Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5013. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold, stran 15607.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90) in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 9. seji dne 10. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Prebold, taksni zavezanci, postopek odmere in plačila ter višina takse. Višina takse je določena v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
V Občini Prebold so predpisane komunalne takse za uporabo naslednjih taksnih predmetov:
– za igralna sredstva v javnih lokalnih in na javnih površinah,
– za začasno ali trajno uporabo javnih in drugih površin za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti, za prirejanje zabavnih prireditev, razstav, sejmov, za priložnostna parkirišča ter uporabo javnih površin za gradbišča in prekope,
– za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni.
3. člen
Taksni zavezanci (v nadaljevanju: zavezanci) so pravne in fizične osebe, ki uporabljajo taksne predmete ali storitve imajo od njih koristi in, za katere so uvedene komunalne takse.
Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet ali izvaja storitev.
V taksni tarifi je določeno v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti fizična ali pravna oseba, ki ni taksni zavezanec.
4. člen
Zavezanci za plačilo takse pa niso:
– humanitarne organizacije in dobrodelna društva, vendar le za oglaševanje v zvezi z njihovo redno dejavnostjo,
– vojaške enote in zavodi, vendar le za oglaševanje njihove redne dejavnosti,
– Občina Prebold za akcije občinske promocije, turističnega, športnega ali kulturnega pomena, ki jih sama organizira,
– pravna oseba ali podjetnik posameznik za napis firme ali imena, ki je skladen registraciji dejavnosti in ne presega velikosti površine m2, vendar le za eno označbo na zgradbi,
– pravna oseba ali podjetnik posameznik za predpisano označbo na objektu, kjer se opravlja dejavnost in kjer je sedež dejavnosti,
– politične organizacije ali neodvisne kandidatne liste, oziroma neodvisni kandidati za potrebe volilne kampanje in osnovno informiranje volilcev v Občini Prebold o listi kandidatov oziroma kandidatu.
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma z dnem pričetka uporabe taksnega predmeta.
Taksna obveznost preneha:
1. pri letno določenih taksah, s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občino Prebold o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe in ga tudi fizično odstranil;
2. pri dnevno določenih taksah pa s potekom dneva, v katerem je zavezanec obvestil Občino Prebold o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe in ga tudi fizično odstranil.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti Občini Prebold nastanek taksne obveznosti, najkasneje v roku 15 dni od nastanka taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Če je za namestitev oziroma uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je potrebno taksno obveznost prijaviti pred izdajo dovoljenja.
7. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse (podatke o taksnem predmetu, površina, namen uporabe, datum pričetka uporabe).
Zavezanec je dolžan Občini Prebold prijaviti tudi vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Pristojni delavec občinske uprave lahko v primeru ne prijave taksnega predmeta odredi na stroške zavezanca, prisilno odstranitev taksnega predmeta oziroma prepoved uporabe javnih površin.
8. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 10 SIT. Vrednost se nadalje usklajuje enkrat letno, in sicer v mesecu januarju v skladu z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
9. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini v naprej, ob nastanku taksne obveznosti.
Komunalne takse, za katere je po taksni tarifi določena letna tarifa, plačujejo zavezanci na podlagi odmerne odločbe enkrat letno in zapadejo v plačilo v 30 dneh.
Če taksni zavezanec v tem roku ne plača takse, se prisilno izterja s pripadajočimi stroški izterjave in z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za nepravočasno plačane davke.
10. člen
Komunalne takse odmerja, pobira, izterjuje ter evidentira plačevanje pristojni organ Ministrstva za finance, skladno z določili tega odloka, zakona o davčnem postopku in zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) ter v skladu s pogodbo, ki jo skleneta Davčna uprava Republike Slovenije in Občina Prebold.
Komunalne takse so prihodek proračuna občine. Način uporabe se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu.
Podatke za obračun komunalnih taks pridobi davčni organ na podlagi podatkov iz vloge taksnih zavezancev in od pristojnega delavca občinske uprave.
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
12. člen
Preprečitev uporabe ali prisilna odstranitev taksnih predmetov lahko v primeru neprijavitve taksnega predmeta ali zaradi neplačevanja komunalne takse, odredi pristojni delavec občinske uprave na stroške taksnega zavezanca.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni delavec občinske uprave.
V primeru, da se pri nadzoru izvajanja tega odloka ugotovi, da:
1. taksni zavezanec ni prijavil nastanka taksne obveznosti, skladno z določili 4., 5. in 14. člena tega odloka,
2. prijava ne vsebuje vseh resničnih dejstev in okoliščin pomembnih za določitev višine komunalne takse, oziroma,
3. da zavezanec ni javil sprememb, ki bi vplivale na obračun komunalne takse;
se zavezancu odredi odstranitev taksnega predmeta oziroma prepoved uporabe javne površine oziroma obveznost prijave taksnega predmeta in odmera takse po podatkih, ki jih je ugotovil pristojni delavec občinske uprave, razen, če je v taksni tarifi drugače določeno.
II. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT pa samostojni podjetnik, odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ni prijavil nastanka taksne obveznosti v določenem roku (5. in 14. člen),
2. prijava ne vsebuje vseh dejstev in okoliščin, pomembnih za določitev višine komunalne takse (6. člen),
3. ni prijavil vseh sprememb, ki bi vplivale na obračun komunalne takse (6. člen).
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Zavezanci za plačilo komunalne takse po tem odloku so, kolikor taksnih predmetov še nimajo prijavljenih, dolžni le-te prijaviti najkasneje v roku 2 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Postavitev in vzdrževanje reklamnih objektov kakor nameščanje reklam, plakatov in transparentov, ureja poseben odlok.
17. člen
Lokacija za uporabo javnih površin ter posamezne maksimalne površine se določijo skladno s posebnim elaboratom, ki ga potrdi pristojni delavec občinske uprave.
Oprema, katera se postavlja na javne površine mora biti skladna s pogoji urbanističnih izvedbenih dokumentov.
18. člen
Nastop primera taksnega predmeta, ki ga ni možno uvrstiti v nobeno izmed navedenih možnosti v tarifi komunalnih taks, oziroma, ko po njej ni možno določiti plačila komunalne takse, kot tudi v izjemnih primerih, se plačilo lahko dogovori po pogodbi.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 17/97, 38/98 in 20/91).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 423-04/04/2003-01
Prebold, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.
               Tarifa komunalnih taks

                Tarifna številka 1
 
  Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih ali na javnih površinah se plača 
komunalna taksa, letno po komadu:
 
                      točk
  za elektronski igralni avtomat     4.000
  za biljard (navaden ali avtomatski)  3.000
  za druga igralna sredstva       1.500
  razen, če ni z zakonom drugače določeno.
 
  Pojasnila:
  1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski avtomati in 
video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na 
srečo.
  2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, 
košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način 
plačevanja uporabe sredstev.
  3. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v ali v okviru svojega 
lokala igralno sredstvo čeprav ni lastnik le-tega.
  4. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni 
lokali, obrati družbene prehrane, hoteli, moteli, kampi, bifeji in društveni 
prostori) in tudi tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v 
katerih se zadržujejo gostje.
  5. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih, ki ne služijo 
pridobitveni dejavnosti, se taksa ne plača.
 
                Tarifna številka 2
 
  Za reklamne napise, objave in oglase na stalnih in prenosnih reklamnih 
objektih ter plakate, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni se plača 
komunalna taksa glede na velikost:
  1. Za nepremične reklamne objekte, če so stalnega značaja in so na poslovnih 
objektih, kjer se opravlja dejavnost taksnega zavezanca se plačuje letno:
  750 točk ne glede na velikost in tehnološko zasnovo reklamnega objekta.
  2. Za reklame, ki niso na objektih poslovnega prostora nosilca dejavnosti, 
oziroma taksnega zavezanca ter so stalnega značaja – se plačuje taksa glede na 
velikost in tehnološko zasnovo letno:
 
             točk/enostransko    točk/obojestransko
------------------------------------------------------------------
  do 0,5 m2             500          1.000
  nad 0,5 do 2,5 m2        1.500          3.000
  jumbo              6.000          12.000
 
  3. Za prenosne reklamne objekte (prenosni panoji in transparenti), ki nimajo 
trajnega značaja, glede na velikost, na dan:
 
            točk/ enostransko    točk/ dvostransko
------------------------------------------------------------------
  do 0,5 m2              5            10
  nad 0,5 m2 do 1,5 m2        10            20
  nad 1,5 m2 do 3 m2         20            40
  nad 3 m2              30            60
 
  4. Za obvestila in reklame od vsakega izobešenega plakate 5 točk za vsak dan.
 
  Pojasnila:
  1. Zavezanci za plačilo komunalne takse po 1. in 2. točki te tarifne številke 
(za trajne in prenosne reklamne objekte) so lastniki, oziroma po veljavnem 
občinskem odloku o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in 
reklam na območju Občine Prebold upravljalec reklamnih objektov.
  2. Zavezanci za plačilo komunalne takse po 3. točki te tarifne številke (za 
plakate) so, po veljavnem občinskem odloku o postavljanju in upravljanju objektov 
za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold oziroma upravljalec 
reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja.
  3. Takse po 1. točki tarifne številke se ne plačajo za napise firm, ki so po 
zakonu obvezni.
  4. Plačila takse za plakate po 3. točki te tarife so oproščeni politične 
organizacije, dobrodelna društva in humanitarne organizacije v zvezi z 
opravljanjem njihovih dejavnosti in akcij.
  5. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni napisi v zaprtih 
prostorih, ki se nanašajo na blago in storitev, ki jo v teh prostorih prodajajo 
(izložbeni napisi itd.)
  6. Površino taksnega predmeta izračunamo tako, da okoli njega zarišemo 
pravokotnik, ki zajema vse dele predmeta.
  7. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so dolžni 
prijaviti taksno obveznost pred pridobitvijo dovoljenja za postavitev reklamnega 
objekta, oziroma namestitvijo taksnega predmeta skladno z veljavnim odlokom o 
postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju 
Občine Prebold.
 
                Tarifna številka 3
 
  Za priložnostna sporočila, objave in razglase reklamnega ali komercialnega 
značaja po lokalnih in mobilnih radijskih postajah z javnim oklicem in po podobnih 
sredstvih zvočnega ali slikovnega oglaševanja, se odmeri in plačuje komunalna 
taksa v višini 100 točk za vsak dan izvajanja.
 
  Pojasnila:
  1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja poročanje prek 
ozvočevalnih sredstev.
  2. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifni številki, so dolžni 
prijaviti taksno obveznost pred pričetkom izvajanja.

AAA Zlata odličnost