Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4964. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2003, stran 15493.

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 28/97, 70/97, 10/98, in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 8. redni seji dne 4. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2003
1. člen
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2003 (Uradni list RS, št. 32/03) se v 3. členu spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Križevci za leto 2003 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
                                 v 000 SIT
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov                  Proračun leta
---------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               365.039
    Tekoči prihodki (70+71)                   175.387
70   Davčni prihodki                       147.346
    700 Davki na dohodek in dobiček               116.000
    703 Davki na premoženje                    8.234
    704 Domači davki na blago in storitve             23.112
71   Nedavčni prihodki                       28.041
    710 Udeležba na dobičku in dohodkih
    od premož.                          13.320
    711 Takse in pristojbine                    2.000
    712 Denarne kazni                         –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            732
    714 Drugi nedavčni prihodki                  11.989
72   Kapitalski prihodki                       856
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            856
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nemat. premož.
73   Prejete donacije
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                     188.796
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofin. instit.                      188.796
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 445.262
40   Tekoči odhodki                        58.412
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             21.337
    401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost           3.094
    402 Izdatki za blago in storitve               32.081
    403 Plačila domačih obresti                   500
    409 Rezerve                          1.400
41   Tekoči transferi                       179.671
    410 Subvencije                        18.600
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                       47.381
    412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam          11.089
    413 Drugi tekoči domači transferi              102.601
    414 Tekoči transferi v tujino
42   Investicijski odhodki                    207.179
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            63.556
43   Investicijski transferi                   143.623
    430 Investicijski transferi                 143 623
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)        -101.310
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov                   Proračun leta
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)                500
75   Prejeta vračila danih posojil                  500
    750 Prejeta vračila danih posojil                500
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje
    kapit. delež. (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje kap. deležev
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)                   500
 
C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov                   Proračun leta
VII.  Zadolževanje (500)
45   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)                     1.700
55   Odplačila dolga                        1.700
    550 Odplačila domačega dolga                  1.700
IX.  Neto zadolževanje (VII.-VIII)
X.   Povečanje (zmanjšanje sredstev na računih
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  -81.423
---------------------------------------------------------------------------
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 81,422.600 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/03-1024
Križevci, dne 4. novembra 2003.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost