Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4940. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica, stran 15469.

Na podlagi 9. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), VI. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US) v povezavi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), določb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 110/99) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00 in 104/01) je Občinski svet občine Brezovica na 9. redni seji dne 29. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Brezovica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Nadomestilo se plačuje letno od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prosto stoječih garaž, s pripadajočo gradbeno parcelo;
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, s pripadajočo gradbeno parcelo.
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– kamnolomi in peskokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine,
– površine, na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, ter vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po zakonu o graditvi objektov, niso objekti gospodarske javne infrastrukture,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne strukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik …), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik.
4. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.).
5. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju občine.
Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Brezovica. Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda odločbo pristojni davčni organ.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. Območje: Brezovica.
II. Območje: Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Jezero, Podpeč, Preserje, Rakitna, Kamnik, Plešivica, Podplešivica, Žabnica.
III. Območje: Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica, Goričica, Prevalje.
IV. Območje: Planinca.
7. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih kartah in so na vpogled na Občini Brezovica.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK
8. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v pridobitni dejavnosti,
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev,
7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.
9. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
                   Število točk
a) vodovod                  20
b) električno omrežje             20
c) javna kanalizacija             40
d) telefonsko omrežje             20
e) plinovod                  40
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
a) makadamska cesta              20
b) asfaltna cesta               40
Točkovanje za asfalt se upošteva v primeru, da je najbližja asfaltna javna pot oddaljena več kot 400 metrov od objekta.
10. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
Za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje.
Za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah.
Za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti.
Za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za nepridobitno poslovno dejavnost
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
-----------------------------------------------------------------------------------
Namembnost           I. območje II. območje  III. območje IV. območje
-----------------------------------------------------------------------------------
Stanovanjski namen         40      30      20      10
Počitniški namen          80      80      80      80
Poslovni namen – nepridobitni   300     200      100      50
Poslovni namen – pridobitni    400     300      200      150
Nezazidano stavbno zemljišče    50      40      20      10
-----------------------------------------------------------------------------------
11. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnjo infrastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------
Območje              Število točk
----------------------------------------------
I. območje              1000
II. območje              800
III. območje             700
IV. območje              600
----------------------------------------------
12. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:
------------------------------------------------------------------------------------
Vrsta zidave           I. območje II. območje  III. območje IV. območje
------------------------------------------------------------------------------------
Individualna samostojna hiša     50      30      20      10
Vrstna hiša             30      20      10       5
Hiša z gospodarskim poslopjem    30      20      10       5
Blokovna gradnja           20      10       -       -
------------------------------------------------------------------------------------
13. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pridobitni dejavnosti, glede na možnost ustvarjanja dohodka v zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne enote razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
--------------------------------------------------------------------------------------
Kategorija            I. območje II. območje  III. območje  IV. območje
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Kategorija            400     200      100       50
2. Kategorija            300     150      50       40
3. Kategorija            200     100      40       20
--------------------------------------------------------------------------------------
14. člen
Izjemne možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev v pridobitni dejavnosti se upoštevajo tako, da se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------------------------------------
Kategorija             I. območje II. območje  III. območje  IV. območje
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Kategorija             400     200      100       50
2. Kategorija             300     150       50       40
3. Kategorija             200     100       40       20
---------------------------------------------------------------------------------------
15. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po dejanski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po 13. in 14. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se smiselno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost uporabe v prilogi.
16. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino stanovanjske in poslovne površine ali površina nezazidanega stavbnega zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
17. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Brezovica, za vsako leto določi občinski svet s sklepom, na predlog župana občine. Kolikor svet ne potrdi nove vrednosti točke, ostaja v veljavi zadnje potrjena vrednost.
18. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v dveh obrokih v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem postopku.
19. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Brezovica posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Brezovica, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo zavezanci.
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Brezovica nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila in sicer v 30 dneh po nastanku sprememb.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.
20. člen
Nejasne odmere o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč tolmači odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in urbanizem.
IV. OPROSTITVE
23. člen
Občina Brezovica lahko v nekaterih primerih (elementarne in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) skladno s predpisi o davkih občanov zavezance oprosti plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
O oprostitvi odloča na podlagi pisnega zahtevka zavezanca pristojni davčni organ, zadolžen za odmero nadomestila, po predhodnem mnenju strokovne službe Občine Brezovica.
V. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT za prekršek.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v roku petnajstih dni popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.
26. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Brezovica, (Uradni list RS, št. 41/95, 34/99, 110/99, 110/01 in 65/03).
27. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2004. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 27/2003
Brezovica, dne 29. oktobra 2003.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.
                             PRILOGA iz 15. člena:

-------------------------------------------------------------------------------
NAMEMBNOST UPORABE FUNKCIONALNE ENOTE     Kategorija po   Kategorija po
                          13. členu     14. členu
-------------------------------------------------------------------------------
PROIZVODNI NAMEN                               1
KMETIJSKA PROIZVODNJA IN GOZDARSTVO                      1
KMETIJSKA PREDELAVA                              1
PRIDOBIVANJE GRADBENIH SUROVIN                        1
PREDELAVA GRADBENIH SUROVIN                          1
PRIDOBIVANJE RUDNIN                              1
PREDELAVA RUDNIN                               1
PREDELAVA KOVIN                                2
PREDELAVA LESA                                1
IZDELAVA LESNIH IZDELKOV                           2
IZDELAVA ELEKTRIČNIH IZDELKOV IN STROJEV                   3
IZDELAVA VOZIL IN STROJEV                           2
IZDELAVA TEKSTILA, OBLAČIL IN OBUTEV                     3
ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU                         2
IZDELAVA PAPIRJA IN IZDELKOV                         1
IZDELAVA KEMIČNIH IZDELKOV IN GORIV                      1
IZDELAVA PREHRAMBENIH IZDELKOV IN PIJAČ                    3
USLUŽNOSTNI NAMEN (LOKAL)
GOSTINSKI LOKAL                      1         2
TRGOVINA                          1         3
LEKARNA                          2
CVETLIČARNA                        2
POŠTA                           1
BANKA, HRANILNICA                     1
HOTEL, PRENOČIŠČA                     1         1
KNJIGARNA, PAPIRNICA                    2         3
PEKARNA                          2         3
SLAŠČIČARNA                        2         3
PRIREJANJE IGER NA SREČO                  1
TURISTIČNA AGENCIJA                    1
STORITVENI NAMEN (SERVIS)
FRIZERSKI SALON                      2         3
KOZMETIČNI SALON                      2         3
FOTOGRAF                          2
ČISTILNICA                         2         3
AVTOLIČARSTVO                       3         2
AVTOMEHANIKA                        3         2
AVTOKLEPARSTVO                       3         2
AVTOELEKTRIKA                       3         3
RTV SERVIS                         2
AVTOPRALNICA                        2         1
FOTOKOPIRANJE IN DRUGO RAZMNOŽEVANJE            2
VIDEOTEKA                         1
TISK IN ZALOŽNIŠTVO                              3
VETERINARSTVO                       3         3
AVTOŠOLA                          2         2
VULKANIZERSTVO                       3         2
ZDRAVSTVENI NAMEN
SPLOŠNA AMBULANTA                     2
ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA                 2
FIZIOTERAPEVTSKA AMBULANTA                 2
SPECIALISTIČNA AMBULANTA
IZOBRAŽEVALNI NAMEN
UČILNICA                          3
KULTURNI NAMEN
VZGOJNO VARSTVENI NAMEN
VRTEC                           3
ŠPORTNO REKREACIJSKI NAMEN
FITNES                           2
TENIŠKO IGRIŠČE                      2         2
-------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti