Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4946. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Polule, stran 15477.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 12. v povezavi s 23. in 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110 /02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji 30. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Polule
1. člen
Zazidalni načrt Polule (UVC št. 26/68 in 5/70, Uradni list SRS, št. 15/74, 22/77, 25/80, 1/87 in Uradni list RS, št. 69/93) se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990-Celjskega prostorskega plana (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) spremeni in dopolni po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 732/03 v marcu 2003 in po projektu št. ZN 56/03, ki ga je izdelal AR Projekt d.o.o., Sevnica v marcu 2003.
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Sestavni del odloka o zazidalnem načrtu Polule je tudi grafični in tekstualni del projekta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Polule, ki ga je pod št. 732/03 v marcu 2003 izdelal Razvojni center-Planiranje d.o.o. Celje in se nanaša na območje šolskega kompleksa ter grafični in tekstualni del projekta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Polule, ki ga je pod št. ZN 56/03 v marcu 2003 izdelal AR Projekt d.o.o., Sevnica in se nanaša na v območju 1 na spremembo dovozne ceste, spremembo lokacije postavitve stanovanjske hiše ter sprememba parcelacije glede na drugačno lokacijo stanovanjskega objekta. Spremembe v območju 2 se nanašajo na izvzem del parcel št. 71/17 in 71/18 k.o. Košnica iz območja PUP za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega starega gradu in se priključita k ZN Polule. Na parceli št. 71/17 je predvidena gradnja stanovanjske hiše.«
3. člen
Za 1. členom odloka se dodajo novi členi, ki glasijo:
»1.a člen
Meja in velikost obravnavanega območja:
1. območje šolskega kompleksa
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na zemljišča s parcelnimi številkami 61/1, 62, 59/8, 691, 699 in 700 in 701, vse k.o. Košnica. Velikost obravnavanega območja je 8713,10 m2 in v celoti predstavlja gradbeno parcelo šolskega kompleksa Osnovne šole Frana Kranjca. Znotraj obravnavanega območja je tudi del parcele 56/14, ki predstavlja del Hrašovčeve ulice.
Meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poteka po jugozahodnem robu parcele št. 691, nato jugozahodnem robu parcele 62 do Hrašovčeve ulice in teče po jugovzhodnem robu ulice ter vzporedno s skrajno južno točko parcele 59/8 prečka ulico in teče po jugozahodnem robu zemljišča 59/8 in nato 701 in zopet 59/8, se na severu obrne in teče po severozahodni liniji parcele 59/8 nato severni do Hrašovčeve ulice, po robu ulice do Vegove ulice, kjer se na obrne in teče po severni liniji parcele s štev. 62, nato 700 do skrajne severne točke, kjer se obrne in poteka po vzhodnem robu parc. št. 61/1 do skrajne južne točke kot izhodišča meje obravnave.
2. območje stanovanjske gradnje 1:
v severni točki območja se obrne proti zahodu in poteka po severozahodnem robu parcel št. 54/5, 54/4, 77/6, 677/4, nato se obrne proti jugu in teče po zahodnem robu parcel št. 677/4, 76/2, 77/6, 76/1. V južni točki parcele št. 77/2 se obrne proti vzhodu in poteka po južnem robu parcel št. 77/2, 77/4, 71/15 in 75/5. Od tu se obrne proti severu ter poteka po vzhodnem robu parcel št. 75/5, 75/7, 75/6 in 54/5, kjer se zaključi v začetni točki opisa. Spremembe dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na parcele št. 71/15,71/16, 75/1, 75/7, 77/5, 77/6, 54/4, 76/2, 677/4 k.o. Košnica.
3. območje stanovanjske gradnje 2:
v severni točki območja se obrne proti zahodu in poteka po robu parcele št. 71/18, nato se obrne proti jugu in teče po zahodnem robu parcel št. 71/18 71/17. Na južnem delu zaobide parcelo 71/17. Od tu se obrne proti severu in poteka po vzhodnem robu parcel št. 71/17 in 71/18. Od tu se obrne proti severu in poteka po dvorišču med obstoječimi objekti. Zaključi se v začetni točki opisa. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na parcelo št. 71/17 k.o. Košnica.
Grafični prikaz meje z izhodiščno točko je razviden iz situacije obstoječega stanja z mejo obravnave v merilu 1:250 oziroma 1:1000.
1.b člen
Funkcija območja in pogoji urejanja:
1. območje šolskega kompleksa
Obravnavano območje je namenjeno ohranjanju in nadaljnjem izgrajevanju šolske stavbe in vrtca s pripadajočo zunanjo ureditvijo, glede na potreben razvoj v skladu z veljavnimi normativi in ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.
Predvidena zasnova obsega:
– rušitev obstoječega objekta vrtca,
– nadzidavo obstoječe telovadnice za eno etažo in rekonstrukcijo zaradi umestitve prostorov vrtca v pritličju in učilnic v etažah,
– gradnjo nove telovadnice na južni strani obstoječe šolske stavbe. Telovadnica bo vkopana v zemljo in povezana z obstoječim objektom s podzemnim hodnikom. Streho telovadnice, ki bo ca. 1,80 m nad nivojem terena je treba projektirati kot ravno zeleno streho in jo po celi stranici povezati s stopnicami z dvoriščem. Tako ustvarjen zunanji amfiteater bo služil kot kvaliteten zunanji prireditveni prostor,
– izravnavo terena dvorišča na vzhodni strani in izvedbo opornega zidu med cestnim prostorom ceste Celje-Laško in dvoriščem na južni strani šolske stavbe,
– preureditev dovoza do šole z ločeno pešpotjo za pešce in ureditev parkirnih površin,
– kolesarnico na severni strani ob Hrašovčevi ulici,
– krajinsko urejanje terena,
– prenovo obstoječih objektov v smislu prilagajanja novim programom.
2. območje stanovanjske pozidave 1 in 2
Območje je namenjeno izgradnji stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo pod pogoji predhodnih geoloških raziskav.
Predvidena zasnova obsega:
– izgradnjo nove dovozne ceste v območju 1 in rekonstrukcijo obstoječe Vegove ulice,
– gradnjo stanovanjskih hiš v območju 1 in 2,
– izgradnjo komunalne infrastrukture.
1.c člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
1. območje šolskega kompleksa:
Pri projektiranju prenove šolskega kompleksa je v čimvečji meri treba upoštevati ohranjanje zelenih površin in ločevanje peš prometa od dovoza in parkirnih površin. Zato je potrebno ob spodnjem dovozu, ki je namenjen dostopu do šole in dostopu do parkirnih mest, izvesti pločnik širine 1,50 m. Parkirne površine je izvesti s travnimi ploščami, dvorišče in pešpoti je možno tlakovati, ceste asfaltirati. Zelene površine je potrebno zasaditi z grmovnicami in pokrovnimi rastlinami in v zelenico ob parkirnih površinah zasaditi listnata drevesa.
V smislu ohranjanja zelenih površin je treba prizidek-telovadnico zasnovati kot globoko vkopan objekt z zeleno ravno streho s svetlobnimi elementi ob upoštevanju predpisov. Višinsko razliko med streho-trato in dvoriščem je po daljši stranici potrebno urediti s stopniščem s stopnicami min. širine 40 cm.
Streho nad nadzidanim severnim traktom (obstoječa telovadnica) je dovoljeno projektirati kot enokapnico, dvokapnico ali ločno konstrukcijo v minimalnem naklonu s kritino temne barve. Za fasade je možno uporabiti materiale: omet, kamen, opeka, steklo ali druge sodobne materiale, ki ustrezajo po kvaliteti veljavnim normativom in predpisom za tovrstno gradnjo.
2. območje stanovanjske gradnje
Tlorisi novih objektov bodo podolgovati, razgibani, daljše stranice vzporedne s plastnicami v gabaritih, kot so podani v grafični prilogi, streha simetrična dvokapnica. Možnost izvedbe delnega in polnega čopa s frčadami ali strešnimi okni.
Pri oblikovanju zasnov individualnih stanovanjskih objektov ter ureditev zunanjih površin v arhitekturnem in urbano-krajinskem smislu je potrebno slediti načelu, da se ustvari takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki bodo v prostoru čim bolj nevtralni in do neke mere podrejena že obstoječim kvalitetam v prostoru. Pri tem je dovoljeno tudi sodobnejše oblikovanje objektov, ki pa se mora podrediti konfiguraciji terena in s svojimi elementi, predvsem pa masami ne sme izstopati iz obstoječe arhitekture soseske.
1.č člen
Pogoji geološkega mnenja:
Zaradi plazovitosti terena na območju je za gradnjo vseh objektov znotraj območja zazidalnega načrta Polule potrebno predhodno pridobiti geomehansko poročilo in gradnjo prilagoditi geotehničnim pogojem.
1.d člen
Pogoji za urejanje, komunalne in energetske infrastrukture:
Območje obravnave je komunalno urejeno območje. Zaradi povečanja prostorskih kapacitet bodo minimalno povečane potrebe po rabi energije. Za vse spremembe priključevanja na energetsko, komunalno in teleprenosno omrežje veljajo smernice upravljavcev.
1. območje šolskega kompleksa
– Vodovod:
Oskrba z vodo je preko obstoječega priključka iz javnega vodovoda. Na mestu priključka na vodovodno omrežje bo v normalnih razmerah zagotovljen pritisk 2-4 bare. Zunanji hidranti morajo biti del internega vodovodnega omrežja.
– Kanalizacija:
Komunalne odpadne vode se speljejo preko obstoječega priključka direktno v javno kanalizacijo, brez pretoka greznice. Greznica se opusti, izprazni, dezinficira in zasuje. Padavinske vode s strehe in komunalne odpadne vode morajo biti speljane v javno kanalizacijo z največ dvema priključkoma. Odpadne vode iz kuhinje je potrebno pred priključevanjem na javno kanalizacijo predhodno očistiti preko lovilca maščob.
– Elektroomrežje:
Objekt je napajan z električno energijo iz transformatorske postaje 10/04kV Polule. Za povečanje moči je le-ta na razpolago v TP polule.
– Energetika:
Na obravnavanem območju je zgrajeno nizkotlačno omrežje zemeljskega plina, upravljavec Energetika Celje. V trasi Vegove ulice je izveden nizkotlačni plinovod dimenzije PE160, v Hrašovčevi pa plinovodni odsek dimenzije PE110. Za obstoječi objekt osnovne šole je izveden plinski priključek. Oskrbo obstoječega in novozgrajenega dela objekta je možno načrtovati iz obstoječega nizkotlačnega plinovoda (p=100).
– Telekom:
Obstoječe omrežje-telefonski kabel poteka ob zgornji cesti.
2. območje stanovanjske gradnje 1 in 2
– Promet
Ureditev nove dovozne ceste v območju 1 na lokalno cesto mora biti urejen skladno s soglasjem MOC - Oddelek za okolje in prostor ter promet.
– Kanalizacija:
Odpadne vode se speljejo direktno v javni kanal št. 302000 preko revizijskega jaška. Meteorne vode s strehe se morajo speljati v javno kanalizacijo z enim priključkom.
– Vodovod:
Oskrba objektov z vodo je možna iz javnega vodovoda Lž Ø100mm, ki je del osrednjega vodovodnega sistema Celje.
– Električno omrežje:
Možnost priključka na obstoječe NN omrežje v soglasju z upravljavcem.
– Telefonsko omrežje:
Priključka do objektov bosta iz obstoječega TK kablovoda skladna s soglasjem upravljavca.
– Plinovod:
Priključki plinovoda bodo izvedeni skladno s soglasjem upravljalca. Na obravnavanem območju je zgrajeno nizkotlačno omrežje zemeljskega plina, katerega oskrbo je možno zagotavljati preko plinskega omrežja mesta Celje.
1.e člen
Varovanje okolja in požarna varnost
Predvidena zasnova šolske stavbe ne bo povzročila poslabšanje vplivov na okolje.
– Hrup:
Območji šole in stanovanjskih hiš se nahajata v zgrajenem urbanem okolju, nad regionalno cesto Celje-Laško. Po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) je po 4. členu določena za čisto stanovanjsko območje, okolico objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa II. stopnja varovanja. Predvidene gradnje k šoli ne bodo vplivale na povečanje obremenitve s hrupom. Pri projektiranju objekta je treba predvideti način gradnje in uporabiti materiale s katerimi se bo zmanjšal prenos hrupa v notranjost objekta.
– Varstvo voda:
Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod fekalnih in meteornih voda.
– Odpadki:
Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje, Uradni list RS, št. 67/99. Posode za odpadke je potrebno postaviti na ekološko tehnično brezhiben prostor. Lokacija in velikost posode za odvoz odpadkov bo določena na podlagi PGD dokumentacije. Gradbene odpadke zaradi rušenja objektov je potrebno deponirati skladno s pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uradni list RS, št. 3/03.
– Požarna varnost:
Z zasnovo objektov je treba zagotoviti varen umik na zunanje, nepozidane, funkcionalne površine objektov. Promet in delovne površine za intervencijska vozila so po obstoječih cestah na površini dvorišča na severni in južni strani. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda. Upoštevati je potrebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91). Na podlagi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novega objekta potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara. Med objekti je predviden ustrezen odmik, s čemer so zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob eventualnem požaru. Način varovanja pred požarom za objekte je potrebno opredeliti v PGD projektu skladno z določili zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in pravilnikom o požarnovarnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).
1.f člen
Tolerance omogočajo
za območje šolskega kompleksa:
– spremembo tlorisnih gabaritov v mejah gradbene parcele,
– spremembo višinskega gabarita za ± 1 metra,
– drugačno ureditev parkirnih površin, če se z načrtom zunanje ureditve najde ustreznejša možnost
za območje stanovanjske gradnje:
– spremembo tlorisnih gabaritov ± 2 m,
– sprememba višinskih gabaritov ± 1 m,
– prilagoditev kote pritličja glede na projekt zunanje ureditve.
Na celotnem območju zazidalnega načrta Polule veljajo tolerance za spremenjene poteke tras vodov komunalne infrastrukture, če se rešitev izkaže za ekonomsko in tehnološko racionalnejšo rešitev.«
4. člen
Projekta iz 1. člena tega odloka sta na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na upravni enoti na oddelku za okolje in prostor.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.35005-47/2002
35005-20/2002
Celje, dne 30. septembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost