repar, Preserje 29, 1352 Preserje,
– nosilci urejanja prostora, ki morajo v skladu z 29. in 31. členom ZureP-1 podati smernice in mnenja za pripravo predloga spremembe in dopolnitve PUP so:
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33 Ljubljana,
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (področje okolja, narave, vode), Vojkova 1b, Ljubljana,
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Ljubljana, Vojkova 52, Ljubljana,
Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 52, Ljubljana,
Zavod za varstvo naravne dediščine RS, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
JP Elektro Ljubljana, Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana,
JKP Brezovica, Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje,
JP vodovod kanalizacija, sektor kanalizacija, Vodovodna 90, 1 000 Ljubljana,
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1 000 Ljubljana, Občina Brezovica.
Če se v postopku priprave spremembe in dopolnitve PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v gornjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka določijo pred pričetkom priprave spremembe in dopolnitve PUP smernice, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, jih pripravljalec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje utemeljiti.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic, pri čemer mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
K dopolnjenemu predlogu PUP podajo nosilci urejanja prostora v roku 15 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma, če so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov.
V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljalec ni dolžan upoštevati.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi spremembe in dopolnitve PUP je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 območje občine Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91,71/93, 62/94, 73/98),
– prostorske ureditvene pogoje za plansko celoto V 20 Podpeč, V21 Preserje, V 22 Prevalje, V 23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice (Uradni list RS, št. 11/95, 73/98),
– vsebinski del idejnih skic, ki jih je predlagal pobudnik.
5. člen
(Rok za pripravo sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev)
Na podlagi 34. člena ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) se bo vodil skrajšan postopek. Postopek priprave in dopolnitve PUP bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Občinski svet občine Brezovica sprejme program priprave, ki se ga objavi v Uradnem listu RS,
– program priprave se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, da v roku 15 dni od prejema programa priprave podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev PUP,
– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način se predlog sprememb in dopolnitev PUP javno razgrne za 15 dni na sedežu Občine Brezovica,
– javna razprava razgrnjenega predloga spremembe in dopolnitve PUP se izvede v času javne razgrnitve na sedežu Občine Brezovica,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga spremembe in dopolnitve PUP,
– k dopolnjenemu predlogu spremembe in dopolnitve PUP izdelovalec pridobi vsa potrebna mnenja
– župan Občine Brezovica posreduje dopolnjen predlog spremembe in dopolnitve PUP občinskemu svetu v razpravo in sprejem.
– odlok o spremembi in dopolnitvi PUP se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
(Financiranje spremembe in dopolnitve prostorskega akta)
Sredstva za pripravo spremembe in dopolnitve prostorskega akta zagotovijo pobudniki.
7. člen
(Končne določbe)
Ta program priprave sprememb in dopolnitev PUP se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 29/2003
Brezovica, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti