Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4945. Pravilnik o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice, stran 15475.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99), v skladu z določili uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državne pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) je Občinski svet občine Brežice na 8. seji dne 6. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki so namenjena spodbujanju investicij v majhnih in srednje velikih podjetjih ter sodelovanja in dajanja pomoči pri pridobivanju posojil, pridobivanju nepovratnih sredstev in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje in razvoj majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
Pomoč se lahko dodeli, če:
– ima stimulativni učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov zgoraj navedenih podjetij;
– pozitivni učinki pomoči prevladujejo nad negativnimi učinki, ki jih ima ta na konkurenco.
2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo v proračunu Občine Brežice v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Brežice za posamezno leto.
3. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov posameznega projekta investicije. Dovoljena je zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih točk in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%. Višja stopnja pomoči je dovoljena, če se investicija v regiji ohrani 5 let in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo.
INSTRUMENTI POMOČI
4. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– posojila,
– posojila v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi,
– subvencioniranje obrestne mere.
PODROČJA IN NAMENI POMOČI
5. člen
Sredstva za razvoj se sme dodeliti malim in srednje velikim podjetjem za naslednje namene:
– spodbujanje začetnih investicij,
– udeležbo na sejmih in razstavah,
– stroški svetovanja, usposabljanja in razširjanja znanja,
pri čemer niso upravičeni do pomoči sektorji transporta, kmetijstva in ribištva. Pomoč za majhna in srednje velika podjetja v sektorju jeklarstva se lahko dodeli le za svetovalne storitve in udeležbo na sejmih in razstavah.
Začetne investicije: investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Sredstva za razvoj in pomoč ter upravičeni stroški za dodelitev te pomoči za majhna in srednje velika podjetja so namenjena za:
1. stroške materialnih in nematerialnih investicij
a) stroškov opreme in strojev,
b) stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč ter izdelave projektne dokumentacije,
c) stroške nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov in objektov,
d) stroški nakupa patentov, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk,
3. stroški svetovanja, usposabljanja in razširjanje znanja do višine 50% upravičenih stroškov,
4. za udeležbo na sejmih in razstavah se dodeli za prvo udeležbo v koledarskem letu na določenem sejmu ali razstavi do višine 50% upravičenih stroškov, za vsako nadaljnjo udeležbo v istem koledarskem letu pa 30% upravičenih stroškov: stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice.
V primeru subvencioniranja obrestne mere so upravičeni do sredstev za razvoj prosilci, ki so najeli kredit za zgoraj navedene namene.
UPRAVIČENCI
6. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo majhna in srednje velika podjetja s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice.
Srednje veliko podjetje:
– ima manj kot 250 zaposlenih in
– ima letni promet, ki je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 27 mio EUR.
Majhno podjetje:
– ima manj kot 50 zaposlenih,
– ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR,
– je neodvisno podjetje.
Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednja podjetja, ki so v skladu z zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02, 93/02) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
7. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih določa ta pravilnik in za posojila poslovna banka, izpolnjujejo še najmanj dva izmed naslednjih kriterijev:
– zagotavljajo nova delovna mesta na podlagi novih programov in zaposlovanja,
– vlagajo na demografsko ogroženih območjih občine,
– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali turizmom,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti in z uvajanjem sodobnih tehnologij.
Kolikor je upravičenih vlog več kot razpoložljivih sredstev za posamezen instrument pomoči, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
KUMULACIJA POMOČI
8. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči za namene, določene v tem pravilniku, velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.
9. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Župan Občine Brežice sprejme sklep o razpisu, pristojni javni zavod pa izvede objavo javnega razpisa.
JAVNI RAZPIS
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju gospodarstva,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– pogoje pod katerimi se sredstva dodeljujejo (dobo vračanja posojila, višino obrestne mere, oziroma višino subvencioniranja obrestne mere in podobno, zgornjo mejo višine posojila in nepovratnih sredstev),
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti vlogi (za namene posojil dokazilo o odobritvi kredita s strani poslovne banke),
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
11. člen
Prijave na javni razpis obravnava komisija (v sestavi treh članov) za dodelitev sredstev za razvoj, ki jo imenuje Upravni odbor pristojnega javnega zavoda znotraj svojih članov.
Komisija izda sklep o dodelitvi sredstev za razvoj najkasneje v 30 dneh od poteka razpisnega roka.
OSTALE DOLOČBE
12. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativo-tehničnih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo sredstev, nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorita Občina Brežice oziroma pristojni javni zavod in banka v pogodbi o sodelovanju.
13. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri banki, s katero Občina Brežice oziroma pristojni javni zavod sklene ustrezno pogodbo. Za vse ostale instrumente pomoči se sklene pogodba v odgovarjajoči obliki.
14. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe preverjata Občinska uprava občine Brežice oziroma pristojni javni zavod. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračun za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 27/98 in 30/03).
Št. 301-2/2003-330
Brežice, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l.r.

AAA Zlata odličnost