Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4997. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 15588.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99), v skladu z določili 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 110/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 7. redni seji dne 18. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Bistrica ob Sotli, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 3,5.
Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plača za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Bistrica ob Sotli.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Bistrica ob Sotli.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Plača podžupana zajema tudi sejnine za seje občinskega sveta.
Župan mesečno določi višino plače podžupana, glede na dejansko opravljeno delo.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
V primeru nezmožnosti opravljanja funkcije župana, ki traja več kot tri mesece, pripada podžupanu po tretjem mesecu odsotnosti za nadomeščanje župana plača, ki bi jo dobil župan.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okvir tega zneska se članu občinskega sveta določi plača za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
(neto)                              SIT
– udeležba na seji občinskega sveta              14.000
– vodenje seje občinskega sveta                15.000
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta     5.000
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je      3.000
V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni seji upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji.
V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot eno uro zaradi lastnih potreb, mu pripada le polovični znesek, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi na sejo ali predčasno zapusti sejo zaradi občinskih obveznosti, mu pripada celotni znesek plačila.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o plači člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji. Sejnina za posamezno sejo znaša 3.000 SIT neto.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer v naslednjih zneskih:
                           SIT (neto)
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji       7.000
– predsedovanje na seji nadzornega odbora        10.000
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačajo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. v mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v znesku, kot je določen za predsednike delovnih teles.
Ne glede na določila tega člena so člani komisij, ki niso člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali župan občine za ugotavljanje določenih podatkov na terenu, upravičeni do nagrade v obliki plačila 2.000 SIT neto na uro.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0007/03-10
Bistrica ob Sotli, dne 18. septembra 2003.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost