Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4972. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 15510.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03), v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, št. 57/94; 14/95, 20/95 – odl. US, št. 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, št. 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, št. 44/96 – odl. US, št. 26/97 – dop., 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, št. 74/98, 12/99 – sklep US, št. 16/99 – popravek sklepa US, št. 95/99 – odl. US, št. 70/00, 100/00, 28/01 – odl. US, št. 16/02 – odl. US, št. 51/02) ter v skladu s 45.a členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 71/94, 33/94, 61/95 in 51/02) je Občinski svet občine Loški Potok na 6. redni seji dne 24. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91, 22/91 in 4193) kolikor niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, predsednikom krajevnih odborov ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripada plačilo za opravljanje funkcije, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam v prvem odstavku navedenih zakonov.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
2. člen
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta. Podžupan in člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana občine Loški potok, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik 3,5 osnovne plače. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika, ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom, kolikor župan opravlja funkcijo poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJ IN SEJNIN OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnovna za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek, ki znaša 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini ter dodatek za delovno dobo.
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v znesku 50% plače, brez dodatka za delovno dobo, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji, ki znaša v neto znesku 15.000 SIT za vsako sejo.
Za čas, ko podžupan nadomešča župana in opravlja njegove naloge, mu pripada plačilo največ v višini 40% plače župana. Višino zneska za izplačilo določi župan.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta, ki v neto zneskih znaša za:
– udeležbo na redni in izredni seji občinskega sveta 10.000 SIT,
– predsednikovanje seji delovnega telesa 10.000 SIT,
– udeležba na seji delovnega telesa katerega član je 6.000 SIT.
Izplačilo se opravi na podlagi odločbe, izdane po tem pravilniku in evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi tajnica župana.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določenih 15% letne plače župana.
7. člen
Občinskemu funkcionarju izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob nastopu funkcije odločbo o plači oziroma o plačilu za opravljanje funkcije.
Z odločbo se opredelijo osnove za ugotovitev višine in način izplačila plače oziroma plačila za opravljanje funkcije.
III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nagrada v višini 6.000 SIT neto v obliki sejnine, ki se izplača v obliki sejnine na podlagi odločbe.
9. člen
Predsednikom krajevnih odborov, pripada nagrada v obliki sejnine v višini 10.000 SIT neto za vodenje sestanka krajevnega odbora, ki je sklican na zahtevo župana. Članom krajevnih odborov pripada nagrada v obliki sejnine v višini 6.000 SIT neto za sodelovanje na sestanku krajevnega odbora sklicanega na zahtevo župana.
10. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima za predsedovanje na seji nadzornega odbora pravico do nagrade v obliki sejnine v višini 12.000 SIT neto, za udeležbo na seji občinskega sveta pa v višini 6.000 SIT neto.
Člani nadzornega odbora imajo za udeležbo na seji pravico do nagrade v višini 7.000 SIT neto.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora na podlagi ustrezne pogodbe sklenjene za posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi tajnica župana.
11. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter predsednik in člani volilnih odborov imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do plačila za opravljanje funkcije.
Sklep o obsegu sredstev za plačila iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev, na predlog občinske volilne komisije.
Plačila za opravljanje funkcije članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Plačila za opravljanje funkcije članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi Republiška volilna komisija za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastane pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Loški Potok. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcij in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci na osnovi tega pravilnika, se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Loški Potok.
15. člen
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se izplačuje mesečno, ostala izplačila po tem pravilniku pa se izplačujejo praviloma vsake tri mesece.
Prejemki določeni v 12. členu tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
16. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki, navedeni v tem pravilniku se usklajujejo skladno s predpisi, ki jih urejajo.
O spremembi višine sejnin in plačil za opravljanje funkcije odloča občinski svet s posebnim sklepom na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na predsednike in člane krajevnih odborov, se smiselno uporabljajo tudi za izplačila predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti, do naslednjih lokalnih volitev.
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na predsednike in člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi izplačila sejnin članom in predstojnikom štabov za civilno zaščito in članom drugih delovnih teles, ki jih ustanovita ali imenujeta občinski svet ali župan.
19. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati sklep o sejnini funkcionarjev Občine Loški Potok sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta občine Loški Potok dne 28. 3. 2003.
Št. 110-06/03-2
Loški Potok, dne 24. oktobra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost