Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4992. Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov, stran 15582.

Na podlagi 7. in 14. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih
proizvodov(*1)
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. C.I. pomeni številko barvnega indeksa.
2. INN pomeni mednarodno nelastniško ime, ki ga priporoča svetovna zdravstvena organizacija.
3. IUPAC pomeni mednarodno združenje za čisto in uporabno kemijo.
4. EINECS je evropski seznam obstoječih snovi, ki je bil objavljen v Uradnem listu EU C 146/4 z dne 15. 6. 1990.
5. CAS številka je karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service.
6. INCI je mednarodni sistem poimenovanja sestavin kozmetičnih proizvodov.
7. Prototip pomeni prvi vzorec ali model, ki ni izdelan v seriji, po katerem se kopira oziroma razvija kozmetični proizvod.
3. člen
Na notranji in zunanji embalaži kozmetičnega proizvoda morajo biti navedeni naslednji podatki:
a) ime ali znak ter naslov oziroma sedež dobavitelja in država porekla:
Podatki o dobavitelju so lahko navedeni v skrajšani obliki, če je iz okrajšave mogoče nedvoumno in brez težav razpoznati dobavitelja.
Če se proizvod proizvaja v več krajih v Republiki Sloveniji ali v več krajih v Evropski uniji, lahko dobavitelj na proizvodu navede več naslovov. V tem primeru mora biti naslov, na katerem so dosegljivi podatki o kozmetičnem proizvodu, v skladu s prilogo V pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01 in 46/03), podčrtan.
Navajanje države porekla ni potrebno, če se kozmetični proizvod proizvaja v Evropski uniji;
b) količina kozmetičnega proizvoda v času pakiranja, izražena kot masa ali prostornina:
Količine ni potrebno navajati:
– na embalaži, ki vsebuje manj kot pet gramov ali pet mililitrov,
– na brezplačnih vzorcih in proizvodih za enkratno uporabo;
– na embalaži, ki običajno vsebuje več kosov, pri katerih podrobnosti o masi ali prostornini niso pomembne oziroma, če je na embalaži navedeno število kosov, ali pa je število kosov zlahka vidno skozi embalažo, ali če se proizvod običajno prodaja samo posamično;
c) rok trajanja oziroma uporabnosti kozmetičnega proizvoda:
Če ima kozmetični proizvod rok trajanja oziroma uporabnosti 30 mesecev ali manj, mora biti rok trajanja oziroma uporabnosti naveden z besedami “uporaben do...”, oziroma z drugim podobnim besedilom v slovenskem jeziku, ki mu sledi:
– datum z navedbo meseca in leta ali dneva, meseca in leta v tem vrstnem redu, ali
– podatek o tem, kje na embalaži je naveden datum.
Če je navedeni rok trajanja oziroma uporabnosti kozmetičnega proizvoda zagotovljen le ob upoštevanju določenih pogojev, morajo biti ti pogoji navedeni na embalaži.
Če ima kozmetični proizvod rok trajanja oziroma uporabnosti več kot 30 mesecev, roka ni potrebno navajati. Ti proizvodi morajo biti označeni s simbolom, ki je v prilogi I tega pravilnika, ob katerem mora biti naveden rok trajanja oziroma uporabnosti po odprtju proizvoda, izražen v mesecih in/ali letih;
č) posebna varnostna opozorila, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi proizvoda:
Na notranji in zunanji embalaži morajo biti navedena zlasti tista opozorila, ki so navedena v stolpcu “Pogoji uporabe in opozorila, ki morajo biti natisnjena na etiketi” v Prilogah III, IV, VI in VII pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, kakor tudi posebna varnostna opozorila in napotki na kozmetičnih proizvodih za poklicno uporabo, zlasti v frizerstvu.
Kadar zaradi praktičnih razlogov (kot npr. velikost ali oblika embalaže, način pakiranja in podobno) varnostnih opozoril ni mogoče navesti na notranji in/ali zunanji embalaži, morajo biti navedena na priloženem oziroma pritrjenem listku, etiketi, traku oziroma na kartici. Vsaj na zunanji embalaži kozmetičnega proizvoda mora biti v tem primeru navedeno skrajšano opozorilo ali grafični simbol, ki je v prilogi II tega pravilnika;
d) številka serije, ali v primeru, da proizvod ni bil izdelan v seriji, druga oznaka za identifikacijo proizvoda:
Kadar je to neizvedljivo iz praktičnih razlogov, ker je proizvod premajhen, je ta podatek lahko naveden samo na zunanji embalaži;
e) namen uporabe proizvoda, če namen uporabe proizvoda ni razviden iz proizvoda samega;
f) sestavine:
Sestavine morajo biti navedene z njihovimi INCI imeni. Če INCI ime ne obstaja, mora biti navedeno njihovo kemijsko ime, ime določeno po Evropski farmakopeji, INN ali drugo ime oziroma številka, ki omogoča identifikacijo sestavine (CAS, IUPAC, EINECS ali številka barvnega indeksa).
Sestavine morajo biti navedene po padajočem vrstnem redu glede na njihov odstotek v kozmetičnem proizvodu v času, ko so bile dodane kozmetičnemu proizvodu. Pred seznamom sestavin mora biti navedeno besedilo “SESTAVINE” oziroma “INGREDIENTS”. Če iz praktičnih razlogov podatkov o sestavinah ni mogoče navesti na embalaži kozmetičnega proizvoda, morajo biti navedene na priloženem listku, etiketi, na traku oziroma kartici; v tem primeru mora biti na zunanji embalaži navedeno skrajšano obvestilo ali grafični simbol, ki je v prilogi II tega pravilnika.
Za sestavine kozmetičnih proizvodov se ne štejejo:
– nečistote v uporabljenih vhodnih surovinah,
– pomožne tehnične snovi, ki so uporabljene med pripravo proizvoda in niso v končnem proizvodu,
– snovi, ki so uporabljene samo v strogo določenih potrebnih količinah kot topila ali kot nosilci za parfume in aromatične sestavine.
Parfumi, aromatične sestavine in njihove vhodne surovine morajo biti navedene z besedo “parfum” ali “aroma”.
Med sestavinami morajo biti navedene snovi, za katere je njihova navedba predpisana v stolpcu “ostale omejitve in zahteve” v Prilogi III pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, ne glede na njihov namen v proizvodu.
Sestavine ki so v kozmetičnih proizvodih v koncentracijah, manjših od 1%, so lahko navedene v poljubnem vrstnem redu neposredno za sestavinami v koncentracijah nad 1%.
Barvila se lahko navedejo v poljubnem vrstnem redu za ostalimi sestavinami s številko barvnega indeksa, ali z imenom iz Priloge IV pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov.
Na dekorativnih kozmetičnih proizvodih, ki se dajejo v promet v različnih barvnih odtenkih, se z znakom “+/-” ali z besedilom “lahko vsebuje” oziroma z drugim podobnim besedilom lahko navedejo vsa barvila, ki jih vsebuje paleta proizvodov.
Sestavine so lahko navedene le na zunanji embalaži.
Pri milih, kopalnih kroglicah in drugih majhnih proizvodih, pri katerih zaradi velikosti ali oblike ni mogoče prilagati ali pritrditi etikete, nalepke, traku ali kartice, se sestavine navedejo na listku v neposredni bližini proizvoda.
Določbe iz točk a), c), č), e) in f) se uporabljajo tudi za proizvode, ki niso predpakirani, ki se pakirajo na kraju prodaje na zahtevo kupca ali pa so predpakirani za takojšnjo prodajo.
4. člen
Podatki iz točk c), č) in e) iz prejšnjega člena morajo biti navedeni v slovenskem jeziku.
Če podatkov iz točk c) in e) prejšnjega člena zaradi praktičnih razlogov ni mogoče navesti na notranji embalaži, so lahko navedeni samo na zunanji embalaži.
5. člen
Uporaba navedb, da kozmetični proizvod ni bil preskušen na živalih je dovoljena le, kadar dobavitelj in njegovi dobavitelji sestavin za razvoj novih kozmetičnih proizvodov niso izvajali, naročili ali kako drugače sodelovali pri preskušanju sestavin, prototipov ali končnih kozmetičnih proizvodov in kadar kozmetični proizvodi ne vsebujejo sestavin, ki so jih na živalih v ta namen preskušali drugi.
6. člen
Na prodajnih mestih s kozmetičnimi proizvodi mora biti uporabnikom na razpolago kratko in jasno pisno pojasnilo o vsebini in pomenu simbolov iz priloge I in II tega pravilnika.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01).
8. člen
Pravne in fizične osebe morajo uskladiti svoje poslovanje z določbami točke c) tretjega odstavka 3. člena in določbami 5. člena tega pravilnika do 11. marca 2005 in z določbo 6. člena tega pravilnika do 1. januarja 2004.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-9/2002
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2001-2711-0069
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
(*1) Pravilnik vsebinsko povzema direktivo 76/768/EGS in njene dopolnitve 88/667/EGS, 93/35/EGS, 2003/15/ES ter 2003/80/ES v določbah, ki se nanašajo na vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov.

AAA Zlata odličnost