Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4947. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za poslovno cono Škofja vas, stran 15480.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za poslovno cono Škofja vas
l
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga zazidalnega načrta za poslovno cono Škofja vas, ki ga je izdelal načrtovalec URBIS, urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o. Maribor, pod št. 272/02 in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave zazidalnega načrta za poslovno cono Škofja vas je območje nekdanje tovarne volnenih odej Škofja vas, ki je umeščeno med strugo Hudinje, lokalno cesto Cesta v Zadobrovo in območjem kmetijskih zemljišč na jugu. Po stečaju nekdanje tovarne volnenih odej se je lastništvo objektov in zemljišč nekdanjega tovarniškega kompleksa razdelilo na več podjetnikov, katerih proizvodni in poslovni programi so drugačni od osnovnega, ki ga je privzel veljavni IPA. Le-ta ne omogoča nadaljnjega izgrajevanja območja, ki je tudi sicer komunalno nezadostno opremljeno.
Zato je cilj predloga rešiti problem delitve zemljišč ob upoštevanju zahteve zagotavljanja skupnih »javnih« površin znotraj območja in podati pogoje nadaljnjega izgrajevanja območja za različne dejavnosti ob upoštevanju vzdržnega prostorskega razvoja.
III
Javna razgrnitev predloga zazidalnega načrta za poslovno cono Škofja vas se prične osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Škofja vas in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane. Vsi lastniki zemljišč iz obravnavanega območja bodo obveščeni osebno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-03/2001-8
Celje, dne 4. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost