Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4963. Navodilo o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj, stran 15492.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) izdaja župan Mestne občine Kranj
N A V O D I L O
o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj
1. člen
S tem navodilom Mestna občina Kranj določa upravičence do plačila pogrebnih stroškov ter pogoje in postopek odobritve plačila pogrebnih stroškov.
2. člen
Upravičenci do plačila pogrebnih stroškov so občani, ki so na dan smrti imeli prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in občani, ki so umrli v Mestni občini Kranj, pa ni mogoče ugotoviti njihovega zadnjega stalnega prebivališča.
3. člen
Za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov, Mestna občina Kranj krije sredstva za raztros pepela, ki ga opravi pogrebno podjetje.
Za pokojne občane, ki imajo dediče oziroma sorodnike, le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, Mestna občina Kranj omenjenim dedičem oziroma sorodnikom povrne sredstva v višini raztrosa pepela, vendar le v primeru, da pokojnikovo zdravstveno zavarovanje ni vključevalo pravico do pogrebnine. Če je pokojnikovo zdravstveno zavarovanje vključevalo pravico do pogrebnine, Mestna občina Kranj omenjenim dedičem oziroma sorodnikom povrne le razliko med višino sredstev za raztros pepela in višino sredstev pogrebnine.
4. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do plačila pogrebnih stroškov vodi in o njih odloča Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne službe.
Vlogo za plačilo pogrebnih stroškov lahko vloži fizična ali pravna oseba pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
Fizična oseba mora poleg vloge z natančnim opisom razmer priložiti dokazilo, da ni sposobna plačati pogrebnih stroškov in originalni račun. Kot vlogo pravne osebe pa se šteje izdan originalni račun.
5. člen
Za odločanje v postopku plačila pogrebnih stroškov se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o plačilu pogrebnih stroškov se poleg določb tega navodila smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja področje socialnega varstva, ki se nanašajo na plačilo pogrebnih stroškov.
Mestna občina Kranj preveri podatke iz vloge in dokazil, zaprosi za mnenje Center za socialno delo Kranj in v roku 30 dni od popolne vloge odloči o upravičenosti do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov.
Mestna občina Kranj vlogo ugodno reši s predlogom za omejitev dedovanja, s katerim za pokojnega hkrati uveljavlja tudi pravico do povračila pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj na podlagi izdanega predloga za omejitev dedovanja nakaže sredstva za pogrebne stroške vlagatelju vloge.
Mestna občina Kranj vlogo zavrne ali zavrže z odločbo, ki jo na prvi stopnji izda Oddelek za družbene javne službe. Zoper prvostopenjsko odločbo je možna pritožba v roku petnajstih dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Mestne občine Kranj.
6. člen
Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za plačilo pogrebnih stroškov v proračunu za tekoče leto.
7. člen
To navodilo se začne uporabljati in veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14205-0006/03-47/04
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost