Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4961. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje, stran 15488.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 7. redni seji dne 23. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Kozje.
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Upravičenci do sredstev za kmetijske dejavnosti so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Kozje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
Do sredstev so upravičena tudi društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež v občini oziroma društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini, združujejo pa tudi člane iz območja Občine Kozje.
3. člen
Sredstva se lahko upravičencem dodelijo samo za ukrepe, ki se izvajajo na območju občine.
Sredstva se dodeljujejo v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Upravičenci morajo za namene iz člena tega pravilnika podati izjavo, da za posamezen namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev iz teh virov so že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije pričete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej.
II. UKREPI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI
4. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini so predvidena za naslednje namene:
 
Sofinanciranje umetnega osemenjevanja govejih plemenic
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semen kvalitetnih plemenjakov ter izboljšanje genetskega potenciala domačih živali.
Višina pomoči: do 20% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic.
Pooblaščena veterinarska organizacija, ki izvaja storitve osemenjevanja, mora predložiti račun za izvedene storitve ter seznam govejih plemenic.
 
Regresiranje zavarovanja plemenske živine
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri zavarovanju živine in s tem dajanje podpore ohranjanju zdrave črede.
Sredstva se lahko pridobijo za zavarovanje plemenske živine, in sicer plemenske govedi, plemenskih svinj, plemenskih konjev in plemenskih telic. Regres za zavarovanje plemenske živine znaša 4.000 SIT po glavi živine.
Višina pomoči: do 50% zavarovalne premije.
O morebitnem povišanju regresiranja odloča komisija za kmetijstvo.
 
Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in naravnega okolja ter naravnih dobrin.
Subvencija znaša 20.000 SIT po glavi živine (GVŽ).
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov investicije (gradbeni material in gradbene storitve).
Upravičenec, ki gnojišče oziroma greznico samo dograjuje, je upravičen do subvencije v znesku, ki predstavlja razliko med obstoječo in dograjeno gnojišče oziroma greznico (za koliko GVŽ se poveča gnojišče oziroma greznica).
Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne svetovalne službe, račun izvedenih del ter lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje ter B obrazec zbirne vloge za subvencije ministrstva za tekoče in preteklo leto.
Vloge so obravnavajo po vrstnem redu, kot so prispele.
Nadzor nad dodeljevanjem sredstev izvaja komisija za kmetijstvo.
 
Integrirana pridelava in ekološko kmetovanje
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje stroškov kontrole integrirane pridelave sadja in zelenjave in ekološkega kmetovanja.
Do sredstev so upravičeni kmetje, ki so vključeni v integrirano pridelavo in ekološko kmetovanje in to dokazujejo s potrdilom ali s certifikatom.
Upravičeni stroški so stroški kontrole, ki jo izvajajo pooblaščene institucije v višini 50% za prvo kontrolo, 30% za drugo kontrolo.
 
Analiza zemlje
Namen sofinanciranja je ohranjati kvaliteto kmetijskih zemljišč, ohranjati okolju prijazno kmetovanje.
Upravičeni stroški so stroški analiz, ki jih izvajajo pooblaščene institucije v višini do 50% stroškov.
 
Analiza krme, listov plodov in testiranje škropilnih naprav
Namen ukrepa je upoštevanje načrtnega gnojenja in varstva rastlin ter zmanjšanje onesnaženosti okolja.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic oziroma do 50% upravičenih stroškov za analizo.
 
Programi izobraževanja kmetov
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov izobraževanja kmetov – nosilcev kmetijske dejavnosti. Sofinancirajo se programi, ki jih izvaja kmetijska svetovalna služba ali drugi verificirani izvajalec izobraževanja.
Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja oziroma predavanj do 100% (honorarji predavateljem in zagotovitev prostora za izvedbo programov).
 
Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Sofinancirajo se programi delovanja in aktivnosti društev, združenj na področju kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo. Podpora je namenjena za izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev in pri izdajanju strokovno informativnih publikacij, ki se ne tržijo.
Do sredstev so upravičena društva, združenja iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Sofinancirajo se finančno ovrednoteni programi v višini do 50% upravičenih stroškov izvedenega programa, med katere se štejejo stroški prevoza za strokovne ekskurzije, uporaba – najem prostorov za izvedbo izobraževalnih programov, demonstracije, organiziranje prireditev in tekmovanj, stojnine na sejmih, plačilo honorarjev izobraževalnih programov, stroški objave v sredstvih javnega obveščanja.
 
Sofinanciranje mlekarnic in mlekovodov
Namen ukrepa je sofinanciranje izgradnje mlekarnic in mlekovodov.
Višina ukrepa: 50.000 SIT za izgradnjo mlekarnice 100.000 SIT za izgradnjo mlekovoda.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov investicije (gradbeni material in gradbene storitve).
Upravičenec mora predložiti račun izvedenih del, prednostno se obravnavajo vloge, katerim je priložena odločba pristojnega inšpektorata.
 
Sofinanciranje CRPOV
Sredstva so namenjena za pripravo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi, in sicer kot soudeležba občine na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sofinancirajo se izvedbena dela s področja kmetijske dejavnosti na območju projekta CRPOV.
Višina pomoči:
– plačilo po situacijah (izvedbenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 40% vrednosti investicije.
 
Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji kmetijskih kultur nad 1 ha poljščin, pri trajnih nasadih nad 30 a.
Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima prosilec stalno prebivališče v Občini Kozje.
Prosilec mora k vlogi za sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji kmetijskih kultur predložiti D obrazec zbirne vloge za subvencije ministrstva za tekoče leto, za trajne nasade pa D obrazec zbirne vloge za subvencije ministrstva za preteklo leto.
Višina sofinanciranja:
– nosilci kmetijske dejavnosti, ki se izključno ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo – 30% zavarovalne premije
– ostali prosilci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo – do 15% zavarovalne premije.
Upravičenec je upravičen do sofinanciranja zavarovanja za eno zavarovanje.
V primeru, da upravičenec zavaruje iste površine dvakrat ali večkrat in uveljavlja sofinanciranje dvakrat ali večkrat, se mu sofinanciranje ukine za tekoče leto in za naslednja tri leta.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja kmetijske dejavnosti, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembne za razvoj kmetijstva in podeželja, se zagotovijo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi mnenja komisije.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
6. člen
Višina sredstev se določi letno s sklepom komisije za kmetijstvo v skladu s sprejetim proračunom.
7. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem listu RS.
8. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pridobitev sredstev,
– skupni znesek sredstev, namenjenih za področje razvoja ohranjanja kmetijstva in podeželja po posameznih postavkah,
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo,
– višino sredstev, ki jo lahko pridobijo upravičenci,
– pogoji, ki jih morajo prosilci izpolnjevati in pogoji, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog,
– naslov kamor je potrebno dostaviti vloge,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
Vloge za pridobitev sredstev v skladu z razpisanimi pogoji pregleda komisija za kmetijstvo.
Sklep o dodelitvi sredstev izda župan na predlog komisije.
Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Namensko porabo dodeljenih sredstev občinskega proračuna in izpolnitev obveznosti na podlagi dodeljenih sredstev preverja občinska uprava in nadzorni odbor.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe dodeljenih sredstev je prejemnik le-teh dolžan dodeljena sredstva vrniti z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila v zvezi z dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna opravlja občinska uprava.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-7-004/03
Kozje, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti