Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4971. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok, stran 15507.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 47. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) in v skladu z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03) je Občinski svet občine Loški Potok na 6. redni seji dne 24. 10. 2003 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi organizacija, njeno delovno področje in notranja organiziranost, način njenega vodenja, naloge, pooblastila in odgovornosti javnih uslužbencev, način sodelovanja z drugimi organi in institucijami, način zagotavljanja javnosti dela in druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Loški potok (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge v okviru pravic in dolžnosti občine, na delovnih področjih določenih s tem odlokom.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami in institucijami civilne družbe z izmenjavo mnenj in izkušenj, podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Občinska uprava zagotavlja izvrševanje zakonov, odlokov, drugih splošnih in posamičnih aktov ter politike občinskega sveta in župana, odloča s posamičnimi akti v upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih aktov občine, vodi investicije, ki so v pristojnosti občine, zagotavlja izvajanje lokalnih javnih služb, izvaja ukrepe, s katerimi pospešuje gospodarski razvoj občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena in odgovarja za stanje na teh področjih ter opravlja druga dela za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter za druge občinske organe.
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Občinska uprava v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje svojih uslužbencev ter s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic in zadovoljevanje potreb in interesov občanov.
5. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug javni uslužbenec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Loški Potok ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Loški Potok, s sedežem: Hrib 17, 1318 Loški Potok.
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– polno zaposlenost zaposlenih v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
7. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– strokovna, organizacijsko-tehnična in administrativna za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine,
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
9. člen
Na področju normativno-pravnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
10. člen
Na področju upravnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– vodi upravne postopke in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– druge naloge s področja upravnih zadev.
11. člen
Na področju javnih financ opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
Na področju gospodarstva opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– druge naloge s tega področja.
13. člen
Na področju družbenih dejavnosti opravlja občina naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
14. člen
Na področju urejanja prostora opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine
– izdaje lokacijske dokumentacije (potrjevanje)
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju varstva okolja opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitev okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
16. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč.
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– druge naloge na tem področju.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za območje več občin se lahko organizira skupna inšpekcija. Organizacija, naloge in pooblastila se določijo s posebnim odlokom.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju opravlja občinska uprava nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma zaposlenih v občinski upravi na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter občinsko upravo usmerja in nadzira ter daje navodila za njeno vodenje.
21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo zaposlenih v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med zaposlene v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, če ga župan za to pooblasti. Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge iz svoje pristojnosti druge zaposlene v občinski upravi.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Za direktorja občinske uprave je lahko imenovan kandidat z najmanj visoko strokovno izobrazbo.
22. člen
Zaposleni v občinski upravi opravljajo naloge iz občinske pristojnosti skladno s predpisi ter pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, s katerim župan, na predlog direktorja občinske uprave, določi razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja v okviru delovnih mest.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
Zaposleni v občinski upravi so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti zaposleni v občinski upravi, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega zaposlenega v občinski upravi, jo opravi tisti, ki ga določi direktor občinske uprave.
24. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno strokovnost, ki je v občinski upravi ni mogoče zagotoviti ali kadar določene naloge zaradi povečanega obsega del ni mogoče izvesti v občinski upravi, lahko župan sklene pogodbo z ustreznim zunanjim izvajalcem.
25. člen
Za naloge občinske uprave, ki zahtevajo sodelovanje več zaposlenih ali sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi projektne ali delovne skupine oziroma druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi določi župan sestavo in vodjo skupine ter rok za izvedbo njenih nalog.
26. člen
Kot posvetovalno telo župana se v občinski upravi izoblikuje kolegij, ki obravnava pomembna vprašanja s področja dela občinske uprave. Sestavo kolegija določi župan. Kolegij sklicuje župan po potrebi. Za obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na neposredno vodenje uprave, lahko skliče kolegij tudi direktor občinske uprave.
27. člen
V enem mesecu po sprejemu tega odloka izda župan, na predlog direktorja občinske uprave, akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi in razporedi zaposlene na delovna mesta skladno s pogoji iz tega akta.
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter delavcih v Občinski upravi občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 47/95).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04/03-1
Loški Potok, dne 24. oktobra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti