Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4967. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2003, stran 15502.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97- odl. US, 56/98 in 61/9 – odl. US), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02 in 90/02) je Občinski svet občine Kuzma na 7. redni seji dne 30. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2003 (Uradni list RS, št. 16/03), v nadaljnjem besedilu: odlok), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Reb. proračuna 2003
--------------------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             252.001
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       97.217
70   DAVČNI PRIHODKI                       37.370
    700 Davki na dohodek in dobiček               27.029
    703 Davki na premoženje                   8.514
    704 Domači davki na blago in storitve            1.827
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                      59.847
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                      24.809
    711 Takse in pristojbine                   2.800
    712 Denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki                 32.238
72   KAPITALSKI PRIHODKI
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          11.990
    721 Prihodki od prodaje zalog                11.990
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                       1.890
    730 Prejete donacije iz domačih virov            1.890
    731 Prejete donacije iz tujine
    74  TRANSFERNI PRIHODKI                  140.904
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij               140.904
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  252.001
40   TEKOČI ODHODKI                        94.419
    400 Plače in dodatki – zaposleni              20.910
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        6.871
    402 Izdatki za blago in storitve              52.738
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                         13.900
41   TEKOČI TRANSFERI                       66.365
    410 Subvencije                        1.200
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                    31.473
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                      18.292
    413 Drugi tekoči domači transferi              15.400
    414 Tekoči tranferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    82.227
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           82.227
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    8.990
    430 Investicijski transferi                 8.990
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                        –
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.(750+751+752)             1.900
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 1.900
    750 Davki na dohodek in dobiček               1.900
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)      1.505
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV   1.505
    440 Davki na dohodek in dobiček
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         1.505
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)                  395
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         –
50   ZADOLŽEVANJE                           –
    500 Domače zadolževanje
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   395
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                 –395
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                      –
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku. Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-5
Kuzma, dne 30. oktobra 2003.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost