Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4954. Program priprave lokacijskega načrta proizvodne cone "Sela 2", stran 15484.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 6. 10. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta proizvodne cone »Sela 2«
1. člen
Uvodne obrazložitve
Poleg svoje osnovne gospodarske panoge – turizma, se Občina Dolenjske Toplice zavzema tudi za razvoj drugih dejavnosti, vključno s proizvodnimi in servisnimi. Trenutno občina razpolaga samo z eno, tovrstnim storitvam namenjeno in ustrezno opremljeno cono (Sela pri Dolenjskih Toplicah), ki pa je že skoraj zapolnjena. Preostale lokacije za takšne dejavnosti pa so razpršene po naseljih, večinoma močno utesnjene med okoliško stanovanjsko pozidavo in z njo bolj ali manj v nenehnem konfliktu. Zato je oblikovanje dodatnih, zadostnih površin za proizvodno-servisne programe nujno potrebno.
Lokacijski načrt proizvodne cone »Sela 2« (v nadaljevanju: lokacijski načrt) se pripravlja na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 101/02 in 8/03) ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 38/03), ki zajemajo tudi Programsko zasnovo za industrijsko-obrtno cono Sela pri Dolenjskih Toplicah.
2. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Glede na podane usmeritve Programske zasnove za industrijsko-obrtno cono Sela pri Dolenjskih Toplicah je novo zazidljivo območje namenjeno v prvi vrsti proizvodnim in servisnim dejavnostim vključno z večjimi trgovskimi, skladiščnimi in podobnimi objekti. Narava teh dejavnosti in njihov predvideni obseg sta namreč takšna, da jih ni mogoče umeščati v obstoječa poselitvena območja občine, saj tam prevladujejo drobna, zgoščena morfološka merila ter pretežno stanovanjski, kmetijski in turistični značaj.
3. člen
Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja lokacijskega načrta zajema teren v JV delu Sel pri Dolenjskih Toplicah, in sicer lokacijo južno od regionalne ceste R3 733/5831 Podturn – Dolenjske Toplice – Vavta vas (v nadaljevanju: regionalna cesta). Meri ca. 7 ha.
Območje je z dveh strani obdano z gozdom, na SV delu ga omejuje regionalna cesta, na V pa je med predvideno proizvodno cono in obstoječim pokopališčem pas gozdnih zemljišč, ki preide v njivske površine.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in drugi udeleženci priprave izvedbenega prostorskega akta
Pripravljalec in koordinator izdelave lokacijskega načrta je občinska uprava Občine Dolenjske Toplice. Izdelovalec lokacijskega načrta se izbere skladno z zakonom o javnih naročilih.
Pred pričetkom priprave lokacijskega načrta morajo pristojni nosilci urejanja prostora v roku 30 dni na zahtevo izdelovalca lokacijskega načrta dati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic.
Kasneje jih izdelovalec lokacijskega načrta zaprosi za mnenje na dopolnjeni predlog lokacijskega načrta. V mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo, ali je izdelovalec pri pripravi prostorskega akta upošteval njihove smernice oziroma, da so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov ter v okviru osnovnih usmeritev danih smernic. Rok za mnenja ne sme biti daljši od 30 dni, razen, če zaradi tehnične zahtevnosti ni z zakonom določen drugačen rok. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo dati svoje smernice oziroma mnenja na obravnavani lokacijski načrt so naslednji:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Novo mesto, Ljubljanska c. 47, Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 7, Novo mesto,
– Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
– Občina Dolenjske Toplice, Trg 8, Dolenjske Toplice.
Kolikor se med pripravo strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev prostora, se jih vključi v postopek.
5. člen
Potrebne strokovne podlage za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Za izdelavo lokacijskega načrta je potrebno pridobiti:
– urbanistično preveritev načrtovane proizvodne cone »Sela 2« ter
– geološko in hidrološko oceno lokacije načrtovane proizvodne cone »Sela 2«.
Kolikor se med pripravo lokacijskega načrta pokaže potreba po dodatnih strokovnih preveritvah, lahko Občinska uprava občine Dolenjske Toplice poleg že naštetih strokovnih podlag pridobiti tudi te.
6. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovna rešitev se izbere med tremi variantnimi predlogi, ki jih pripravi izdelovalec lokacijskega načrta, izbran na podlagi zbiranja ponudb.
O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega akta, odloči Občinska uprava občine Dolenjske Toplice. Na javni razgrnitvi se razgrnejo vse variantne rešitve z obrazložitvijo izbora rešitve, ki je bila podlaga razgrnjenemu prostorskemu aktu.
7. člen
Način pridobitve geodetske podlage
Geodetsko podlago izdela usposobljen izdelovalec, ki ga Občinska uprava občine Dolenjske Toplice izbere na podlagi zbiranja ponudb.
8. člen
Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
1. Prostorska konferenca         najmanj 8 dni pred
                     sprejemom programa
                     priprave
 
Sprejem programa priprave        sprejme ga župan
Izdelava strokovnih podlag        4 tedne po podpisu
in variantnih strokovnih rešitev     pogodbe med občino
                     in izdelovalcem/ci
 
Izdelava predloga            4 tedne po izboru variantne
(za javno razgrnitev)          rešitve s strani občine
lokacijskega načrta
 
2. Prostorska konferenca         najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo
 
Sklep o javni razgrnitvi         sprejme ga župan
 
Izdelava stališč do pripomb       2 tedna po končani javni
in predlogov               razgrnitvi
 
Sprejem stališč do pripomb        sprejme jih občinski svet
in predlogov
 
Dopolnjen predlog            3 tedne po potrditvi stališč
lokacijskega načrta           do pripomb s strani občine
 
Pridobivanje mnenj pristojnih      v največ 30 dneh po prejetih
nosilcev urejanja prostora        pozivih za izdajo mnenj
 
Predlog lokacijskega načrta       3 tedne po prejetih mnenjih
za sprejem na občinskem svetu
 
Sprejem odloka o             sprejme ga občinski svet
lokacijskem načrtu
 
Končni elaborati             2 tedna po objavi odloka
                     v Uradnem listu RS
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta in organizacija priprave
Naročnik lokacijskega načrta je Občina Dolenjske Toplice. Sredstva za pripravo lokacijskega načrta se zagotovijo iz občinskega proračuna.
10. člen
Začetek veljavnosti programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost