Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4948. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Stegujev hrib I. faza, stran 15480.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Stegujev hrib - I. faza
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta Stegujev hrib - I. faza, ki ga je izdelal načrtovalec IUP d.o.o. Celje, pod št. 100/03 in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave lokacijskega načrta Stegujev hrib je po veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih opredeljeno kmetijsko zemljišče s parc. št. 658/1, 658/2, 658/3, 654/1 del, 654/2, 654/3 in 654/4 vse k.o. Zagrad, ki so po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana opredeljena kot zazidljiva pod pogojem izdelave izvedbenega prostorskega akta. Vsa navedena zemljišča so v lasti. Alojza Zupanca, ki je pobudnik in naročnik lokacijskega načrta.
Lokacijski načrt podaja predlog izgradnje devetih stanovanjskih objektov s pripadajočo potrebno komunalno opremo.
III
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta Stegujev hrib - I. faza se prične osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Pod Gradom in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-01/2003-8
Celje, dne 4. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost