Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4949. Program priprave za lokacijski načrt Tehnološki park Celje - območje stare Cinkarne, stran 15481.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) je župan Mestne občine Celje 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt Tehnološki park Celje – območje stare Cinkarne
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Območje lokacijskega načrta je degradiran prostor stare Cinkarne, kjer želi Mestna občina Celje vzpostaviti novo rabo za potrebe tehnološkega parka z vsemi pripadajočimi vsebinami.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg lokacijskega načrta, postopki in roki priprave ter sprejemanja, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja, seznam potrebnih strokovnih podlag, obveznosti v zvezi s financiranjem in drugi pogoji potrebni za izdelavo lokacijskega načrta.
II. Predmet in programska izhodišča izdelave lokacijskega načrta
Predmet lokacijskega načrta je izdelava novega občinskega izvedbenega akta na območju stare Cinkarne.
Podlaga za izdelavo lokacijskega načrta so:
– strokovne podlage za območje stare Cinkarne,
– priporočila in smernice pridobljene na prostorski konferenci, ki je bila dne 29. 9. 2003,
– izveden urbanistični natečaj za območje stare Cinkarne.
Lokacijski načrt mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag. Načrtovalec predmetnega LN mora predati pripravljavcu, to je Mestni občini Celje, šest izvodov akta. En izvod bo predan Upravni enoti, ostali izvodi pa bodo hranjeni pri Zavodu za planiranje, kjer bo akt na vpogled in dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del.
III. Okvirno ureditveno območje
Območje lokacijskega načrta zavzema severovzhodni del stare Cinkarne med Kidričevo cesto in Hudinjo in meri ca. 40.000 m2 in zajema območje ob Teharski cesti in vzhodni del stare Cinkarne, večinoma skladno s programsko opredeljenostjo zmagovalne natečajne rešitve (šifra elaborata 677888; natečaj »Idejna urbanistična ureditev območja stare Cinkarne z idejno prometno rešitvijo razbremenilne ceste za mestno magistralo sever-jug«).
IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta
Pripravljavec in pobudnik lokacijskega načrta je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, v Celju, ki po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovane prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,Vrunčeva 2 a, Celje,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o., Lava 2 a, Celje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO-Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za promet, Agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– ZVKD OE Celje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in druge obvezne vsebine
Pripravljavec lokacijskega načrta, oziroma zanj izbrani načrtovalec, bo izdelal predlog IPA za javno razgrnitev. V postopku priprave lokacijskega načrta mora investitor oziroma zanj načrtovalec zagotoviti izdelavo strokovnih podlag za širše območje
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta pridobi naročnik IPA.
VII. Roki za pripravo lokacijskega načrta
Prva prostorska konferenca in pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci, ki je bila 29. 9. 2003. Pripravljavec LN takoj po sprejetju programa priprave in pozove pristojne nosilce urejanja prostora kot so navedeni v IV. točki tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izbira izdelovalca bo potekala v skladu z zakonom o javnih naročilih in zakonom o graditvi objektov.
Izbrani izdelovalec mora predlog LN predati Mestni občini Celje.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi LN izvede pripravljavec drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana.
Javna razgrnitev, javna obravnava ter sprejem stališč do pripomb
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Celje, se predlog LN javno razgrne za 30 dni.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava predloga LN. Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo v času javne razgrnitve svoje pisne pripombe. Stališča do pripomb se pripravijo do prve obravnave mestnega sveta, predlagatelj stališč do pripomb je župan Mestne občine Celje. Mestni svet mestne občine Celje se opredeli do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec izdela usklajen predlog IPA, pripravljavec pa pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa priprave, da v 30 dneh podajo mnenja.
Sprejem dopolnjenega predloga oziroma odloka lokacijskega načrta
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Mestni svet mestne občine Celje obravnava in sprejme usklajen in usklajen predlog lokacijskega načrta oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovi Mestna občina Celje.
IX. Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-00015/2003-0008
Celje, dne 8. oktobra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti