Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

81. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na obrambnotehničnem področju, stran 2029.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.45/01 in 78/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNOTEHNIČNEM PODROČJU
1. člen
Ratificira se Dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na obrambnotehničnem področju, ki je bil sklenjen v Bonu dne 23. 10. 1997 .
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
D O G O V O R
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN
ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNOTEHNIČNEM PODROČJU
                Ministrstvo za obrambo
                Republike Slovenije
                    in
             Zvezno ministrstvo za obrambo
               Zvezne republike Nemčije
              (v nadaljevanju pogodbenici)
sta
– s potrditvijo obveznosti, ki izhajajo iz ciljev in načel Ustanovne listine Združenih narodov,
– z izražanjem svojega interesa za poglobitev sodelovanja na obrambnotehničnem področju
sklenili naslednje:
1. člen
Cilj in obseg sodelovanja
1. Sodelovanje med pogodbenicama obsega predvsem:
– pospeševanje skupnih raziskav in razvoja na področju obrambne tehnike,
– usklajevanje izvajanja skupnih obrambno tehničnih projektov,
– izmenjavo izkušenj na področju obrambne tehnike in nabavo obrambnega materiala.
2. Pogodbenici v skladu s svojo notranjo zakonodajo podpirata slovenska in nemška podjetja, organizacije in institucije na področju obrambne tehnike pri pripravi in izvajanju skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov.
2. člen
Potrebna organizacija in njene pristojnosti
1. Za izvajanje tega dogovora pogodbenici ustanovita skupno koordinacijsko skupino, ki jo sestavljajo predstavniki obeh pogodbenic.
2. Delegacijo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije bo vodila oseba, ki jo bo za to pooblastil minister za obrambo Republike Slovenije, delegacijo Zveznega ministrstva za obrambo Zvezne republike Nemčije pa bo vodil vodja referata glavnega oddelka Oborožitev, pristojnega za sodelovanje s Slovenijo na področju oborožitve.
3. Skupna koordinacijska skupina se bo sestala enkrat letno ali po potrebi po predhodnem soglasju pogodbenic v Republiki Sloveniji in Zvezni republiki Nemčiji pod predsedstvom vodje delegacije države gostiteljice.
4. Glavne naloge skupne koordinacijske skupine v okviru tega dogovora zajemajo te dejavnosti:
a) izmenjavo informacij za identifikacijo predlogov za oborožitveno sodelovanje;
b) obravnavo in preverjanje predlogov ene ali obeh pogodbenic za sodelovanje na področju raziskovanja, razvoja, proizvodnje in nabave oborožitvenega materiala;
c) opredelitev in sprejem izvedbenih določil za dogovorjene projekte;
d) občasno preverjanje napredovanja razvoja dogovorjenih projektov.
5. Poleg tega lahko pogodbenici v svojih predstavništvih v tujini imenujeta pooblaščence, katerih naloga bo sodelovanje s pristojnimi organizacijami, ustanovami, podjetji druge pogodbenice.
3. člen
Določbe o varovanju podatkov
1. Pogodbenici bosta v skladu s svojo notranjo zakonodajo zagotavljali varstvo informacij in spoznanj, s katerimi sta se seznanili v medsebojnih stikih. Pogodbenici se zavezujeta, da prejetih informacij in spoznanj ne bosta uporabljali v škodo interesov druge pogodbenice in jih ne bosta dajali tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja tiste strani, ki je te informacije pripravila ali predala.
2. Podrobnosti bodo opredeljene v posebnem dogovoru pogodbenic o varovanju zaupnih podatkov.
4. člen
Neusklajenost mnenj
Neusklajenost pri razlagi ali uporabi tega dogovora bosta pogodbenici reševali s posvetovanjem po diplomatski poti brez vključevanja sodišča ali tretje strani.
5. člen
Začetek in trajanje veljavnosti
1. Ta dogovor začne veljati, ko slovenska stran obvesti nemško stran o izpolnitvi notranjepravnih pogojev, potrebnih za njegovo uveljavitev. Za začetek veljavnosti se šteje dan, ko nemška stran obvestilo prejme. Dogovor je sklenjen za dobo pet let in se samodejno podaljša za leto dni, če ga pisno ne odpove nobena od pogodbenic ob upoštevanju šestmesečnega odpovednega roka.
2. Pogodbenici lahko ta dogovor na podlagi obojestranskega soglasja kadar koli pisno spremenita.
3. Določbe 3. in 4. člena tega dogovora veljajo tudi po morebitnem prenehanju njegove veljavnosti.
Sklenjeno v Bonu dne 23. 10. 1997 v dveh izvirnikih, v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako zavezujoči.
Za
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Srečko Kokalj l. r.
 
Za
Zvezno ministrstvo za obrambo
Zvezne republike Nemčije
Gunnar Simon l. r.
V E R E I N B A R U N G
ZWISCHEN DEM MINISTERIUM
FÜR VERTEIDIGUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DEM BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ÜBER ZUSAMMENARBEIT
AUF WEHRTECHNISCHEM GEBIET
             Das Ministerium der Verteidigung
               der Republik Slowenien
                    und
           das Bundesministerium der Verteidigung
             der Bundesrepublik Deutschland
– im folgenden Vertragsparteien genannt –
unter Bekräftigung ihrer sich aus den Zielen und Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen ergebenden Verpflichtungen,
unter Bekundung ihres Interesses, ihre Zusammenarbeit auf wehrtechnischem Gebiet zu vertiefen,
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Ziel und Umfang der Zusammenarbeit
(1) Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien umfaßt insbesondere
– die Förderung gemeinsamer Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Wehrtechnik,
– die Koordinierung der Durchführung gemeinsamer wehrtechnischer Vorhaben,
– den Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Wehrtechnik und die Beschaffung von Wehrmaterial.
(2) Die Vertragsparteien unterstützen in Übereinstimmung mit ihrer nationalen Rechtordnung slowenische und deutsche Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen auf dem Gebiet der Wehrtechnik bei der Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.
Artikel 2
Einzurichtende Organisation und deren Zuständigkeit
(1) Zur Durchführung dieser Vereinbarung wird eine Gemeinsame Koordinierungsgruppe eingerichtet, die sich aus Vertretern beider Vertragsparteien zusammensetzt.
(2) Die Delegation des Ministeriums für Verteidigung der Republik Slowenien wird von der vom Minister für Verteidigung der Republik Slowenien dazu ermächtigen Person, die Delegation des Bundesministeriums der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland von dem für die Rüstungsbeziehungen mit Slowenien zuständigen Referatsleiter der Hauptabteilung Rüstung geleitet.
(3) Die Gemeinsame Koordinierungsgruppe wird einmal jährlich oder bei Bedarf nach vorherigem Einvernehmen der Vertragsparteien in der Republik Slowenien und in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Vorsitz des Delegationsleiters des jeweiligen Gastlandes zusammentreten.
(4) Die Hauptaufgaben der Gemeinsamen Koordinierungsgruppe im Rahmen dieser Vereinbarung umfassen folgende Tätigkeiten:
(a) Informationsaustausch zur Identifizierung von Vorhaben für die Rüstungszusammenarbeit;
(b) Erörterung und Prüfung von Vorschlägen einer oder beider Vertragsparteien für eine Kooperation auf den Gebieten der Forschung, Entwicklung, Produktion und Beschaffung von Rüstungsmaterial;
(c) Ausarbeitung und Verabschiedung von Durchführungsbestimmungen für vereinbarte Vorhaben;
(d) Periodische Überprüfung des Sachstandes der vereinbarten Vorhaben.
(5) Darüber hinaus können die Vertragsparteien in ihren Auslandsvertretungen Bevollmächtigte ernennen, deren Aufgabe es ist, mit den zuständigen Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen der anderen Vertragspartei zusammenzuarbeiten.
Artikel 3
Sicherheitsbestimmungen
(1) Die Vertragsparteien werden in Übereinstimmung mit ihrer nationalen Rechtsordnung den Schutz der bei den gegenseitigen Kontakten erlangten Informationen und Erkenntnisse gewährleisten. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die erhaltenen Informationen und Erkenntnisse nicht zum Nachteil der Interessen der anderen Vertragspartei zu verwenden und sie nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung derjenigen Seite, welche die Informationen zusammengestellt oder zur Verfügung gestellt hat, an Dritte zu übermitteln.
(2) Einzelheiten werden in einer gesonderten Geheimschutzvereinbarung zwischen den Vertragsparteien geregelt.
Artikel 4
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder Anwendung dieser Vereinbarung werden durch Konsultationen zwischen den Vertragsparteien ohne Einschaltung eines Gerichts oder Dritter auf diplomatischem Wege beigelegt.
Artikel 5
Inkrafttreten und Geltungsdauer
(1) Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem die slowenische Seite der deutschen Seite mitgeteilt hat, daß die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten der Vereinbarung erfüllt sind. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der Mitteilung. Die Vereinbarung wird für fünf Jahre geschlossen und wird jeweils automatisch um ein Jahr verlängert, wenn sie von keiner der beiden Vertragsparteien unter Berücksichtigung einer sechsmonatigen Frist schriftlich gekündigt wird.
(2) Diese Vereinbarung kann in gegenseitigem Einvernehmen jederzeit schriftlich geändert werden.
(3) Die Bestimmungen der Artikel 3 und 4 gelten auch nach einem allfälligen Außerkrafttreten der Vereinbarung weiter.
Geschehen zu Bonn am 23. Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für das
Ministerium für Verteidigung
der Republik Slowenien
Srečko Kokalj e. h.
 
Für das
Bundesministerium der Verteidigung
der Bundesrepublik Deutschland
Gunnar Simon e. h.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 800-01/2001-8
Ljubljana, 13. novembra 2003
EVA 2003-1811-0047
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti