Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4957. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Center III - Idrija" (območje Osnovne šole II. faza in Mejca), stran 15486.

Na podlagi 175.člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 9. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Center III – Idrija« (območje Osnovne šole II. faza in Mejca)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu »Center III – Idrija« območje Osnovne šole II. faza in Mejca (Uradni list RS, št. 19/90; v nadaljevanju: odlok).
Spremembe in dopolnitve ZN vsebujejo tekstualne spise, opis in utemeljitev, besedilo odloka, pogoje, smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij in grafične priloge, ki se nanašajo na mejo območja, zmogljivost in namembnost prostora za ureditev centralne dejavnosti.
Spremembe in dopolnitve ZN, je izdelala družba Eltos d.o.o., Idrija, pod št. proj. 2240012/02/03, julija 2003.
2. člen
V 3. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Območje sprememb in dopolnitev obsega zemljišča v k.o. Idrija mesto s parcelnimi številkami: 1090, 1099/1 (del), 1099/3, 1099/2, 1100/3, 1101, 2685 (del), 1102 (del) in 1103.
3. člen
V 4. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Skupna površina območja sprememb in dopolnitev znaša 3409 m2. Na tem delu Lenštata, ki gravitira proti trgovskemu centru, je prostor namenjen za centralne dejavnosti – pretežno poslovni del.
4. člen
V 5. členu odloka se v prvem odstavku na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo »ter za pretežno poslovni del«, b) točka prvega odstavka pa se spremeni tako, da se glasi:
b) pretežno poslovni del
– novi objekt: v pritličju pošta in poslovni lokal, v 1. nadstropju stanovanja ali storitve v skladu z namembnostjo območja,
– strojnica Inzaghi: rekonstrukcija obstoječega objekta, obnovitev izvoznega stroja in prenosne konstrukcije s kolesi,
– stopnišče in most: med novim objektom in obstoječim objektom strojnice.
5. člen
Za 11. členom odloka se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
Objekti zgrajeni v pretežno poslovnem delu se priključijo na obstoječe komunalne in energetske naprave in napeljave ter na ostalo prometno in drugo infrastrukturo ter morajo biti izvedeni smiselno, v skladu s strokovnimi prilogami in glede na stanje na terenu.
6. člen
V 15. členu odloka se na koncu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
Po strokovnih prilogah sprememb in dopolnitev so tlorisni in višinski gabariti novih objektov maksimalni, odmiki do obstoječih objektov pa minimalni.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-2/02
Idrija, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost