Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4931. Pravilnik o kakovosti banan, stran 15461.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o kakovosti banan
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta pravilnik določa minimalno kakovost za sveže plodove sort banan, ki so v prometu in so vzgojene iz banan Musa spp., katerih glavne skupine, podskupine in glavne sorte so navedene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: plodovi banan).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za plodove banan, namenjenih za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve glede kakovosti)
(1) Plodovi banan morajo biti:
– zeleni in nezreli,
– nepoškodovani,
– čvrsti,
– zdravi (plodovi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uživanje, morajo biti izločeni),
– čisti (brez tujih vidnih delcev),
– brez škodljivih organizmov,
– brez poškodb, ki jih povzročajo škodljivi organizmi,
– brez poškodb peclja, ki ne sme biti upognjen, poškodovan od gliv ali izsušen,
– brez pestiča,
– brez deformacij ali nenormalne ukrivljenosti posameznih plodov,
– brez mehanskih poškodb,
– brez poškodb zaradi prenizke temperature,
– suhi (brez odvečne zunanje vlage),
– brez tujega vonja oziroma okusa,
– ustrezno razviti in zreli, da lahko prenesejo prevoz in rokovanje.
(2) Plodovi banan morajo prispeti v namembni kraj v takšnem stanju, da lahko pri dozorevanju dosežejo ustrezno stopnjo zrelosti.
(3) Šop plodov banan mora izpolnjevati še naslednje zahteve:
– imeti mora dovolj velik del venca sortno značilne barve, zdrav in brez glivične okužbe,
– odrezan mora biti z gladkim rezilom, ne sme biti poševno prirezan ali razcepljen, pecelj ne sme biti razcefran.
3. člen
(razredi banan)
Plodovi banan se uvrstijo v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
4. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrstijo plodovi banan odlične kakovosti, če poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika in razvitost plodov banan mora biti značilna za sorto oziroma komercialni tip pri katerem sta oblika in razvitost plodov banan značilna za določeno pridelovalno območje (v nadaljnjem besedilu: komercialni tip);
– plodovi banan morajo biti nepoškodovani, imajo pa lahko majhne površinske madeže, ki ne presegajo 1 cm2 površine plodu banan, pri čemer madeži ne smejo poslabšati celotnega izgleda šopa, kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti in predstavitve v enoti pakiranja.
5. člen
(razred I)
V razred I se uvrstijo plodovi banan dobre kakovosti, če poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje zahteve:
– oblika in razvitost plodov banan mora biti značilna za sorto oziroma značilna za komercialni tip plodov banan;
– plodovi banan razreda I imajo lahko le manjše pomanjkljivosti v obliki in manjše površinske poškodbe kože, ki nastanejo zaradi drgnjenja ter druge manjše površinske madeže, ki ne presegajo 2 cm2 površine plodu banan, če ti ne vplivajo na zunanji videz plodov banan oziroma izgled celotnega šopa, na kakovost in sposobnost ohranjanja kakovosti ter na predstavitev v enoti pakiranja. Poškodbe plodu banan ne smejo segati do mesa plodu banan.
6. člen
(razred II)
(1) V razred II se uvrstijo plodovi banan, ki izpolnjujejo minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika, ne izpolnjujejo pa zahtev za uvrstitev v razred ekstra ali razred I.
(2) Plodovi banan razreda II imajo lahko pomanjkljivosti v obliki, ter poškodbe kože, nastale zaradi drgnjenja ali drugih razlogov, vendar poškodovana površina ne sme presegati 4 cm2 površine ploda, pri čemer morajo plodovi banan ohraniti bistvene lastnosti glede kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti in predstavitve v enoti pakiranja. Poškodbe plodu banan ne smejo segati do mesa plodu banan.
7. člen
(velikost)
(1) Velikost plodov banan se določi tako, da se izmeri:
– v centimetrih dolžino užitnega dela mesa značilnega plodu banane, izmerjeno na izbočeni strani plodu banane od konca cveta do korena peclja;
– v milimetrih debelino značilnega plodu banane, izmerjeno med bočnima stranema na sredini plodu banane.
(2) Značilen plod banane za izmero dolžine in debeline je:
– srednji plod banane v zunanji vrsti šopa,
– plod banane zraven mesta, kjer se šop preseka, v zunanji vrsti šopa.
(3) Minimalna dolžina plodu banane, ki se sme tržiti je 14 cm, minimalna debelina plodu banane pa 27 mm.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko tržijo plodovi banan z Madeire, Azorov, Algarva, Krete in Lakonije, ki so krajši od 14 cm in se po kakovosti razvrstijo v razred II.
8. člen
(odstopanja od kakovosti)
Vsaka enota pakiranja plodov banan lahko vsebuje naslednje odstotke plodov banan po številu oziroma masi, ki ne izpolnjuje s tem pravilnikom določenih zahtev glede kakovosti za posamezni razred:
– pri razredu ekstra največ 5% plodov banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred ekstra, izpolnjujejo pa zahteve za razred I oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred I;
– pri razredu I največ 10% plodov banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I, izpolnjujejo pa zahteve za razred II oziroma so v mejah dovoljenih odstopanj za razred II;
– pri razredu II največ 10% plodov banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred II oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika, vendar ti plodovi banan ne smejo biti vidno prizadeti zaradi gnilobe oziroma na drug način tako spremenjeni, da niso primerni za uživanje.
9. člen
(odstopanja glede velikosti)
Vsaka enota pakiranja plodov banan vseh razredov lahko vsebuje največ 10% plodov banan, po številu oziroma masi, ki ne izpolnjujejo zahtev glede velikosti plodov banan iz 7. člena tega pravilnika, pri čemer lahko velikost posameznega plodu banane odstopa za največ 1 cm od minimalne dolžine 14 cm.
10. člen
(izenačenost)
(1) Vsebina vsake enote pakiranja plodov banan mora biti izenačena, tako, da vsebuje le plodove banan istega porekla, sorte oziroma komercialnega tipa in kakovosti.
(2) Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
11. člen
(pakiranje)
(1) Plodovi banan morajo biti pakirani tako, da so ustrezno zaščiteni pred zunanjimi vplivi.
(2) V enoti pakiranja plodov banan ne sme biti tujih snovi.
(3) Plodovi banan morajo biti pakirani v šopih z najmanj štirimi plodovi.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je v enoti pakiranja v eni vrsti lahko največ en šop s tremi plodovi banan, ki pa morajo imeti enake sortne značilnosti kot drugi plodovi banan v tej enoti pakiranja.
(5) Dovoljeni so tudi šopi, kjer manjkata največ dva plodova banan, pod pogojem, da pecelj ni odtrgan, ampak odrezan, in da sosednji plodovi banan niso poškodovani.
12. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja plodov banan mora biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označeno:
– vrsta sadja (“banane”),
– sorta ali komercialni tip,
– poreklo (območje oziroma država proizvajalca),
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki plodove banan pakira; v primeru uvoza ime in naslov oziroma firma in sedež prodajalca v Sloveniji ter ime in naslov ali država proizvajalca,
– razred,
– neto masa,
– velikost, izražena z najmanjšo dolžino, lahko pa tudi z največjo dolžino.
13. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 30/99, 56/99 – ZTZPUS, 71/00, 86/00 in 4/02), ki se nanašajo na kakovost banan.
14. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-02-183/2003
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 1998-2311-0164
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
 
Soglašam!
Minister za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
                   PRILOGA
    Seznam glavnih skupin, podskupin in glavnih sort banan Musa spp.
 
-------------------------------------------------------------------------------
        Skupina             Podskupina Glavne sorte
-------------------------------------------------------------------------------
  AA     Sweet fig      Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadilo
  AB     Ney-Poovan      Ney-Poovan, Safet Velchi
 AAA     Cavendish      Dwarf Cavendish
                  Giant Cavendish
                  Lacatan
                  Poyo (Robusta)
                  Williams
                  Americani
                  Valery
                  Arvis
       Gros Michel      Gros Michel (“Big Mike”)
                  Highgate
        Pink fig       Figue Rose
                  Figue Rose Verte
         Ibota
 AAB     Fig apple      Fig apple, Silk
       Pome (Prata)      Pacovan
                  Prata Ana
        Mysore       Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo
-------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost