Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4974. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto 2003, stran 15512.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet občine Mežica na 10. seji dne 23. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Mežica
za leto 2003
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Mežica za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
                                000/SIT
-----------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           rebalans 2003
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             547.756
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 377.360
70   Davčni prihodki                     270.477
    700 Davki na dohodek in dobiček             204.691
    703 Davki na premoženje                  21.951
    704 Domači davki na blago in storitve           43.835
    706 Drugi davki                        –
71   Nedavčni prihodki                     68.107
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja               57.420
    711 Takse in pristojbine                  2.187
    712 Denarne kazni                       –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          200
    714 Drugi nedavčni prihodki                8.300
72   Kapitalski prihodki                    38.776
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         23.276
    721 Prihodki od prodaje zalog                 –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      premoženja                      15.500
73   Prejete donacije                        –
    730 Prejete donacije iz domačih virov             –
    731 Prejete donacije iz tujine                 –
74   Transferni prihodki                   170.396
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                      170.396
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               547.756
40   Tekoči odhodki                      147.158
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           25.680
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.647
    402 Izdatki za blago in storitve             115.831
    403 Plačila domačih obresti                  –
    409 Rezerve                        2.000
41   Tekoči transferi                     195.189
    410 Subvencije                      14.700
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       28.040
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   41.682
    413 Drugi tekoči domači transferi            110.767
    414 Tekoči transferi v tujino                 –
42   Investicijski odhodki                   41.255
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          41.255
43   Investicijski transferi                 164.154
    430 Investicijski transferi               164.154
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                   –
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB               –
 
VI.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          –
75   Prejeta vračila danih posojil                 –
    750 Prejeta vračila danih posojil               –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                     –
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI.  PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELŽEV (4-5)                    –
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA                       –
 
VII.  ZADOLŽEVANJE                          –
50   Zadolževanje                        3.000
    500 Domače zadolževanje                  3.000
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55   Odplačilo dolga                      3.000
    550 Odplačilo domačega dolga                3.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             –
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet pooblasti župana, da v skladu z zakonom o javnih financah prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
5. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi sredstev obvešča občinski svet.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, požar, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan.
8. člen
Župan lahko dolžniku dolg do višine 40.000 SIT odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine, v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. Ne glede na navedeno v prvem odstavku tega člena, se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak, v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov, v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
10. člen
Zadolževanje Občine Mežica je možno na podlagi predhodnega soglasja ministra za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasje, so nični. Soglasje ministra za finance je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
11. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Občina mora dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve odplačati do 31. 12. proračunskega leta.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga, v tekočem proračunskem letu.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolževati, le s soglasjem ustanovitelja, pri čemer se izdana soglasja štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep župana.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-101/03-1
Mežica, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost