Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5001. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Laško, stran 15593.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02, 55/03, v nadaljevanju: zakon) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02), je Občinski svet občine Laško na 8. redni seji dne 10. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se določajo načini in postopki vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Laško.
Občina Laško (v nadaljevanju: občina) po določbah tega odloka nastopa, kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam, kot dejanskim upravičencem do vračila teh vlaganj.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem, ko prejme zneske plačila vlaganj od Republike Slovenije oziroma od njenega sklada, ki je ustanovljen za izvajanje zakona.
2. člen
Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: upravičenci), ki so same, preko občine ali krajevne skupnosti sklepale pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje na območju občine, in sicer s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za PTT promet (SIS).
3. člen
Za sestavo seznamov upravičencev do vračila vlaganj imenuje župan v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija). Komisija šteje pet članov.
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in morebitnih bivših gradbenih odborov, na osnovi evidenc in podatkov iz arhiva, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne ali fizične osebe, zbere vso potrebno dokumentacijo in podatke o višini vloženih sredstev v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na območju občine. Krajevne skupnosti komisiji zgolj predložijo dokumentacijo, s katero razpolagajo in ne ugotavljajo pravne pravilnosti te dokumentacije. Telekom Slovenije d.d. je dolžan upravičencem, ki izkažejo pravni interes, predložiti vse podatke, s katerimi razpolaga in omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na vračilo vlaganj.
Na podlagi dokumentacije iz prejšnjega odstavka, komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj. Krajevne skupnosti posredujejo komisiji predlog seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci. Predlogu seznama morajo biti s strani krajevne skupnosti predložena tudi vsa listinska dokazila, ki so potrebna za ugotovitev osnove za vračilo vlaganj in višine deležev, sorazmernim vlaganjem posameznih oseb.
4. člen
Na podlagi končnega seznama upravičencev, občina kot upravičenec po 2. členu zakona vloži zahtevek za vračanje z vsemi potrebnimi dokazili pri krajevno pristojnemu državnemu pravobranilstvu.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo, kot dejanski končni upravičenci se objavi na oglasni deski občine in krajevnih skupnostih v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave med občino in pristojnim pravobranilcem ali po pravnomočnem končanem sodnem postopku za določitev odškodnine.
Fizične in pravne osebe, ki niso javno objavljene v seznamu, pa menijo, da so upravičene do vračila, morajo v roku enega meseca od javne objave seznama pri komisiji zahtevati, da jih uvrsti v seznam in ji predložiti vso potrebno dokumentacijo, s katero dokažejo, da so upravičeni do vračila, sicer se jih pri vračilu ne upošteva.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki v skladu z zakonom pripada upravičencu na podlagi sklenjene poravnave, se ugotavlja na podlagi sklenjenih pogodb in dokazil posameznih upravičencev v izgradnjo omrežja ter v višini določeni z zakonom.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo oziroma po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem po končani izgradnji omrežja.
Sorazmerni del vračila, ki pripada Občini Laško kot upravičencu, iz naslova morebitnih namenskih sredstev samoprispevka, mora občina nameniti izključno za investicije na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj je sklenjena pogodba upravičenca.
Pravni nasledniki oseb iz drugega člena tega odloka morajo dokazati obstoj pravnega nasledstva. Dediči upravičenca morajo za sprejem vračila pooblastiti skupnega pooblaščenca.
8. člen
Občina bo pričela vračati vračila vlaganj v roku 30 dni od prejema vračila iz republiškega sklada za vračanje vlaganj v omrežje.
9. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka, preneha veljati pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 88/02).
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 345-3/02
Laško, dne 8. novembra 2003.
Župan
Občine laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost