Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4930. Uredba o nadzoru tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, stran 15457.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o nadzoru tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu*
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa vsebino in način opravljanja cestnega nadzora tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (v nadaljevanju: nadzor tehnične brezhibnosti), zbiranje in posredovanje statističnih podatkov o opravljenih nadzorih in obrazec poročila o nadzoru tehnične brezhibnosti vozila.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo za namen te uredbe naslednji pomen:
1. gospodarsko vozilo je motorno vozilo ali skupina vozil, s katerim se opravljajo prevozi v skladu z zakonom o prevozih v cestnem prometu,
2. nadzor tehnične brezhibnosti je nenajavljena in nenapovedana tehnična kontrola gospodarskih vozil, ki se opravlja na javnih ali nekategoriziranih cestah, danih v uporabo za javni promet v Republiki Sloveniji, in jo opravljajo pristojni organi v okviru z zakonom določenih pristojnosti,
3. poročilo je poročilo o nadzoru tehnične brezhibnosti vozila, katerega obrazec je v prilogi, ki je sestavni del te uredbe,
4. pooblaščene osebe so policisti, inšpektorji za cestni promet, inšpektorji za tehnične preglede vozil ali tehniki – kontrolorji.
(2) Drugi izrazi imajo v tej uredbi enak pomen, kot jih določajo predpisi o varnosti cestnega prometa, predpisi o javnih cestah in predpisi o prevozih v cestnem prometu.
3. člen
(vsebina nadzora)
Nadzor tehnične brezhibnosti zajema posamezno ali vse naslednje vsebine:
1. vizualno oceno stanja mirujočega gospodarskega vozila,
2. vpogled v zadnje poročilo, izstavljeno skladno s prvim odstavkom 5. člena te uredbe, ali dokazilo o tehničnem pregledu gospodarskega vozila, ali
3. pregled posameznih ali vseh naprav ali opreme, ki jo določa 10. točka poročila, z namenom ugotavljanja njihove tehnične brezhibnosti.
4. člen
(upoštevanje prejšnjih nadzorov)
(1) Preden pooblaščena oseba opravi celotni nadzor tehnične brezhibnosti, preveri, kdaj je bilo vozilo na tehničnem pregledu, in zahteva od voznika, da izroči na vpogled morebitno zadnje poročilo o nadzoru tehnične brezhibnosti nadziranega gospodarskega vozila.
(2) Pooblaščena oseba pri preverjanju dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena upošteva tudi druga dokazila, ki zadevajo varnost in tehnično brezhibnost gospodarskega vozila in so jih izdali pristojni organi oziroma organizacije z javnim pooblastilom.
(3) Če pooblaščena oseba ugotovi, da je bila v zadnjih treh mesecih na gospodarskem vozilu nadzirana posamezna ali vse naprave ali oprema, določene v 10. točki poročila, le-teh ponovno ne preverja, razen če ugotovi očitne napake ali pomanjkljivosti na teh napravah ali opremi.
5. člen
(izpolnjevanje poročila)
(1) Po opravljenem nadzoru tehnične brezhibnosti pooblaščena oseba izpolni poročilo v dveh izvodih.
(2) Pooblaščena oseba v 10. točki poročila navede, katera oprema ali naprave so bile pregledane, in posebej označi morebitne pomanjkljivosti.
(3) Izvod poročila mora pooblaščena oseba izročiti vozniku kontroliranega gospodarskega vozila.
6. člen
(pregled zavornega sistema)
(1) Vsi deli zavornega sistema in naprav za njegovo upravljanje morajo biti v brezhibnem stanju.
(2) Zavorni sistem mora opravljati naslednje zavorne funkcije:
1. delovna zavora gospodarskega vozila mora omogočiti varno, hitro in učinkovito zmanjševanje hitrosti vozila in njegovo popolno zaustavitev, ne glede na obremenjenost vozila in naklon ceste, po kateri vozi,
2. parkirna zavora gospodarskega vozila mora omogočiti zanesljivo mirovanje vozila, ne glede na obremenjenost vozila in naklon ceste.
(3) Pooblaščena oseba pregleda funkcije zavornega sistema tako, da vizualno pregleda delovanje sestavnih delov zavornega sistema ali izmeri zavorne učinke delovne zavore pri praznem ali obremenjenem gospodarskem vozilu v skladu z določbami predpisa, ki določa način opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil.
7. člen
(pregled emisije izpušnih plinov vozil z motorjem na prisilni vžig – bencinskim motorjem)
(1) Če je v gospodarsko vozilo vgrajen štiritaktni Ottov motor, katerega izpušni plini se ne uravnavajo s sodobno napravo za čiščenje izpušnih plinov, kot je tristezni katalizator z lambda sondo, se opravi pregled emisije izpušnih plinov na enega izmed naslednjih načinov:
1. pregled tesnosti izpušnega sistema, vizualni pregled sistema za uravnavanje izpušnih plinov in njegovih sestavnih delov,
2. merjenje koncentracije ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih pri prostem teku motorja v skladu z določbami predpisa, ki določa način opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, pri čemer morajo gospodarska vozila glede sestave izpušnih plinov izpolnjevati minimalne zahteve, ki jih je določil proizvajalec. Če referenčnih vrednosti za posamezno gospodarsko vozilo ni na razpolago, koncentracija CO ne sme preseči najvišje predpisane vrednosti.
(2) Če je v gospodarsko vozilo vgrajen štiritaktni Ottov motor, katerega izpušni plini se uravnavajo s sodobno napravo za čiščenje izpušnih plinov, kot je tristezni katalizator z lambda sondo, se opravi pregled emisije izpušnih plinov na enega izmed naslednjih načinov:
1. pregled tesnosti izpušnega sistema, vizualni pregled sistema za uravnavanje izpušnih plinov in njegovih sestavnih delov,
2. merjenje koncentracije ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih pri prostem teku motorja in pri povišanem prostem teku ter določitev faktorja lambda pri povišanem prostem teku motorja v skladu z določbami predpisa, ki določa način opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, pri čemer morajo gospodarska vozila glede sestave izpušnih plinov izpolnjevati minimalne zahteve, ki jih je določil proizvajalec. Če referenčnih vrednosti za posamezno gospodarsko vozilo ni na razpolago, koncentracija CO ne sme preseči najvišje predpisane vrednosti.
8. člen
(pregled emisije izpušnih plinov vozil z motorjem na kompresijski vžig – dizelskih motorjev)
(1) Na vozilih z vgrajenim motorjem na kompresijski vžig (dizelskim motorjem) se opravi pregled emisije izpušnih plinov na enega izmed naslednjih načinov:
1. pregled tesnosti izpušnega sistema, vizualni pregled sistema za uravnavanje izpušnih plinov in njegovih sestavnih delov,
2. merjenje koeficientov motnosti (k) izpušnih plinov (dimnosti) v skladu z določbami predpisa, ki določa način opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, pri čemer morajo gospodarska vozila glede sestave izpušnih plinov izpolnjevati minimalne zahteve, ki jih je določil proizvajalec. Če referenčnih vrednosti za posamezno gospodarsko vozilo ni na razpolago, dimljenje ne sme preseči najvišje predpisane vrednosti.
(2) Za gospodarska vozila, registrirana pred 1. 1. 1980, se zahteve iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne uporabljajo.
9. člen
(pregled omejilnikov hitrosti)
Na vozilih z vgrajenim omejilnikom hitrosti se opravi pregled te naprave na naslednji način:
1. pregled ustreznosti vgraditve, če je to mogoče,
2. kontrola veljavnosti ploščice omejilnika hitrosti,
3. kontrola plombe ali druge zaščite zoper nepooblaščeno uporabo omejilnika hitrosti, če je to izvedljivo,
4. kontrola delovanja omejilnika hitrosti, če je to mogoče.
10. člen
(ukrepi pooblaščenih oseb)
Če pooblaščene osebe pri nadzoru tehnične brezhibnosti ugotovijo pomanjkljivosti na napravah ali opremi gospodarskega vozila, v zvezi s tem izvedejo nadaljnje ukrepe, določene v materialnih predpisih, ki določajo njihova pooblastila.
11. člen
(evidenca)
(1) Organi ali organizacije, katerih pooblaščene osebe lahko opravljajo nadzor tehnične brezhibnosti, zbirajo, obdelujejo in posredujejo osebne in druge podatke v zvezi z opravljenimi nadzori tehnične brezhibnosti v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter podzakonskimi akti s področja varstva osebnih podatkov.
(2) V evidenco, ki jo vodijo organi na podlagi materialnih predpisov, se vnašajo vsi podatki iz poročila.
(3) Podatki iz drugega odstavka se izbrišejo iz evidence po preteku dveh let, šteto od dneva nadzora tehnične brezhibnosti.
(4) Izpise in izvode obrazcev hrani organ ali organizacija v skladu s predpisi o arhiviranju in pisarniškem poslovanju.
12. člen
(poročanje)
(1) Organi ali organizacije iz prvega odstavka 11. člena te uredbe so dolžne za preteklo leto najkasneje do 15. februarja posredovati ministrstvu, pristojnemu za promet, naslednje statistične podatke o opravljenih nadzorih tehnične brezhibnosti:
1. število nadziranih gospodarskih vozil, razvrščenih po kategorijah, ki so določene v 6. točki poročila, in državi, kjer je to vozilo registrirano, in
2. število opravljenih kontrol in ugotovljenih nepravilnosti na napravah in opremi, določeni v 10. točki poročila.
(2) Ministrstvo, pristojno za promet, je dolžno vsaki dve leti najkasneje do 31. marca posredovati zbrane statistične podatke iz prejšnjega odstavka Evropski komisiji.
13. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Statistični podatki iz 11. člena te uredbe se začnejo zbirati in so predmet statističnih obdelav z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 342-12/2003-1
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
EVA 2001-1711-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Ta uredba povzema vsebino Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki krožijo v Skupnosti (2000/30/EC), in Direktive Komisije o omejilnikih hitrosti in emisijah izpušnih plinov gospodarskih vozil (2003/26/EC).

AAA Zlata odličnost