Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4962. Pravilnik o zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Kozje, stran 15490.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 7. redni seji dne 22. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Kozje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določi način opravljanja, organiziranja ter izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest (v nadaljevanju: zimska služba), ki je sestavni del vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin na območju Občine Kozje.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah:
– na občinskih cestah, ki so po odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje kategorizirane kot lokalne ceste in kot javne poti,
– na javnih površinah – pločnikih, intervencijskih poteh, avtobusnih postajališčih, parkiriščih in drugih površinah za pešce in za prevozna sredstva.
Zavezanci po tem pravilniku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v večstanovanjskih hišah pa upravniki in uporabniki nekategoriziranih cest.
3. člen
Zimsko službo izvaja na lokalnih cestah občina, na javnih poteh in javnih površinah pa krajevne skupnosti (v nadaljevanju: izvajalec).
4. člen
Nekategorizirane dovozne poti in pločnike do cest in javnih površin iz 2. člena tega pravilnika so dolžni čistiti lastniki objektov in zemljišč, ob katerih se le ti nahajajo.
V primeru, da lastniki ne počistijo pločnikov in dovoznih poti na ceste, stori to izvajalec iz 3. člena tega pravilnika na stroške lastnika.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
5. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin;
4. pluženje snega z javnih pešpoti na javnih (zelenih) površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej;
5. odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce;
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
9. obveščanje javnosti o stanju cest;
10. druge naloge, katere omogočajo v zimskem času promet na cestah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
6. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati izvedbeni program zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predloži v vednost Občini Kozje.
Z izvedbenim programom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne dežurne službe, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
7. člen
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala,
– pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov),
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
8. člen
Naloge izvajalca zimske službe so, da:
1. izdela izvedbeni program zimske službe,
2. redno vzdržuje naprave in opremo, potrebno za zimsko službo;
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine nasipnega materiala in soli;
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje;
5. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi,
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
7. začne praviloma odstranjevati novozapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cesto oziroma pločnik;
8. organizira stalno dežurno službo;
9. izdaja poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
Pri izdelavi izvedenega programa zimske službe za posamezno krajevno skupnost sodeluje in nudi strokovno pomoč strokovni delavec občinske uprave.
Naloge iz 2. in 8. točke tega člena za krajevne skupnosti niso obvezujoče.
9. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati tudi naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske avtobusne proge v času pouka,
2. prioriteta: lokalne ceste,
3. prioriteta: dostop do javnih ustanov in javna parkirišča,
4. prioriteta: javne poti.
10. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je pešcev hodnik, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj en meter,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj tri metre.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od enega metra. Enako velja za upravljavca državnih cest, ko odstranjuje sneg z državnih cest. V izvedbenem programu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Sneg mora biti odstranjen do 6. ure zjutraj oziroma najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja s ceste po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko je to možno.
11. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radija na postajališču);
– postajališča po robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na avtobusnih postajališčih v območju križišč se sneg odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se sneg praviloma ne sme odložiti na pločnikih.
12. člen
Finančna sredstva se zagotavljajo po sprejetem operativnem planu za tekočo zimsko sezono v okviru predvidenih finančnih sredstev v proračunu občine.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
13. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. sproti posipati pločnike;
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, katere so obrnjene na cesto;
4. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
Za obveznost iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
14. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipavanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim nasipnim materialom.
Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih nasipnih materialov.
15. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, kateri ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne lovilce snega. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.
16. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano onemogočanje prometa po teh površinah. Sneg se mora odlagati ob robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljen odvod vode, ali na površini, kjer odstranjeni sneg ne ovira prehodnosti oziroma prevoznosti udeležencev v prometu.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
17. člen
Po koncu zimskega obdobja vendar najkasneje do 1. aprila je potrebno s površin iz 2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
18. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito in reševanje in pomoč v Občini Kozje. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-7-007/03
Kozje, dne 22. oktobra 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti