Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4999. Odlok o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci, stran 15591.

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 7. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 6. izredni seji dne 10. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Gornji Petrovci, način poročanja in nadzor nad njenim odvajanjem.
2. člen
Na območju Občine Gornji Petrovci se določa turistična taksa v višini 11 točk. Turistična taksa je prihodek občine.
3. člen
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja na območju Občine Gornji Petrovci, v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
5. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študentje, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske ali druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turistično- gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacijah, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunajo plačila storitev prenočevanja.
7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz prvega ali drugega odstavka 5. člena tega odloka v evidenci, ki je določena z uredbo pristojnega ministra.
8. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Gornji Petrovci.
Osebe iz 6. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
9. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidence predpiše minister, pristojen za turizem.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence opravlja pristojen davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski komunalni inšpektor oziroma pooblaščeni delavec v okviru občinskega upravnega organa.
10. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Občine Gornji Petrovci in so razporejena v skladu z zakonom o pospeševanju turizma in letnim proračunom občine za naslednje namene:
1. V višini štirih točk se namenijo za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– promocijo turistične ponudbe,
– priprava promocijskih gradiv,
– sofinanciranje kulturno zabavnih prireditev, turističnih prireditev, likovnih razstav.
2. V višini dveh točk se namenijo za:
– delovanja turističnih društev in njihovih programov na podlagi finančnega plana in proračuna za preteklo leto
– sofinanciranje delovanja turistične zveze oziroma pokrajinske turistične organizacije.
3. V višini treh točk se namenijo za:
– čiščenje, vzdrževanje in urejanje okolja.
4. V višini dveh točk se namenijo za:
– urejanja turističnih, tematskih in vinskih poti ter vzdrževanja naravnih, kulturnih, zgodovinskih in drugih znamenitosti, pomembnih za turizem.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 30.000 tolarjev podjetniki ter najmanj s 30.000 tolarjev sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek po prvem in drugem odstavku 6. člena tega odloka:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem odstavku 6. člena tega odloka,
– če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu z določbo 8. člena tega odloka,
– če ne vodi evidence v skladu z določbo 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. januarja 2004.
Št. 333-01/2003-60-SK
Gornji Petrovci, dne 10. novembra 2003.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost