Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4952. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2003, stran 15483.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 9. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Divača za leto 2003 (Uradni list RS, št. 38/03) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
                                 v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                522.445
   Tekoči prihodki (70+71)                     428.620
70  Davčni prihodki                         312.644
   700 Davki na dohodek in dobiček                 247.000
   703 Davki na premoženje                     36.550
   704 Domači davki na blago in storitve              29.094
71  Nedavčni prihodki                        115.976
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                          111.521
   711 Takse in pristojbine                     1.600
   712 Denarne kazni                           –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              85
   714 Drugi nedavčni prihodki                    2.770
72  Kapitalski prihodki                       62.007
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            10.367
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev              51.640
73  Prejete donacije                          100
   730 Prejete donacije iz domačih virov                100
74  Transferni prihodki                       33.645
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                    31.718
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                  644.721
40  Tekoči odhodki                          94.702
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              37.136
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          5.287
   402 Izdatki za blago in storitve                 50.495
   409 Rezerve                            1.784
41  Tekoči transferi                        264.867
   410 Subvencije                          13.514
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                        78.783
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                           18.984
   413 Drugi tekoči domači transferi                153.586
42  Investicijski odhodki                      226.987
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             226.987
43  Investicijski transferi                     51.963
   430 Investicijski transferi                   38.701
III. Proračunski primankljaj (I.-II.)               – 102.812
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)                   –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)                     –
 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                          –
50  Zadolževanje                             –
   500 Domače zadolževanje                        –
VIII. Odplačila dolga (550)                        700
55  Odplačila dolga                           700
   550 Odplačila domačega dolga                    700
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  – 103.512
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)               102.812
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                   102.812
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 103.512 tisoč tolarjev.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09/02
Divača, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti